แสดงข้อมูลสร้างอาชีพ

หน้าแรก

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
อาชีพ ชื่อศูนย์บริการ/สถานศึกษา วิทยากร วันที่บันทึก
1
การทำดอกไม้จันทร์
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหว้า
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
นางสาวมยุรี อารีรอบ 17 พ.ย. 60 10:42:11
2
การทำดอกไม้จันทร์
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหว้า
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
นางสาวอรษา ตะเพียนทอง 17 พ.ย. 60 10:07:11
3
การทำดอกไม้จันทร์
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีมหาโพธิ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
นางสาวนฤทธิ์ บุญประกอบ 17 พ.ย. 60 09:02:11
4
สุขอนามัยพื้นฐานและการทำผลิตภัณฑ์ซักล้างชีวภาพอเนก
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
นางสาวธัญญภรณ์ บรรหารกุล 16 พ.ย. 60 02:37:11
5
การทำดอกไม้จันทน์
เทศบาลเมืองพิมลราช
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
นางสาวสาคร ขุนอำไพ 14 พ.ย. 60 02:57:11
6
การทำน้ำพันซ์
เทศบาลเมืองพิมลราช
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
นายชัยพฤกษ์ แสงประทุม 14 พ.ย. 60 02:15:11
7
การร้อยพวงมาลัยจากดอกกล้วยไม้
เทศบาลเมืองพิมลราช
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
นางสาวกุลชา เจริญดำรงเกียรติ 14 พ.ย. 60 02:06:11
8
การทำดอกไม้จันทร์
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
นางสมนึก แดงวัน 6 พ.ย. 60 10:47:11
9
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางอำพร คชเสถียร 6 พ.ย. 60 10:03:11
10
การทำขนมเค้ก
ศูนย์ fix it center อบต.เกะรอ
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
นูรีซัน วาเตะ 4 พ.ย. 60 04:34:11
11
การทำขนมเค้ก
ศูนย์ fix it center อบต.เกะรอ
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
นางสาวนูรีซัน วาเตะ 31 ต.ค. 60 10:07:10
12
ทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางเสาวลักษณ์ ฝ่ายชาวนา 24 ต.ค. 60 02:58:10
13
งานมุ้งลวด
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นายปัณญา เผือกผล 24 ต.ค. 60 02:53:10
14
ตัดผมชาย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางสาวพรภิรมย์ พิลาดี 24 ต.ค. 60 02:50:10
15
กาแฟโบราณ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางปาณิสรา เนตรสนอง 24 ต.ค. 60 02:37:10
16
ทำขนมจีบ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางสาวรัตนา แก้วกระจ่าง 24 ต.ค. 60 02:36:10
17
ตัดผมชาย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางสาวพรภิรมย์ พิลาดี 24 ต.ค. 60 02:29:10
18
งานมุ้งลวด
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นายปัณญา เผือกผล 24 ต.ค. 60 02:27:10
19
ทำก๋วยเต๋ยวลุยสวน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางสุเนตร ระดมงาม 24 ต.ค. 60 02:24:10
20
ทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางสาวปทุมพร สิงห์ดี 24 ต.ค. 60 02:22:10
21
งานมุ้งลวด
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นายปัณญา เผือกผล 24 ต.ค. 60 02:17:10
22
ทำซูซิ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางสาวพรชนก รังษี 24 ต.ค. 60 02:16:10
23
ทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางอิสริยา พุ่มหริ่ง 24 ต.ค. 60 02:12:10
24
ตัดผมชาย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางสาวพรภิรมย์ พิลาดี 24 ต.ค. 60 02:07:10
25
งานมุ้งลวด
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นายปัณญา เผือกผล 24 ต.ค. 60 02:05:10
26
ทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
นางกมลทิพย์ สิงห์ดี 24 ต.ค. 60 02:03:10
27
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
อบต.บ้านตุ่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
นางเบญจวรรณ พิริภัณฑ์ 20 ต.ค. 60 09:23:10
28
การเพาะเห็ดนางฟ้า
อบต.บ้านตุ่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
นางเบญจวรรณ พิริภัณฑ์ 20 ต.ค. 60 09:16:10
29
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
นายวาทิต บัวแสง 20 ต.ค. 60 02:46:10
30
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
นายวาทิต บัวแสง 20 ต.ค. 60 02:41:10
31
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
นางสมนึก เทือกชัยคำ 20 ต.ค. 60 02:24:10
32
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
นางสาวจอยจรี ไม้เกตุ 19 ต.ค. 60 11:47:10
33
การทำขนมวาฟเฟิล
ศูนย์บริการชุมชนเขตบางพลัด (4 ชุมชน)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นางเมธาวดี สาระคำ 18 ต.ค. 60 10:07:10
34
การทำพิมเสนน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาวธนวันต์ ชัยวิชิต 17 ต.ค. 60 12:55:10
35
การย้อมผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสุกัญญา พ่อธานี 17 ต.ค. 60 12:08:10
36
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นางละเวง คำแหง 17 ต.ค. 60 02:56:10
37
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นางละวง คำแหง 17 ต.ค. 60 02:09:10
38
การทำของชำร่วย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางธัญญพร ซึ้งหฤทัย 17 ต.ค. 60 01:10:10
39
การจัดดอกไม้สด
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นางวิลาวัลย์ เกตุแก้ว 16 ต.ค. 60 08:45:10
40
ทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นางยุพิน เพ็ชรประดิษฐ 12 ต.ค. 60 02:59:10
41
ทำมุ้งลวด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นายปราโมทย์ พันธ์สว่าง 12 ต.ค. 60 02:18:10
42
การทำขนมจีบหมู
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาวสุนิสา พุตพันมาต 11 ต.ค. 60 11:53:10
43
ทำขนมและทำน้ำยาเอนกประสงค์
เทศบาลตำบลบ้านแม่ปืม
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
นายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี 11 ต.ค. 60 11:46:10
44
การจัดช่อดอกไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาววรรณวิภา สมมาก 11 ต.ค. 60 11:45:10
45
การทำดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลบ้านแม่ปืม
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
นายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี 11 ต.ค. 60 11:36:10
46
การทำน้ำยาเอนกประสงค์/การจับจีบผ้า
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
นางสาวนภาพร เจริญรัตน์ 11 ต.ค. 60 11:35:10
47
การทำขนมกุ๋ยช่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางณัทจกุล หิรัญ 11 ต.ค. 60 11:28:10
48
การทำขนมดอกจอก / ขนมไข่นกกระทา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
นางสาวนภาพร เจริญรัตน์ 11 ต.ค. 60 11:25:10
49
การทำไวน์สับปะรด
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
นางสาวนภาพร เจริญรัตน์ 11 ต.ค. 60 11:15:10
50
การทำขนมโตเกียว
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาวพัตชสรณ์ หิรัญ 11 ต.ค. 60 10:32:10
51
การทำขนมโดนัทจิ๋ว
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาวอุบลรัตน์ แก้วชัยเจริญกิจ 11 ต.ค. 60 09:25:10
52
การทำขนมโดนัทจิ๋ว
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นางสาวคนธรส เมฆาธร 11 ต.ค. 60 02:09:10
53
สอนทำพิซซ่า
สำนักงานเขตบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางสายนภา รามพงศ์ 10 ต.ค. 60 10:38:10
54
การทำที่คาดผมแฟนซี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นางสาวอัณชลี พรหมบงค์ 10 ต.ค. 60 10:05:10
55
ซูซิ
สำนักงานเขตบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางสายนภา รามพงศ์ 10 ต.ค. 60 09:51:10
56
การทำขนมจีบหมู
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาวสุนิสา พุตพันมาต 10 ต.ค. 60 09:23:10
57
สอนทำขนมจีบซาลาเปา
สำนักงานเขตบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นายณัฐภพ สุขวิลัย 10 ต.ค. 60 07:49:10
58
การทำพิมเสนน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาวธนวันต์ ชัยวิชิต 10 ต.ค. 60 02:32:10
59
งานสี
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายประดิษฐ์ อินทร์สมัย 10 ต.ค. 60 02:16:10
60
การทำแจกันสีสัน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นางพรนภัส เทพพิพัฒน์ 10 ต.ค. 60 02:08:10
61
เสริมสวย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นางอรุณี อะจะระกุล 10 ต.ค. 60 02:07:10
62
การทำขนมโดนัทจิ๋ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาวอุบลรัตน์ แก้วชัยเจริญกิจ 10 ต.ค. 60 01:05:10
63
การทำขนมโตเกียว
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาวพัตชสรณ์ หิรัญ 10 ต.ค. 60 01:00:10
64
การทำตุ๊กตาการบูร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นางจารุวรรณ เทวกุล ณ อยุธยา 9 ต.ค. 60 12:48:10
65
การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นางรัตนา บำรุงวงศ์ 9 ต.ค. 60 12:22:10
66
การสอนเสริมสวย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นางศิริรัตน์ เสงี่ยมพงษ์ 9 ต.ค. 60 12:21:10
67
การทำของชำร่วย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางธัญญพร ซึ้งหฤทัย 9 ต.ค. 60 11:58:10
68
งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
นายมงคล อุงจิตต์ตระกูล 9 ต.ค. 60 11:36:10
69
การทำสบู่กลีเซอรีน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นางสมร แจ้งกูล 9 ต.ค. 60 11:21:10
70
สอนทำข้าวเหนียวหมูทอด ไก่ทอด
สำนักงานเขตบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางศิถี ทวีศรี 9 ต.ค. 60 09:16:10
71
การทำยาดมสมุนไพร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นางณัฐสุดา พิพุฒิไกร 9 ต.ค. 60 08:27:10
72
การเพ้นท์แก้วมหัศจรรย์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุต 9 ต.ค. 60 03:39:10
73
ฝึกอบรมวิชาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
นางลักขณา ไทยกลาง 6 ต.ค. 60 04:13:10
74
การฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
นายพรชัย บุญมา 6 ต.ค. 60 01:36:10
75
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์อำเภอหนองสองห้อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
นางสาวณัชชา โชคธนสถิตย์ 4 ต.ค. 60 04:53:10
76
สอนทำกระเป๋าเปย์จากผ้าข้าวม้า
ชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
นางสาวสวรินทร์ สกุลพานิช 2 ต.ค. 60 04:48:10
77
ดอกไม้จันทน์
วัดพริก
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
