1. เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)
2. เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)

บทที่ 1 โครงการ

บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานฯ

บทที่ 3 วิธีการรายงานผล

แบบสำรวจความต้องการของประชาชน

แบบฟอร์มใบรับงาน

ใบสมัครรับการฝึกอบรม

แบบการตรวจเยี่ยมและประเมินผลฯ

เอกสาร และป้ายต่าง ๆ

ไฟล์นำเสนอการฝึกอบรม 5 ภาค

แนวตัวอย่างการทำคำสั่ง จากวิทยาลัยฯ ต่าง ๆ

คู่มือการส่งรายงานผล