นางสาวกมลรันต์ แก้วทองโต 2 ต.ค. 60 03:43:10
78
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดารารัตน์)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
นางสาวอาทิตยานันท์ ยุระยาตร์ 2 ต.ค. 60 02:46:10
79
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
นางชลกานต์ ศรีสุนทร 28 ก.ย. 60 03:35:09
80
งานประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ และปากดอกไม้
fix it center thailand 4.0 ศูนย์เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
นางสาวฐิรญา จันทร์เกิด 28 ก.ย. 60 02:25:09
81
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีบุญลอย 27 ก.ย. 60 04:54:09
82
การทำอาหารเพื่อสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
นางสาวชลีพร ศิริฤกษ์ 27 ก.ย. 60 04:50:09
83
การทำพวงกุญแจของชำร่วย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
นายธาตรี สุขพัฒน์ 27 ก.ย. 60 04:46:09
84
การทำน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ ชำนาญการ 27 ก.ย. 60 04:41:09
85
การทำขนมวอฟเฟิล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
นางสาวช่อทิพย์ ศิริฤกษ์ 27 ก.ย. 60 04:32:09
86
การมัดช่อดอกไม้ (ดอกบัวใบเตย) การจัดแจกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
นางพัฒนี มณีบาง 27 ก.ย. 60 04:28:09
87
ก๋วยเตี๋ยยวลุยสวน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
นางสาวช่อทิพย์ ศิริลักษณ์ 27 ก.ย. 60 04:22:09
88
การสอนอาชีพการทำขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน
เทศบาลตำบลเทพนคร
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
นางพชรกมล อินทรสูต 26 ก.ย. 60 12:43:09
89
การอบรมอาชีพการทำขนมจีบ
เทศบาลตำบลเทพนคร
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
นางสาววิชญาพร โกมลกระหนก 26 ก.ย. 60 12:06:09
90
การอบรมอาชีะการทำขนมปังหน้าหมู
เทศบาลตำบลเทพนคร
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
นางสาวชไมพร พรหมอินทร์ 26 ก.ย. 60 12:06:09
91
งานสีและการเคลือบผิว
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายชวลิต มุลตองคะ 26 ก.ย. 60 11:54:09
92
การทำขนมกับน้ำดื่มสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นางทิพวรรณ อินทร์เกตุ 26 ก.ย. 60 10:58:09
93
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางอำพร คชเสถียร 26 ก.ย. 60 10:30:09
94
การจัดช่อดอกไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสาววรรณวิภา สมมาก 26 ก.ย. 60 04:58:09
95
เทคนิคการย้อมผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางสุกัญญา พ่อธานี 26 ก.ย. 60 03:07:09
96
การทำแซนวิสโรล
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นายกรเพชร มากคงแก้ว 26 ก.ย. 60 02:54:09
97
การทำดอกไม้จันทม์จากใบยางพารา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
นางนฤมล รณรงค์ 26 ก.ย. 60 02:45:09
98
การทำฝักทองการบูร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นางโมกษา รัตนบุรี 26 ก.ย. 60 02:43:09
99
การทำปาท่องโก๋
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นางศิริมา บุญส่ง 26 ก.ย. 60 02:43:09
100
การทำกล่องเอนกประสงค์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นายมนตรี สุวรรณโน 26 ก.ย. 60 02:31:09
101
การทำสบู่กากกาแฟ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นางสาวปณิศา อักษรสิทธิ์ 26 ก.ย. 60 02:20:09
102
โครงการทาสี โรงอาหาร โรงเรียนบ้านควนกุฎ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นายโอภาส ทองบุญ 25 ก.ย. 60 10:26:09
103
การประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
นางสาววาสนา ไพรอุตม์ 25 ก.ย. 60 03:55:09
104
งานทำดอกไม้จันทร์พระราชทาน
ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นางแจ่มจันทร์ เสาวโค 25 ก.ย. 60 03:13:09
105
การทำสบู่สมุนไพร
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
อ.วัชรพงศ์ อดทน 22 ก.ย. 60 11:26:09
106
ดอกไม้สวยด้วยมือเรา
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
นางสาวธิดารัตน์ นุชแจ้งบง 22 ก.ย. 60 10:59:09
107
ขนมไทย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
นางโชติกา ดาทอง 22 ก.ย. 60 10:45:09
108
สอนทำดอกไม้จันทน์
ชุมชนแฟลตทหารเรือบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางอรวรรณ กำลังเลิศ 22 ก.ย. 60 09:03:09
109
หลักสูตรการทำกล่องเอนกประสงค์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นางพิจิตร ยังดำ 22 ก.ย. 60 04:53:09
110
หลักสูตรการยำขนมจีน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นางสุจารีย์ คงประดิษฐผล 22 ก.ย. 60 04:49:09
111
หลักสูตรการทำถั่วกรอบแก้ว
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นายกรเพชร มากคงแก้ว 22 ก.ย. 60 04:36:09
112
หลักสูตรการทำฝักทองการบูร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นางสาวจุฑาพร สุขนิตย์ 22 ก.ย. 60 04:30:09
113
หลักสูตรการปาท่องโก๋
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นางศิริมา บุญส่ง 22 ก.ย. 60 04:16:09
114
สอนทำขนมจีบซาลาเปา
สำนักงานเขตบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นายณัฐภพ สุขวิลัย 22 ก.ย. 60 03:55:09
115
สอนทำพิซซ่า
สำนักงานเขตบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางสายนภา รามพงศ์ 22 ก.ย. 60 03:50:09
116
ซูซิ
สำนักงานเขตบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางสายนภา รามพงศ์ 22 ก.ย. 60 03:41:09
117
สอนทำข้าวเหนียวหมูทอด ไก่ทอด
สำนักงานเขตบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางศิถี ทวีศรี 22 ก.ย. 60 03:39:09
118
สอนทำวุ้นแฟนตาซี
ชุมชนแฟลตทหารเรือบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางสาวเนตรดาว ฉิมบ้านไร่ 22 ก.ย. 60 02:29:09
119
การทำยาหม่องสมุนไพร
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ Fix It Center Thailand 4.0 ตำบลขนุน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
นางสาวพิมพ์ภัทรา เลิศเรืองศิริ 20 ก.ย. 60 10:01:09
120
การทำดอกไม้จันทน์ (ดอกกุหลาบ)
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วินิตา จั่นพลอย 19 ก.ย. 60 11:49:09
121
การทำดอกไม้จันทน์แบบเข้าช่อ (ดอกกุหลาบ)
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วินิตา จั่นพลอย 19 ก.ย. 60 11:32:09
122
ดอกไม้จันทน์ (ดอกแก้ว)
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วินิตา จั่นพลอย 19 ก.ย. 60 11:30:09
123
การทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วินิตา จั่นพลอย 19 ก.ย. 60 11:10:09
124
การทำดอกไม้จันทน์แบบเข้าช่อ (ดอกกุหลาบ)
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วินิตา จั่นพลอย 19 ก.ย. 60 11:08:09
125
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวสุนิสา จีนกระจัน 19 ก.ย. 60 08:21:09
126
สอนทำดอกไม้จันทน์
ชุมชนแฟลตทหารเรือบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางอรวรรณ กำลังเลิศ 19 ก.ย. 60 03:53:09
127
สอนคำเค้กขนมชั้น
ชุมชนแฟลตทหารเรือบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางสาวเนตรดาว ฉิมบ้านไร่ 19 ก.ย. 60 03:35:09
128
สอนทำขนมวอฟเฟิล
ชุมชนแฟลตทหารเรือบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
นางสาวรจนา พูลป้อม 19 ก.ย. 60 03:22:09
129
การเพาะเห็ดนางฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
นายวิชาญ บุญเลิศ 19 ก.ย. 60 02:29:09
130
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
นางอรวรา ธาณีณรงค์ 18 ก.ย. 60 11:52:09
131
น้ำดื่มสมุนไพร
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นางสาวสุรีพร เจนวิทยา 18 ก.ย. 60 11:44:09
132
ข้าวหมกไก่
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นางสาวสุปรารี แพรศิริ 18 ก.ย. 60 10:55:09
133
กล่องอเนกประสงค์
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นางจรรยา ภู่ยอดยิ่ง 18 ก.ย. 60 10:22:09
134
บ้านน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
นายชนพัทธ์ สลากัน 18 ก.ย. 60 10:08:09
135
ยาหม่องตระไคร่สมุนไพร
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นางสาวรัชเกล้า สินเทียน 18 ก.ย. 60 10:06:09
136
เกล้าผมถักเปีย
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
นางสาววิชยาภา ศรีพรม 18 ก.ย. 60 10:03:09
137
การบัญชีครัวเรือน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
นางณัฏฐ์แจ่มใส นุ้ยเพชร 18 ก.ย. 60 09:46:09
138
กระเป๋าเย็บมือ
ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลมะกอก
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ครูปรินทร เขียวอ่อน,ครูพีรพรรณ ชัยมณี 18 ก.ย. 60 08:49:09
139
ช่างซ่อมเครื่องสูบนำ้
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
นายจำรัส พิมพาชาติ 18 ก.ย. 60 08:30:09
140
การซอยผม ตัดผมชาย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
นายสุรัตน์ เขียวแพร 18 ก.ย. 60 06:57:09
141
บาติก มัดย้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
นางรัชนก ยิ้มเทศ 18 ก.ย. 60 06:32:09
142
การดูแล บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องตัดหญ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
นายชลอ ช้างเล็ก 18 ก.ย. 60 06:32:09
143
การจัดทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
นางสาวเบญจมาศ เหมือนใจนึก 18 ก.ย. 60 06:27:09
144
การซอยผม ตัดผมหญิง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
นางธนพร เอี่ยมศิริ 18 ก.ย. 60 06:08:09
145
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
นางสุนทรี ชะนะพันธ์ 18 ก.ย. 60 03:19:09
146
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
นายทองสุก ยอดมณี 18 ก.ย. 60 01:36:09
147
การแปรรูปเนื้อสัตว์
ชุมชน เทศบาลคลองทับจันทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายสาโรช โกษารักษ์ 16 ก.ย. 60 05:56:09
148
การเลี้ยงไก่เนื้อ
ชุมชน เทศบาลคลองทับจันทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นางสาวเหมือนพิมพ์ ชูทวด 16 ก.ย. 60 05:46:09
149
การเลี้ยงปลานิล(วษท.สระแก้ว)
ชุมชน เทศบาลคลองทับจันทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายสมหมาย เรียงสันเทียะ 16 ก.ย. 60 05:27:09
150
การเพาะเห็ดสร้างอาชีพ
ชุมชน เทศบาลคลองทับจันทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายอนันต์ สำเร็จ 16 ก.ย. 60 05:00:09
151
การทำน้ำยาล้างจาน
ชุมชน เทศบาลตำบลฟากห้วย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นางดวงนภา ด้วงแป้น 16 ก.ย. 60 04:47:09
152
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ชุมชน เทศบาลตำบลฟากห้วย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายสมศักดิ์ ศรีดาวทอง 16 ก.ย. 60 04:39:09
153
การเพาะเห็ดสร้างอาชีพ
ชุมชน เทศบาลตำบลฟากห้วย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายอนันต์ สำเร็จ 16 ก.ย. 60 04:26:09
154
การแปรรูปเนื้อสัตว์
การแปรรูปเนื้อสัตว์(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายสาโรช โกษารักษ์ 16 ก.ย. 60 03:24:09
155
การแปรรูปเนื้อสัตว์
การแปรรูปเนื้อสัตว์(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายสาโรช โกษารักษ์ 16 ก.ย. 60 03:18:09
156
พิมเสนน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวเกศราพร แห่งพิษ 15 ก.ย. 60 03:23:09
157
จีบผ้าปูโต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวรสสุคนธ์ ปินตา 15 ก.ย. 60 02:15:09
158
ขนมดอกจอก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์ 15 ก.ย. 60 01:47:09
159
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวจรรยา จันทร์โอกุล 15 ก.ย. 60 01:24:09
160
ข้าวเหนียวไก่ทอดปักษ์ใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางอำพร ฮอลแลนด์ 15 ก.ย. 60 01:05:09
161
ทาโกะยากิ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวคนธ์ ใจทนธ์ 15 ก.ย. 60 01:01:09
162
การทำลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
นายวสันต์ จตุรทิศ 14 ก.ย. 60 09:07:09
163
การทำสาคูไส้หมู
เทศบาลตำบลสวนแตง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
นางราณี พึ่งเดช 14 ก.ย. 60 03:55:09
164
การทำข้าวเกรียบปากหม้อ
เทศบาลตำบลสวนแตง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
นางราณี พึ่งเดช 14 ก.ย. 60 03:41:09
165
การทำขนมจีบ
เทศบาลตำบลสวนแตง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
นางราณี พึ่งเดช 14 ก.ย. 60 03:29:09
166
การทำขนมปุยฝ้าย
เทศบาลตำบลสวนแตง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
นางราณี พึ่งเดช 14 ก.ย. 60 03:16:09
167
งานประดิษฐ์ดอกไม้จัน
องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
นางสาวสุมาลี คล่องแคล่ว 14 ก.ย. 60 02:33:09
168
ก่วยหมูสูตรโบราณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสมส่ง พูลผล 13 ก.ย. 60 11:37:09
169
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
ชุมชนบ้านจะคือ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
นายพงษ์พันธ์ ปันต๊ะ 13 ก.ย. 60 04:57:09
170
การทำกระเป๋าจากผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี 12 ก.ย. 60 10:51:09
171
การทำกระเป๋าจากผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
อลิษา อูเมาะอาลี 12 ก.ย. 60 10:39:09
172
ฝึกอาชีพระยะสั้น การทำน้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นายสุทัศน์ บุญกอน 12 ก.ย. 60 09:32:09
173
งานมุ้งลวดอลูมิเนียม
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
นายสัญญา พิเคาระห์ 11 ก.ย. 60 11:27:09
174
สอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ครูวีรภัช ระโหฐาน 11 ก.ย. 60 10:55:09
175
สอนการทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์ที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเลือก
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
นางสาวอรวรรณ นารีย์จรัล, นางสมจิตต์ มั่งมีสิทธิ 11 ก.ย. 60 10:29:09
176
สอนการทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์ที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์วัดบางแพใต้
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
1. นางอิสรีย์ วิจิตรไกรลาส 2. นางยุพา หวังเลี้ยงกล 11 ก.ย. 60 10:17:09
177
สอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์
ศูนย์โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ครูวิบูลย์ธรรม คุณกระมุท 11 ก.ย. 60 10:02:09
178
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารตามมตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงา
บ่อหยวก
วิทยาลัยการอาชีพปัว
นายชัยวุฒิ ธงเงิน 9 ก.ย. 60 03:50:09
179
ดอกไม้จากผ้าพื้นเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
นางพิมพ์ผกา คำหาญ 8 ก.ย. 60 11:13:09
180
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
นายสมชาติ วิงวรรณ์ 8 ก.ย. 60 09:09:09
181
การจับจีบผ้าปูโต๊ะ
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวนพรรณพ ดวงแก้วกูล 8 ก.ย. 60 02:55:09
182
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเพื่อสุขภาพ(เสาวภา)
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวอมรศรี แซ่ตัน 8 ก.ย. 60 02:13:09
183
การทำสาลี่ไส้หมู
เทศบาลตำบลสวนแตง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
นางราณี พึ่งเดช 8 ก.ย. 60 01:57:09
184
ฝึกอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางสาวสุภาพร เกตุประสิทธิ์ 8 ก.ย. 60 01:54:09
185
ฝึกอาชีพระยะสั้น การพับเหรียญ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางศิลาฤทัย แตงสุวรรณ์ 8 ก.ย. 60 01:52:09
186
ฝึกอาชีพระยะสั้น ตุ๊กตาการบูร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นายอาชวิน พิจิตรธรรม 8 ก.ย. 60 01:50:09
187
ฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาการทำเครป
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางสาวกาญจนา โตงิ้ว 8 ก.ย. 60 01:48:09
188
ฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องดื่ม
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นายพินิจนันท์ เกตุสาคร 8 ก.ย. 60 01:42:09
189
ฝึกอาชีพระยะสั้น วิชากาแฟโบราณ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางสาวอรุณณีย์ ชัยวงษ์ 8 ก.ย. 60 01:31:09
190
ตัดผมชายและเสริมสวยสตรี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางอัญชลี ชั้นเจริญ และ นางสาวสุภาพร เกตุประสิทธ 8 ก.ย. 60 01:09:09
191
ฝึกอาชีพระยะสั้น การทำขนมจีบ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางปภาวรินทร์ ประกิ่ง 8 ก.ย. 60 01:03:09
192
รับเปลี่ยนมุ้งลวด
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายพุฒิพัฒน์ เตชะพร้อมวุฒิ 7 ก.ย. 60 11:54:09
193
รับเปลี่ยนมุ้งลวด
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายสิทธิพล พลแสน 7 ก.ย. 60 11:52:09
194
อบรมอาชีพถั่วคั่วสมุนไพรและถั่วกรอบแก้ว
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
นางสาววรรณา สมสืบ 7 ก.ย. 60 11:50:09
195
รับทำงานไม้
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายปรีชา แดงคำ 7 ก.ย. 60 11:44:09
196
รับทำงานไม้
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายสุวงศ์ วงศ์ภู่ดี 7 ก.ย. 60 11:43:09
197
รับทำงานไม้
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายกิตติศักดิ์ ทวิยานนท์ 7 ก.ย. 60 11:43:09
198
รับทำงานไม้
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายวิสัณห์ แข็งแรง 7 ก.ย. 60 11:42:09
199
รับเปลี่ยนมุ้งลวด
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายจักรพันธ์ กลางราช 7 ก.ย. 60 11:31:09
200
รับทำงานไม้
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นางสาวนฤมล ฟักฉ่ำ 7 ก.ย. 60 11:31:09
201
รับเปลี่ยนมุ้งลวด
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายขัตน กุดเลา 7 ก.ย. 60 11:30:09
202
รับทำงานไม้
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายจิระพงษ์ คุณานิติธาดา 7 ก.ย. 60 11:26:09
203
รับเปลี่ยนมุ้งลวด
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นางสาวโศรยา ปานด้วง 7 ก.ย. 60 11:22:09
204
รับเปลี่ยนมุ้งลวด
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นางสาวจิราพร นันทรักษ์ 7 ก.ย. 60 11:21:09
205
รับเปลี่ยนมุ้งลวด
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายนิรันดร์ ตุติ 7 ก.ย. 60 11:16:09
206
รับทำงานไม้
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายฆนากานต์ มาศโอสถ 7 ก.ย. 60 11:04:09
207
รับทำงานไม้
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายมณี คำเสมอ 7 ก.ย. 60 11:03:09
208
รับเปลี่ยนมุ้งลวด
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายสันติ ทิพโอสถ 7 ก.ย. 60 11:01:09
209
สร้างอาชีพใหม่
เทศบาลตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นางรพีพรรณ ศรีวโร 7 ก.ย. 60 10:27:09
210
การขายออนไลน์
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
นายเกรียงสิทธิ์ ดลประสิทธิ์ 7 ก.ย. 60 09:53:09
211
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
นางสาววิภารัตน์ กระแสร์ 7 ก.ย. 60 03:21:09
212
การทำอาหารว่าง
เทศบาลตำบลท่ายาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
นางเสาวลักษณ์ ฤทธิเกษร , นางสาวสุลัดดา บุญมี , น 7 ก.ย. 60 01:59:09
213
การประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
นางสาวรัตนัย จันทร์สำราญ 6 ก.ย. 60 12:51:09
214
การประดิษฐ์กุหลาบจากผ้าต่วน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
นางแจ่มจันทร์ หอมระหัส 6 ก.ย. 60 12:44:09
215
การทำน้ำมันนวด
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงกองศรี แก้วกัลยา 6 ก.ย. 60 12:38:09
216
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
นายภานุเดช ศรีมงคล 6 ก.ย. 60 12:31:09
217
ฝึกอาชีพระยะสั้น สาธิตการทำน้ำสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางศิลาฤทัย แตงสุวรรณ์ และ นางสาวจุฬาลักษณ์ แซ่ด 6 ก.ย. 60 10:22:09
218
การทำขนมกระทงทอง
เทศบาลตำบลสวนแตง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
นายสมภพ อุตสาหะ 6 ก.ย. 60 09:13:09
219
การทำซาลาเปา
เทศบาลตำบลสวนแตง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
นายสมภพ อุตสาหะ 6 ก.ย. 60 04:20:09
220
การทำขนมช่อม่วง
เทศบาลตำบลสวนแตง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
นายสมภพ อุตสาหะ 6 ก.ย. 60 04:10:09
221
การทำขนมปั้นขลิบไส้ต่างๆ
เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นางสาวธาราทิพย์ ยิ้มทองสุข 6 ก.ย. 60 04:00:09
222
การทำมุ้งลวด
ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
นาย เฉลิมพร เอี่ยมมิ 6 ก.ย. 60 02:16:09
223
กระเป๋าผ้าด้นมือ
เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นางใกล้รุ่ง มามี 6 ก.ย. 60 01:03:09
224
การสกรีนเสื้อเพื่อพ่อ
เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นางสุนันทา นิสยันต์ 5 ก.ย. 60 11:32:09
225
การทำผลิตภัณฑ์งานสาน
เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นางสาวนันทพร แยบกสิกิจ 5 ก.ย. 60 11:19:09
226
การทำดอกไม้จันทร์
ศูนย์พระพุทธบาท
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
นางสิริพร ศิริคุปต์ 5 ก.ย. 60 11:08:09
227
การทำดอกไม้จันทร์
ศูนย์พระพุทธบาท
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
นางสิริพร ศิริคุปต์ 5 ก.ย. 60 11:06:09
228
การเพาะพันธ์ุดอกดาวเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
นางโชติกานต์ กุดแก้ว 5 ก.ย. 60 09:39:09
229
การทำดอกไม้จันทร์
ศูนย์ เทศบาลตำบลบางนายสี
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
นายเอกพจน์ เอี๋ยวสกุล 5 ก.ย. 60 09:21:09
230
การทำขนมชั้น
เทศบาลตำบลสวนแตง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
นายสมภพ อุตสาหะ 5 ก.ย. 60 07:33:09
231
การทำขนมไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นางสาวสุภาพร ดนัยดุริยะ 5 ก.ย. 60 01:47:09
232
การซ่อมคอมประกอบคอมเบื้องต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายกิติศักดิ์ บุญเกิด 5 ก.ย. 60 01:44:09
233
การซ่อมบำรุงรักษาโทรศัพท์ภายในแบบเดินสาย
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายเจน ทะนันไชย 5 ก.ย. 60 01:36:09
234
ช่างตัดผมชาย
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายมานพ ฝั้นเฝือ 5 ก.ย. 60 01:24:09
235
การทำโดนัด
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
นางสาวไอริสยา ปาวพรม 4 ก.ย. 60 08:48:09
236
การทำแฮมเบอร์เกอร์
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
นางสาวจุฑาภา เที่ยงจิตต์ 4 ก.ย. 60 04:00:09
237
-
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
- 3 ก.ย. 60 09:30:09
238
ช่างทำป้ายชื่อไม้ตั้งโต๊ะ
ศูนย์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
นายแสนศักดิ์ พรหมมา 3 ก.ย. 60 01:08:09
239
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
นางสาวสถาพร คิชญกวัฒน์ 2 ก.ย. 60 12:33:09
240
การทำลูกอมผักเหรียง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
นางธิติมา สนิท 2 ก.ย. 60 12:04:09
241
การทำสาคูไส้หมู
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
นางสาวอัญชสา เวียนสันเทียะ 2 ก.ย. 60 10:32:09
242
การทำข้าวเกรียบปากหมอ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
นางสาวรุ้งนภา สนพะเนาว์ 2 ก.ย. 60 01:14:09
243
การทำปลั๊กไฟอเนกประสงค์
หมู่ 2 ต.นาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
นายฉัตรชัย ทองแซม 1 ก.ย. 60 10:21:09
244
อมรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดารารัตน์)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ครูวิลัยวรรณ พรหมรักษ์ 1 ก.ย. 60 09:13:09
245
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วัดโนนป่าติ้ว (หมู่บ้านโนนป่าติ้ว)
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
นางสาวปาลิตา จูมทอง 1 ก.ย. 60 09:00:09
246
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
นางสาวพรหมภัสสร รุ่งโรจน์วรกุล 1 ก.ย. 60 03:59:09
247
อบรมการทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
ครูนิตญา ศรีสวัสดิ์ 1 ก.ย. 60 03:17:09
248
อบรมการทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
นางสาวอวยพร พ้นภัย 1 ก.ย. 60 03:00:09
249
ทำดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางสาวพัชริดา ตันฮก และ นางสาวอ้อยทิพย์ อินทโพธิ 31 ส.ค. 60 10:59:08
250
การทำดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางนิศากร จิตต์รุ่งเรือง 31 ส.ค. 60 10:41:08
251
ทำมุ้งลวด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
นายเหมือน พร้อมสินทรัพย์ 31 ส.ค. 60 10:12:08
252
สบู่สมุนไพร
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางผุสดี สุดขาว 31 ส.ค. 60 09:58:08
253
น้ำสมุนไพร
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางรุ่งฤดี บุญฤทธิ์ 31 ส.ค. 60 09:57:08
254
ข้าวเหนียวมูล
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นายอภิสิทธิ์ ก๊กลิ้ม 31 ส.ค. 60 09:56:08
255
สบู่สมุนไพร
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางผุสดี จิตหวัง 31 ส.ค. 60 09:55:08
256
สบู่สมุนไพร
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางผุสดี สุดขาว 31 ส.ค. 60 09:51:08
257
การทำเดคูพาจ
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสุวภาคย์ ทัศนา 31 ส.ค. 60 09:51:08
258
ขนมจีนน้ำยา
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นายสิทธิชัย สวัสดี 31 ส.ค. 60 09:47:08
259
สบู่สมุนไพร
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางผุสดี สุดขาว 31 ส.ค. 60 09:39:08
260
อบรมน้ำสมุนไพร
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางรุ่งฤดี บุญฤทธิ์ 31 ส.ค. 60 09:31:08
261
ขนมจีบ
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นายสิทธิชัย สวัสดี 31 ส.ค. 60 09:30:08
262
อบรมซ่อมจักรยานยนต์
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นายสราวุธ ผ่องสอาด 31 ส.ค. 60 09:28:08
263
ของชำรวย
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางนิศากร จิตต์รุ่งเรือง 31 ส.ค. 60 09:28:08
264
น้ำสมุนไพร
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางรุ่งฤดี บุญฤทธิ์ 31 ส.ค. 60 09:27:08
265
การทำพวงกุญแจแฟนซี
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวนภัสรัญช์ รุ่งสว่าง 31 ส.ค. 60 09:27:08
266
อบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นายกีรติ มาซอรี 31 ส.ค. 60 09:26:08
267
สอนทำดอกไม้จันทร์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0 อบต.บ้านตาล
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ครูสมพร แพวขุนทด 31 ส.ค. 60 09:23:08
268
น้ำสมุนไพร
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางรุ่งฤดี บุญฤทธิ์ 31 ส.ค. 60 09:23:08
269
ข้าวหมูแดง
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นายสิทธิชัย สวัสดี 31 ส.ค. 60 09:23:08
270
การสกรีนกระเป๋าผ้า
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวสุปราณี กันแตง 31 ส.ค. 60 09:22:08
271
การทำพวงกุญแจผ้าญี่ปุ่น
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวนิติยา เหลาเคน 31 ส.ค. 60 09:18:08
272
DIY ตุ๊กตาหิมะ SNOW MAN
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นายศุภกิจ ดวงไพสิฐ 31 ส.ค. 60 09:18:08
273
อบรมซ่อมจักรยานยนต์
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นายสราวุธ ผ่องสอาด 31 ส.ค. 60 09:14:08
274
อบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นายกีรติ มาซอรี 31 ส.ค. 60 09:12:08
275
ถักเปีย
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นางสาวกรนญา เอี่ยมยิ้ม 31 ส.ค. 60 09:10:08
276
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวนิภัทรา สูงภิไลย์ 31 ส.ค. 60 09:03:08
277
ถักเปีย
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
นายกรนญา เอี่ยมยิ้ม 31 ส.ค. 60 09:03:08
278
อบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
กีรติ มาซอรี 31 ส.ค. 60 08:29:08
279
ทำสบู่
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
นางสาวฐิตาภรณ์ ช้างอ้น 31 ส.ค. 60 06:50:08
280
ถุงหอมการบูร
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
นางธิติมา วันเดช 31 ส.ค. 60 06:47:08
281
พวงกุญแจจากลูกปัด
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
นางสาวณัฐกานต์ สายวิจิตร 31 ส.ค. 60 06:35:08
282
ทำดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
นางสาววราภรณ์ ทิมหงิม 31 ส.ค. 60 06:30:08
283
แนวคิดการทำธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจ
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
นางสาวกัลยา สังข์ทอ 31 ส.ค. 60 06:04:08
284
สเปร์ยสมุนไพรไล่ยุง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
นางสาวสิริกัญญา ใจวังโลก 31 ส.ค. 60 05:22:08
285
อาชีพการทำอาหารไทย
สำนักงานเทศบาลด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
นางสาวพิมพกานต์ วิวัฒน์พงษ์ 31 ส.ค. 60 04:48:08
286
DIY ตุ๊กตาหิมะ SNOW MAN
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางนิสา นิลคูหา 31 ส.ค. 60 02:59:08
287
สปา - มะกรูด
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวประคอง หลักคำ 31 ส.ค. 60 02:56:08
288
การทำเต้าฮวยนมสด (ฟรุตสลัด)
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวนริศรา ถนอมเผ่า 31 ส.ค. 60 02:46:08
289
การทำพวงกุญแจแฟนซี
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวนภัสรัญช์ รุ่งสว่าง 31 ส.ค. 60 02:40:08
290
การทำกระเพาะปลาเลิศรส
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสำราญ รอดเพชร 31 ส.ค. 60 02:40:08
291
สปา - มะกรูด
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวประคอง หลักคำ 31 ส.ค. 60 02:32:08
292
พวงกุญแจผ้าญี่ปุ่น
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวนิติยา เหลาเคน 31 ส.ค. 60 02:29:08
293
โดนัทจิ๋ว
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางรุ่งทิวา โตจำสี 31 ส.ค. 60 02:26:08
294
การสกรีนกระเป๋าผ้า
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางเสาวคนธ์ ตั้งภูริ 31 ส.ค. 60 02:25:08
295
การทำพิมเสนน้ำเจ้าจอม
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางทิพเรจศ์ ศรีนวลโพธิ์ 31 ส.ค. 60 02:25:08
296
การทำน้ำยาซักผ้า
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางประภาพรรณ เฉลิมวัฒน์ 31 ส.ค. 60 02:19:08
297
การทำพิมเสนน้ำเจ้าจอม
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางศิริวรรณ คชภักดี 31 ส.ค. 60 02:17:08
298
การทำโดนัทจิ๋ว
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางรุ่งทิวา โตจำสี 31 ส.ค. 60 02:16:08
299
ข้าวแกงชาววัง
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสำราญ รอดเพชร 31 ส.ค. 60 02:16:08
300
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางรัชประภา มณีโรจน์ 31 ส.ค. 60 02:12:08
301
การทำเดคูพาจ
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวชัญญานิษฎ์ ผลบุญ 31 ส.ค. 60 02:12:08
302
การทำเต้าฮวยนมสด (ฟรุตสลัด)
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางสาวชุติมา ตาเดอิน 31 ส.ค. 60 02:11:08
303
การทำน้ำยาซักผ้า
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางวรรณภา การีเวท 31 ส.ค. 60 02:08:08
304
การทำขนมจีนสี่ภาค
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางขวัญเรือน เชื้ออาษา 31 ส.ค. 60 02:04:08
305
ก๋วยเตี๋ยวโบราณ
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นางขวัญเรือน เชื้ออาษา 31 ส.ค. 60 02:03:08
306
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
นางสาวชุติมาหารศรี 31 ส.ค. 60 01:03:08
307
การทำวุ้นลำไยลอยแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
นางกวิสรา หงษ์ประสิทธิ์ 30 ส.ค. 60 11:56:08
308
การบริการตัดผมชายเบื้องต้น
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
นายสุวรรณ พรหมบุญ 30 ส.ค. 60 11:28:08
309
อบรมอาชีพการทำน้ำพริกเผาบ้านใหม่
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
นางสาวคนธรส เมฆาธร 30 ส.ค. 60 10:58:08
310
อบรมอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
นายกฤตพงศ์ สุขสวัสดิ์ 30 ส.ค. 60 10:29:08
311
การทำขหนมไทย อาหารว่าง และเครื่องดื่มสมุนไพร
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ วัดมงคลสถาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
นายบุญช่วย แซ่ตั้ง และนางสุวรรณี สุขอนันต์ 30 ส.ค. 60 10:24:08
312
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ วัดมงคลสถาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
นางเรวดี แสงแก้ว และนางสุวรรณี สุขอนันต์ 30 ส.ค. 60 10:18:08
313
ตัดผมชาย
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
นางมาลี มังกร 30 ส.ค. 60 10:08:08
314
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
นางสาวบุญญาพร รุ่งนาคินทร์ 30 ส.ค. 60 09:57:08
315
สลัดโรล
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
นางสาวบุญญาพร รุ่งนาคินทร์ 30 ส.ค. 60 09:19:08
316
การทำถุงมือยางกันลื่น
หมู่ 6 ตำบลนาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
นางสาวอุสุม เจ๊ะเหาะ 30 ส.ค. 60 08:53:08
317
สร้างดอกไม้จันทร์เพิ่มอาชีพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
นางสาวสุจิตรตา จันขุนทด 30 ส.ค. 60 08:32:08
318
สเปร์ยสมุนไพรไล่ยุง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
นางอุไร คำชัยยะ 30 ส.ค. 60 06:21:08
319
การทำโดนัทจิ๋ว
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา 30 ส.ค. 60 05:30:08
320
งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพงษ์ วรรัตน์ 30 ส.ค. 60 04:54:08
321
การทำดอกไม้ประดิษฐ์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นางสาวนภาวรรณ คิดกล้า และนางสาวจีระนันท์ ปริเตนั 30 ส.ค. 60 04:41:08
322
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา 30 ส.ค. 60 04:40:08
323
งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
นายธีรศักดิ์ มากโทก 30 ส.ค. 60 04:32:08
324
การทำดอกจอกสมุนไพร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา 30 ส.ค. 60 04:27:08
325
การทำพรมเช็ดเท้า
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นางสาวนภาวรรณ คิดกล้า และนางสาวจีระนันท์ ปริเตนั 30 ส.ค. 60 04:14:08
326
การพับผ้าเช็ดปาก
ศูนย์อำเภอเกาะจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
นายมานะ สุภาผล 30 ส.ค. 60 02:52:08
327
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
สำนักงานเทศบาลด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
นางสาวพิมพกานต์ วิวัฒน์พงษ์ 30 ส.ค. 60 02:35:08
328
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์อำเภอเกาะจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
นายมานะ สุภาผล 30 ส.ค. 60 02:33:08
329
การจัดดอกไม้
ศูนย์อำเภอเกาะจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
นายมานะ สุภาผล 30 ส.ค. 60 02:18:08
330
พับดอกไม้
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นางสุรินทร์ พรหมชนะ 30 ส.ค. 60 02:15:08
331
การจับระบายผ้างานพิธี
ศูนย์อำเภอเกาะจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
นายมานะ สุภาผล 30 ส.ค. 60 02:06:08
332
อาหารและเครื่องดื่ม
สำนักงานเทศบาลด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
นางสาวพิมพกานต์ วิวัฒน์พงษ์ 30 ส.ค. 60 02:01:08
333
สอนการเย็บผ้าถุงแบบสำเร็จ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางวนิดา แย้มทิม 29 ส.ค. 60 11:15:08
334
การถนอมอาหารคาว หวาน เเละบรรจุภัณฑ์คุณภาพ
ศูนย์บริการที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
นายอาทิตย์ ศรีเตว็ด 29 ส.ค. 60 11:15:08
335
ขนมทองม้วน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นางสาวเฟื่องฟ้า แก้วกล้า 29 ส.ค. 60 10:56:08
336
น้ำพริตาแดง,ปากหม้อเมืองตรัง
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นางยุวรีย์ กรุณามิตร 29 ส.ค. 60 10:43:08
337
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใยต้นกล้วย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
นางสาวประนอม เบิกบาน 29 ส.ค. 60 10:30:08
338
สอนการทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางสาวรชยา คงแก้วเคลื่อน 29 ส.ค. 60 10:19:08
339
ปอเปี๊ยะทอด
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นางสาวเฟื่องฟ้า แก้วกล้า 29 ส.ค. 60 10:14:08
340
ขนมปั้นขลิบ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นางวัชรีรัตน์ บุญอำนวย 29 ส.ค. 60 09:51:08
341
ขนมรังผึ้งประยุกต์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
นางสาวเจนจิรา เทวัญรัมย์ 29 ส.ค. 60 09:43:08
342
การทำกระเป๋าหนัง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
นายประวิทย์ อ่างศิลา 29 ส.ค. 60 09:09:08
343
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศาลากลาง บ้านโคกสว่างหมู่ 7
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
นางลฎาภา แสวงทรัพย์ 29 ส.ค. 60 06:43:08
344
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เทศบาลตำบลคำขวาง
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
นางสาวสาวิตรี โยธาจันทร์ 29 ส.ค. 60 06:30:08
345
การทำดอกไม้จันทน์
หมู่ 6 ตำบลนาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
นางสาวนุชเนตร ชูแสง 29 ส.ค. 60 05:06:08
346
อบรมการเลี้ยงเทคนิคการเล้ียงปลากินพืชและการทำอาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
นายชวลิต อินทร์ศรีทอง 29 ส.ค. 60 04:51:08
347
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
นายธีระวัฒน์ แคนสี 29 ส.ค. 60 04:17:08
348
สอนการทำดอกไม้จันทร์ และ สอนการทำขนมปุยฝ้าย
ชีวาน
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
ครูสุพิมดา อยู่อินทร์ และ ครูพชรพร เพลงสันเทียะ 29 ส.ค. 60 03:59:08
349
การสานตะกร้าจากพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
นางทิพย์วิภา โคตรสาร 29 ส.ค. 60 03:46:08
350
การทำกระเป๋าจากผ้าใบ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำตำบลพระยืน
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
นายเผ่า แสนแป้ 29 ส.ค. 60 03:30:08
351
การทำกรอบรูปโมเดิร์น
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
นายภักดี ดำเนินผล 29 ส.ค. 60 03:10:08
352
การทำดอกไม้ประดิษฐ์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
นางณภัทร อิ่มวิทยา 29 ส.ค. 60 03:00:08
353
การสอนทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์ ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 7 หมู่ 7 ต.รำแดง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
นางสาวสุปรีดา สังวาลย์ 29 ส.ค. 60 02:57:08
354
บริการซ่อมเครื่องไฟฟ้า
ศูนย์ ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 7 หมู่ 7 ต.รำแดง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
นายสงัด หลุยพันธ์ 29 ส.ค. 60 02:39:08
355
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
ศูนย์ ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 7 หมู่ 7 ต.รำแดง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
นายวิชัย นิยมเดชา 29 ส.ค. 60 02:30:08
356
การทำแซนวิชและสปาเก็ตตี้
องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
นางสาวพิมพ์เพ็ญ วรรณูปถัมภ์ 29 ส.ค. 60 01:48:08
357
การอบรมการทำขนมไทยชนิดต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
วิทยาลัยเทคนิคเลย
นางอุราภรณ์ เพียซ้าย 29 ส.ค. 60 01:42:08
358
การทำสบู่จากเปลือกมังคุด
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นางสาวกรรณิการ์ อำลอย 29 ส.ค. 60 01:37:08
359
การทำปั้นขลิบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
นางสาวเครือวัลล์ ทับงาม 29 ส.ค. 60 01:26:08
360
วุ้นกะทิ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ครูโสพิศ วงค์คำลือ 28 ส.ค. 60 12:14:08
361
ตัดผม ซอยผม
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
นายสหัษศวรรษ ธรรมสุขวงศ์ 28 ส.ค. 60 11:31:08
362
น้ำยาดันฝุ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางรจนา อินทรสัตยพงศ์ 28 ส.ค. 60 11:30:08
363
งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ประเภทโลหะและเส้นพลาสติก
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
นายเฮี้ยง คงพลปาน 28 ส.ค. 60 10:59:08
364
การบริการตัดผมชายเบื้องต้น
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
นายจักรพันธ์ เหมือนหัวหนอง 28 ส.ค. 60 10:56:08
365
ตัดผม ซอยผม
ชุมชนวัดเศวตฉัตร
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
นายสหัษศวรรษ ธรรมสุขวงศ์ 28 ส.ค. 60 10:49:08
366
สมุดโน๊ต
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวนิชตริลย์ ชื่นสมบัติ 28 ส.ค. 60 10:47:08
367
การทำผลิตภัณฑ์จากก้านจาก
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู
อารี นาคสง่า 28 ส.ค. 60 10:31:08
368
งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ประเภทโลหะและเส้นพลาสติก
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
นายเฮี้ยง คงพลปาน 28 ส.ค. 60 10:29:08
369
พิมเสน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวเกศราพร แห่งพิษ 28 ส.ค. 60 10:16:08
370
ดอกมะลิ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวรสสุคนธ์ ปินตา 28 ส.ค. 60 09:23:08
371
ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวไพรินทร์ กาศสกุล 28 ส.ค. 60 09:16:08
372
การสอนอาชีพปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นายวิน ไลประเสริฐ 28 ส.ค. 60 09:15:08
373
อบรมขยายพันธ์ุดาวเรือง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
นายวีรวุฒิ หนูช่วย 28 ส.ค. 60 08:15:08
374
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใยต้นกล้วย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
นางทัศนีย์ สังข์เมือง 28 ส.ค. 60 05:54:08
375
สอนการแต่งหน้า ทำผม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางสาวพัทธ์วิรา พ้นภัย 28 ส.ค. 60 05:53:08
376
ช่างไฟฟ้าพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
- 28 ส.ค. 60 05:09:08
377
สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
นางอุบล บุญชุ่ม 28 ส.ค. 60 03:23:08
378
สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
เทศบาลตำบลบางบาล
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
นางนพมาศ รักษ์วงษ์ไทย 28 ส.ค. 60 02:19:08
379
แซนวิชสด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวพัชรดา พงศ์พัฒนาวุฒิ 28 ส.ค. 60 01:54:08
380
การจับผ้าในงานพิธีต่างๆ
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
นางสาวพนิตชา โพรธิสาร 28 ส.ค. 60 01:22:08
381
ช่างทำมุ้งลวด
ศูนย์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
นายคำรณ พ่วงเจริญ 26 ส.ค. 60 03:53:08
382
โปรแกรมกราฟฟิก
ศูนย์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
นางสาวแอนนา กาทอง 26 ส.ค. 60 03:32:08
383
งานสร้างแผงวางจำหน่ายสินค้า
ชุมชนถ้ำพุงช้าง ต.ท้ายช้าง
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
นายธวัชชัย วิญญัตติกุล 25 ส.ค. 60 10:54:08
384
สอนทำพวกกุญแจเสื้อผ้าไหมจิ๋ว
ชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
นางสาวสวรินทร์ สกุลพานิช 25 ส.ค. 60 10:41:08
385
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและโครงสร้างอาคารบ้านเรือน
ชุมชนถ้ำพุงช้าง ต.ท้ายช้าง
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
นายธวัชชัย วิญญัตติกุล 25 ส.ค. 60 10:13:08
386
ทำหมวกจากผ้าหมี่ขิด
ชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
นางสาวสวรินทร์ สกุลพานิช 25 ส.ค. 60 10:01:08
387
การทำน้ำพริกคั่วกุ้งและการทำแหนม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
นางศรัณยา ศิรินันท์ 25 ส.ค. 60 03:17:08
388
การแปรรูปอาหาร
ศูนย์เทศบาลตำบลนาด้วง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
นางสาวปวีณา เอี่ยมวิจารณ์ 25 ส.ค. 60 03:03:08
389
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
ศูนย์เทศบาลตำบลนาด้วง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
นายวุฒินันท์ รามศิริ 25 ส.ค. 60 02:11:08
390
งานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ศูนย์ถาวร)
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายสุชาติ สนธิ 25 ส.ค. 60 01:57:08
391
ซ่อมคอมและประกอบคอมเบื้องติน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ศูนย์ถาวร)
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายกิติศักดิ์ บุญเกิด 25 ส.ค. 60 01:28:08
392
โครงการปลูกผักสวนครัว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
นายอรรณพ นันทขว้าง 24 ส.ค. 60 11:55:08
393
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
นางนววรรณ พวงลำใย 24 ส.ค. 60 11:51:08
394
การเลี้ยงปลานิล(วษท.สระแก้ว)
การเลี้ยงปลานิล(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายสมหมาย เรียงสันเทียะ 24 ส.ค. 60 11:32:08
395
การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT CENTER ณ โรงเรียนบ้านหนองยวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
นายวิรัตน์ กาญจนพรหม 24 ส.ค. 60 10:07:08
396
การปลูกต้นดาวเรืองและการปลูกต้นดอกทานตะวัน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT CENTER ณ โรงเรียนบ้านหนองยวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
นางบุญสิตา สังข์แก้ว 24 ส.ค. 60 10:00:08
397
การปลูกต้นดาวเรืองและการปลูกต้นดอกทานตะวัน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT CENTER ณ ชุมชนบ้านทุ่งส้มป่อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
นางบุญสิตา สังข์แก้ว 24 ส.ค. 60 09:33:08
398
การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT CENTER ณ ชุมชนบ้านทุ่งส้มป่อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
นายวิรัตน์ กาญจนพรหม 24 ส.ค. 60 09:23:08
399
การนวดแผนไทย
ศูนย์เทศบาลตำบลนาด้วง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
นางสม รามศิริ 24 ส.ค. 60 08:41:08
400
น้ำยาเอนกประสงค์
ศูนบริการเทศบาลตำบลบวกค้าง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
นายณิชชภา อโนมา 24 ส.ค. 60 06:54:08
401
การปลูกต้นดาวเรืองและการปลูกต้นดอกทานตะวัน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT CENTER ณ โรงเรียนคลองลำปริง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
นางบุญสิตา สังข์แก้ว 24 ส.ค. 60 03:57:08
402
การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT CENTER ณ โรงเรียนคลองลำปริง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
นายวิรัตน์ กาญจนพรหม 24 ส.ค. 60 03:50:08
403
อาหารไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ์ 24 ส.ค. 60 03:48:08
404
ช่างตัดผมชาย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายมานพ ฝั้นเฝือ 24 ส.ค. 60 03:42:08
405
การซ่อมบำรุงรักษาโทรศัพท์ภายในแบบเดินสาย
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายเจน ทะนันไชย 24 ส.ค. 60 03:25:08
406
การทำขนมอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นางสาวสุภาพร ดนัยดุริยะ 24 ส.ค. 60 02:29:08
407
ซ่อมคอมและประกอบคอมเบื้องติน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นายกิติศักดิ์ บุญเกิด 24 ส.ค. 60 01:41:08
408
งานสีและเคลือบผิว
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
นายรัฐศาสตร์ ดีรัศมี 23 ส.ค. 60 11:25:08
409
ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
นางสาวศศิพัชฎาขนก ประครอง 23 ส.ค. 60 10:40:08
410
ผัดไท
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางฉัตรวิมล พิมพ์น้อย 23 ส.ค. 60 10:02:08
411
ประดิษฐ์ดอกไม้ดารารัตน์
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
นางสาวอนุสรา คำเตจา 23 ส.ค. 60 04:54:08
412
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ข
ศูนย์ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ fix it center thailand 4.0 (องค์การบริหารส่วนตำบล
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
นางนภัสนันท์ จิรปรียาชานนท์ 23 ส.ค. 60 04:42:08
413
การทำสลัดโรล
ศูนย์ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ fix it center thailand 4.0 (องค์การบริหารส่วนตำบล
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
นางสกฤตยา แสนตรง 23 ส.ค. 60 04:35:08
414
การทำตุ๊กตาการบูร
ศูนย์ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ fix it center thailand 4.0 (องค์การบริหารส่วนตำบล
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
นายธงชัย บุญยะบุตร 23 ส.ค. 60 03:59:08
415
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
โรงเรียนคลองกุ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
นายสุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด 23 ส.ค. 60 03:44:08
416
การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
โรงเรียนคลองกุ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
นายสมณธร พุ่มพิมล 23 ส.ค. 60 03:13:08
417
การจัดทำดอกไม้จันทน์
Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
นางสาวรัตนกาญจน์ ไภรินธนไพศาล 23 ส.ค. 60 03:12:08
418
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และดอกไม้ประดิษฐ์
เทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
นางสาลินี คนบุญ 23 ส.ค. 60 01:55:08
419
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
นางสาวอ่อนอุมา พรมชู 23 ส.ค. 60 01:41:08
420
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และดอกไม้ประดิษฐ์
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
นางนัยนา สาลีผล 23 ส.ค. 60 01:26:08
421
การทำดอกไม้จันทร์
โรงเรียนคลองกุ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
นางพัชรี.... 22 ส.ค. 60 12:35:08
422
การเชื่อมโลหะเบื้องต้น
โรงเรียนคลองกุ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
นายสงกรานต์ เย็นเพชร 22 ส.ค. 60 12:02:08
423
การทำซาลาเปา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ วัดท่าสุวรรณ ตำบลคุ้งน้ำวน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
นางสาววัลลภา จิรนิรัติศัย 22 ส.ค. 60 11:53:08
424
พวงกุญแจสีสด
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางสาววริยาลักษณ์ กลิ่นทับ 22 ส.ค. 60 11:42:08
425
ที่ห้อยโทรศัพท์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสาวกานต์พิชชา สังฆะสอน 22 ส.ค. 60 11:38:08
426
พับผ้าขนหนู
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์ 22 ส.ค. 60 10:43:08
427
ประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
นางศศิวรรณ เชื้ออิบ 22 ส.ค. 60 10:19:08
428
การทำอาหารจานเดียว (ข้าวคลุกกะปิ)
เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นายเอกพล โทนแจ้ง 22 ส.ค. 60 07:41:08
429
ของชำร่วยที่ทำจากหนัง
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายปิยพล ชูประเสริฐ 22 ส.ค. 60 04:59:08
430
กิ๊บจากฝาขวดน้ำ
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางจรีพร วิจิตรเวชการ 22 ส.ค. 60 04:57:08
431
สลัดโรล
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายกรธัช ดารีย์ 22 ส.ค. 60 04:13:08
432
การทำซาลาเปา
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านทับตะโก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
นางปณิตา เปี่ยมจุฑา 22 ส.ค. 60 03:06:08
433
ข้าวขาหมู
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางบังอร ชุณห์วัฒนะ 22 ส.ค. 60 02:15:08
434
ฝึกอบรมอาชีพการทำกล้วยทับ
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
คุณกือซง ยาแม 21 ส.ค. 60 12:33:08
435
ฝึกอบรมอาชีพการทำขนมปุยฝ้าย
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
คุณปัตมา มะสะ 21 ส.ค. 60 12:27:08
436
จับจีบผ้างานพิธี
วัดบ้านโคกใบบัว หมู่ 21 องค์การบริการส่วนตำบลโคกกระชาย
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นายประวิทย์ พรมสิทธิ์ 21 ส.ค. 60 11:51:08
437
สอนทำมุ้งลวด
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ว่าที่ ร.ต.นิวัฒน์ จำรัสภูมิ 21 ส.ค. 60 11:08:08
438
จัดดอกไม้ในงานพิธี
วัดบ้านโคกใบบัว หมู่ 21 องค์การบริการส่วนตำบลโคกกระชาย
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ประวิทย์ พรมสิทธิ์ 21 ส.ค. 60 11:07:08
439
ฝึกอบรมอาชีพการทำขนมโดนัทอบ
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
คุณมารีเย๊าะ ยาแม 21 ส.ค. 60 10:06:08
440
ฝึกอาชีพการทำข้าวเกรียบและกาโป๊ะภาคใต้
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
นางสาวนุสนานิง สาเมาะ 21 ส.ค. 60 09:53:08
441
การทำดอกไม้จันทน์และจัดดอกไม้สดในโอกาสต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
วิทยาลัยเทคนิคเลย
นางตรีรัตน์ พรหมศรีจันทร์,นางภาวินี ศรีสว่าง,นางสา 21 ส.ค. 60 08:21:08
442
1
วัดสายตะคลอง
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
1 21 ส.ค. 60 05:59:08
443
การทำพวงกุญแจ
วัดสายตะคลอง
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษศ์ 21 ส.ค. 60 05:29:08
444
การทำดอกไม้จันทร์ ดารารัตน์
วัดสุวรรณาราม บ้านคลองไผ่งาม
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
นางอรทัย ทาทิพย์ 21 ส.ค. 60 04:43:08
445
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดารารัตน์
วัดคลองธรรมชาติ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
นางอรทัย ทาทิพย์ 21 ส.ค. 60 04:18:08
446
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดารารัตน์
ศาลากลางหมู่บ้านต้อน
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
นางอรทัย ทาทิพย์ 21 ส.ค. 60 04:15:08
447
น้ำยาปรับผ้านุ่ม
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นายอรรถวุฒิ เกตุแก้ว 21 ส.ค. 60 02:34:08
448
ฝึกอบรมอาชีพการทำกล้วยทอด
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
คุณอามีเน๊าะ มามุ 21 ส.ค. 60 01:22:08
449
การทำขนมอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง 20 ส.ค. 60 11:30:08
450
เห็ดแปรรูปผลิตภัณฑ์
หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว 20 ส.ค. 60 09:37:08
451
การทำกระเป๋าจากผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
อลิษา อูเมาะอาลี 20 ส.ค. 60 09:14:08
452
อบรมประดิฐดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
นางจารุณี เบญจผลาพันธ์ 19 ส.ค. 60 09:21:08
453
สร้อยข้อมือลูกปัด
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
นางสมาพร คิดศรี 19 ส.ค. 60 07:37:08
454
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลสวาท
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
นางสาวนภาพร สารทอง 19 ส.ค. 60 03:02:08
455
งานซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
นายพิทักษ์ มะโนภักดิ์ 18 ส.ค. 60 09:59:08
456
การทำพวงกุญแจรูปภาพอะครีลิค
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
นางสาวอรทัย เลิศขุนทศ 18 ส.ค. 60 05:47:08
457
การทำขนมไข่นกกระทา
วัดศรีสะอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์ 18 ส.ค. 60 05:41:08
458
การทำมุ้งลวด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
นายชาญชัย สิริวารินทร์ 18 ส.ค. 60 05:36:08
459
การทำวาฟเฟิล
วัดศรีสะอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์ 18 ส.ค. 60 05:25:08
460
เป็ดน้อยน่ารักจากผ้าขนหนู
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
นางอรัญญา เพียยุระ 18 ส.ค. 60 05:23:08
461
การทำเค้กกล้วยหอม
วัดศรีสะอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์ 18 ส.ค. 60 05:20:08
462
ริบบิ้นหรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
อ.วรรณภา พงษ์สีมา 18 ส.ค. 60 05:08:08
463
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาวอัจฉรารัตน์ มั่งคั่ง 18 ส.ค. 60 04:27:08
464
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาวอัจฉรารัตน์ มั่งคั่ง 18 ส.ค. 60 03:35:08
465
การทำยาหม่องสมุนไพร
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นายอรรถวุฒิ เกตุแก้ว 18 ส.ค. 60 02:05:08
466
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
บ้านผู้ใหญ่ ม.2 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
นายสมพล สมมาตย์ 17 ส.ค. 60 11:57:08
467
แซมพูสมุนไพร
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาววาสนา พานมั่ง 17 ส.ค. 60 11:42:08
468
การทำดอกไม้จันทน์
บ้านผู้ใหญ่ ม.2 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
นางสาวปรียานุชอ่าวลึกน้อย 17 ส.ค. 60 11:26:08
469
การจัดทำดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ม.4 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
นางสาวปรียานุชอ่าวลึกน้อย 17 ส.ค. 60 11:07:08
470
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
บ้านผู้ใหญ่ ม.2 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
นางสุดาวรรณ วรรณบวร 17 ส.ค. 60 11:02:08
471
การทำดอกมะลิ
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาวนงลักษณ์ รุ่นเจริญ 17 ส.ค. 60 10:44:08
472
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
บ้านผู้ใหญ่ ม.2 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
นายธนธร ถาวรไชย 17 ส.ค. 60 09:59:08
473
ขนมจีบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
นางสาวกาญจนา เรืองสมบัติ 17 ส.ค. 60 09:51:08
474
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วัดไตรรัตน์ (หมู่บ้านหนองคู)
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
นางสาวปาลิตา จูมทอง 17 ส.ค. 60 09:50:08
475
การทำใช่เค็ม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์ 17 ส.ค. 60 06:18:08
476
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใยต้นกล้วย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
นางสาวสุชาดา อินบัว 17 ส.ค. 60 04:51:08
477
การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นายอรรถวุฒิ เกตุแก้ว 17 ส.ค. 60 03:42:08
478
สเปปรับอากาศ
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาวถวัลลักษณ์ ศรีจันทร์ดี 17 ส.ค. 60 03:40:08
479
การทำน้ำยาซักผ้า
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาววรรณทิภา บุญประเสริฐ 17 ส.ค. 60 03:28:08
480
ยาหม่องสมุนไพร
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นายอรรถวุฒิ เกตุแก้ว 17 ส.ค. 60 03:22:08
481
ขนมจีบกุหลาบ
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาวนงลักษณ์ รุ่นเจริญ 17 ส.ค. 60 03:16:08
482
การเลี้ยงปลาดุก
ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.คลองยา
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
นายสรายุทธ สุทธิเนียม 17 ส.ค. 60 02:57:08
483
สบู่กลีเซอลีน
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางศศิภา มีรินทร์ 17 ส.ค. 60 02:54:08
484
การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางวรรณทิภา บุญประเสริฐ 17 ส.ค. 60 02:36:08
485
แผนกวิชาก่อสร้าง
บ้านล่าง หมู่ที่4 ตำบลหงาว
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
นายเจริญรัตน์ พูลสวัสดิ์ 17 ส.ค. 60 02:32:08
486
ช่างก่ออิฐเบื้องต้น
องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายขาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นายนาค บัวงาน 16 ส.ค. 60 12:35:08
487
กระเป๋าเดคูพาจ
ศูนย์ อบต.นาเกลือ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
นางบัวทิพย์ เปลี่ยนศิลป์ 16 ส.ค. 60 11:55:08
488
ทูน่าแครกเกอร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
นายจิรายุส ชะนะสะแบง 16 ส.ค. 60 11:42:08
489
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์ อบต.นาเกลือ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ผู้ใหญ่นิภา กิตติรักษา 16 ส.ค. 60 11:01:08
490
ขนมจีบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
นางสาวกาญจนา เรืองสมบัติ 16 ส.ค. 60 10:52:08
491
การผูกผ้าและจับจีบผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
นางสาวพนิตา สกุลณี 16 ส.ค. 60 10:44:08
492
ที่คาดผมจากผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ 16 ส.ค. 60 10:24:08
493
พวงกุญแจลูกปัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
นางสาวผ่องสุภา ไทยหอม 16 ส.ค. 60 10:21:08
494
พวงกุญแจลูกปัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
นางสาวปดิวรัดดา สุดใจ 16 ส.ค. 60 10:13:08
495
ที่คาดผมจากผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ 16 ส.ค. 60 10:07:08
496
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
นางสาวสุนทรี คำแหงพล 16 ส.ค. 60 09:17:08
497
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากกระดาษ
ศูนย์ตำบลกะทุ่ม
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นางสาวสุจินดา เต็มสังข์ 16 ส.ค. 60 06:33:08
498
ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
นายสุเมธา กัลยาโน 16 ส.ค. 60 05:15:08
499
สบู่สมุนไพรแฟนซี
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำพอง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
อ.วรจิตร เถื่อนฤชัย 16 ส.ค. 60 03:56:08
500
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
นางสาวพรหมภัสสร รุ่งโรจน์วรกุล 16 ส.ค. 60 02:19:08
501
อบรมหลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ 16 ส.ค. 60 02:18:08
502
ถังเพาะถั่วงอก
เทศบาลตำบลบัวสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
นายเอกพจน์ ไตรโยธี 16 ส.ค. 60 01:55:08
503
น้ำยาล้างจาน
เทศบาลตำบลบัวสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
นางศศิธร ไตรยขันธุ์ 16 ส.ค. 60 01:03:08
504
การทอผ้าใหม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วิทยาลัยการอาชีพพล
นางอมรรรัตน์ แสนสุด 15 ส.ค. 60 10:59:08
505
งานเชื่อมประกอบ
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
นายปรมา บัวสอน 15 ส.ค. 60 09:56:08
506
การทำโรตีกรอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นางสาวนูรีซาน ลาลา 15 ส.ค. 60 09:45:08
507
การเสียบกิ่งมะนาว
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
นายชลาธิป ดุษฎีโสภณ 15 ส.ค. 60 09:29:08
508
การทำดอกไม้จันทน์
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
นางอมรรัตน์ คุ้มครอง 15 ส.ค. 60 09:26:08
509
ดอกไม้จันทน์ เก้าอี้ไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นางสายสมร แคฝอย นายวีระเทพ กรวยสวัสดิ์ 15 ส.ค. 60 09:22:08
510
การเลี้ยงไก่เนื้อ
การเลี้ยงไก่เนื้อ(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นางสาวเหมือนพิมท์ ชูทวด 15 ส.ค. 60 09:19:08
511
การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
นายทศพล วรรณภานันท์ 15 ส.ค. 60 09:13:08
512
สอนการทำเก้าอี้อเนกประสงค์จากงานเชื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นายอภิทักษ์ ภักดี 15 ส.ค. 60 09:11:08
513
อบรมระบบโซล่าเซลล์
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
นายวีระชัย พารีวงค์ 15 ส.ค. 60 09:05:08
514
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการประดิษฐ์ต้นไม้จากลูกป
องค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
นางอัญชลี แสงจันทร์ 15 ส.ค. 60 03:33:08
515
การเพาะเห็ดนางฟ้า
เกาะยาวใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
นางนันทนา บำรุงชาติ 15 ส.ค. 60 03:13:08
516
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการประดิษฐ์ต้นไม้จากลูกป
ศูนย์วัดโพธิ์บัลลังก์ ตำบลคุ้งพยอม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
นางอัญชลี แสงจันทร์ 15 ส.ค. 60 03:07:08
517
การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าและน้ำยาเอนกประสงค์
เกาะยาวใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
นางนันทนา บำรุงชาติ 15 ส.ค. 60 03:01:08
518
การสอนกาแฟโบราณ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นางกฤษณฤดี หลุยจำวัล, นางอภิญา มีสุข 15 ส.ค. 60 02:29:08
519
ประดิษฐ์ดอกไม้จัน
ศูนย์เทศบาลตำบลปากแพรก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
นางสรัญญา แก้วทอง 15 ส.ค. 60 01:48:08
520
การทำมุ้งลวด
ชุมชนเสริมปรีดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ชัยสงคราม 14 ส.ค. 60 06:27:08
521
ธุรกิจเครปญี่ปุ่น
Fix it Center Thailand 4.0 อบต.บ้านหมอ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางบุษบา ภูริคัมภีร์ 14 ส.ค. 60 01:55:08
522
ซ่อมประกอปคอมพิวเตอร์
Fix it Center Thailand 4.0 อบต.บ้านหมอ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายวิศรุต ไวโสภา 13 ส.ค. 60 11:36:08
523
ผสมเครื่องดื่ม
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางสาวณัฐพรรณ ปราชญ์ปัญญา 13 ส.ค. 60 10:59:08
524
ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายชาตรี สรงประเสริฐ 13 ส.ค. 60 10:34:08
525
ช่างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางสาวจันจิรา ไวปัญญา 13 ส.ค. 60 10:32:08
526
ช่างติดตั้งจานดาวเทียม
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ว่าที่ ร.ต.วัฒนชัย บุญสุข 13 ส.ค. 60 10:29:08
527
ช่างซ่อมบำรุงรักษามุ้งลวด
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ว่าที่ ร.ต.เสถียร แฟงมูล 13 ส.ค. 60 10:10:08
528
ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นายชูชาติ วงสอาด 13 ส.ค. 60 10:07:08
529
สลัดโรล
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางสาวเพ็ญพิมล ประภาพันธ์วรกุล 13 ส.ค. 60 10:05:08
530
บัญชีครัวเรือน
Fix it Center Thailand 4.0 อบต.บ้านหมอ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อาจารย์ นัฐชวนันท์ เดชะอำไพ 12 ส.ค. 60 11:27:08
531
การบูร
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
นางสาวไพจิตร ศรีวันทา 12 ส.ค. 60 11:14:08
532
ซ่อมไฟฟ้าในครัวเรือน
Fix it Center Thailand 4.0 อบต.บ้านหมอ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นายวชิระ วิงวอน 12 ส.ค. 60 09:34:08
533
การปลูกพืชไร้ดิน
ชุมชนบ้านนาวัง หมู่ที่ 4
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
นางอัญชลี บุญก่อ 12 ส.ค. 60 07:06:08
534
ศิลปะการจิ้มกระดาษ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
นายศุภกฤษ ทิพย์โอสถ 12 ส.ค. 60 04:12:08
535
แปรรูปเสื่อกก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
นางวาสนา เทอดเกียรติกุล 12 ส.ค. 60 03:51:08
536
สานตระกร้าจากพลาสติก
เทศบาลตำบลโพนทราย
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
นางญา อุดมทรัพย์ 12 ส.ค. 60 03:36:08
537
ธุรกิจกาแฟสด
Fix It Center Thailand 4.0 อบต.เมืองขีดขิน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม 12 ส.ค. 60 02:45:08
538
การจับจีบผ้า
เทศบาลตำบลชำนิ
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
นางประหยัด ไกรกูล 11 ส.ค. 60 12:39:08
539
การทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
นางสาวปาริชาต มุขโรจน์ 11 ส.ค. 60 11:31:08
540
การประดับตกแต่งสถานที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
นายพิษณุ ศิลาอาสน์ 11 ส.ค. 60 09:57:08
541
เหรียญโปยทานผลไม้
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
นางภัทราวดี ปรีจำรัส 11 ส.ค. 60 09:37:08
542
ดอกไม้จันทน์ บุฝาชี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นางรุ่งทิพย์ คุ้มเขต นางเนตรนภา ดวงอัน 11 ส.ค. 60 09:32:08
543
ดอกไม้จันทน์ ที่แขวนกุญแจ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นางรุ่งทิพย์ คุ้มเขต นางจำรูญ ศิมานนท์ 11 ส.ค. 60 09:28:08
544
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ บุตะกร้า
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นางเนตรนภา ดวงอัน นางสุภลักษณ์ ประภากิตติรัตน์ 11 ส.ค. 60 09:23:08
545
การถ่ายภาพบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
นายพิศาล ภูมิศรี 11 ส.ค. 60 09:20:08
546
ผลิตภัณฑ์สปา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
พชรภัทร สาลี 11 ส.ค. 60 08:58:08
547
การทำน้ำยาเอนกประสงค์
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นายจีรศักดิ์ คงสง 11 ส.ค. 60 08:19:08
548
ตัดผมชาย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์คง 11 ส.ค. 60 06:14:08
549
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นางแสงรัศมี ปั้นทอง 11 ส.ค. 60 06:03:08
550
การจัดช่อดอกไม้
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำน้อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
นางสาวสุดา แก้วนพรัตน์ 11 ส.ค. 60 05:36:08
551
อาหารเพื่อสุขภาพ
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำน้อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
นางกฤษณา คุนเอนก 11 ส.ค. 60 03:39:08
552
ข้าวเคลือบสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
นางสาวพรปวีณ์ ด้วงเงิน 11 ส.ค. 60 03:11:08
553
การนำสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำน้อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
นางสุพัตรา เพชรมณี 11 ส.ค. 60 03:06:08
554
การติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นายชณรรษ ฤทธิเลิศ 11 ส.ค. 60 02:23:08
555
อบรมเสริมสวย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นางสาวสุวรรณ ถนอมสุข 11 ส.ค. 60 02:20:08
556
การประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
นางสาวปิยวดี มัคสุวรรณ 11 ส.ค. 60 02:12:08
557
เครื่องยนต์เล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นายสุทธิพงษ์ บุญละคร 11 ส.ค. 60 01:49:08
558
การทำเก้าอี้นั้่งซักผ้า
ชุมชนเสริมปรีดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นางสายชล เชตมี 10 ส.ค. 60 11:19:08
559
สบู่ - น้ำยาล้างจาน
ศูนย์บริการชุมชนเขตบางพลัด (4 ชุมชน)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นางสุวรรณา จันทร์เพชร 10 ส.ค. 60 08:54:08
560
เสริมสวย - ตัดผม
ศูนย์บริการชุมชนเขตบางพลัด (4 ชุมชน)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นางสุมลลักษณ์ คลังมี 10 ส.ค. 60 08:33:08
561
สกรีนเสื้อเบื้องต้น
ศูนย์บริการชุมชนเขตบางพลัด (4 ชุมชน)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นางภาวิณี อ่ำทอง 10 ส.ค. 60 08:13:08
562
อาหารจานเดียว
ศูนย์บริการชุมชนเขตบางพลัด (4 ชุมชน)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นางจิรัญญา พัฒนพงศ์สิริกุล 10 ส.ค. 60 08:10:08
563
การทำพวงกุญแจจากผ้า
ศูนย์บริการชุมชนเขตบางพลัด (4 ชุมชน)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นางทัศนีย์ พงศ์สร้อยเพ็ชร 10 ส.ค. 60 08:00:08
564
กะหรี่ปั๊บ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
นางเพ็ญแข ไผ่ล้อม 10 ส.ค. 60 03:47:08
565
การถนอมอาหารและแปรรูป
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
นางสาวจิราพร ยะปะนันท์ 10 ส.ค. 60 03:32:08
566
สมุนไพรเพื่ออาชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
นางสาวพรศรี กันกา 10 ส.ค. 60 03:00:08
567
การใช้สารชีวภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
นางศรัยญา ศิรินันท์ 10 ส.ค. 60 02:37:08
568
การทำอาหารว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส 9 ส.ค. 60 11:57:08
569
วิธีการประกอบอาการ
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
นางปริฉัตร คำพวง 9 ส.ค. 60 11:28:08
570
การทำของชำร่วยและของที่ระลึก
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นางสาวเพ็ญศรี วงศ์สุเทพ 9 ส.ค. 60 11:09:08
571
วิชาขนมไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
นางสาวศิวาภรณ์ จินตนา 9 ส.ค. 60 10:43:08
572
วิชาการถนอมอาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
นางสาวชนิดา ไชยโชค 9 ส.ค. 60 10:37:08
573
วิชาอาหารว่างยอดนิยม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
นางปุณยาพร สรรพเพทยพิศาล 9 ส.ค. 60 10:29:08
574
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
ศูนย์เทศบาลตำบลพานทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
อ.เรณู เชี่ยงชาญ 9 ส.ค. 60 10:03:08
575
การทำแพกเกจใส่ขนม
ศูนย์เทศบาลตำบลพานทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
อ.สายสุนีย์ ชนะบำรุง 9 ส.ค. 60 10:02:08
576
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์บริการตำบลบ้านเดื่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
นางสุรีรัตน์ จันธัมมา 9 ส.ค. 60 05:38:08
577
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ตำบลอุทัยสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
นางสาวตวงกมล กองอ้น 9 ส.ค. 60 04:11:08
578
พันหอมเพื่อสุขภาพ
ศูนย์บริการตำบลบ้านเดื่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
นางสุรีรัตน์ จันธัมมา 9 ส.ค. 60 04:07:08
579
การปลูกดอกดาวเรือง
ศูนย์เทศบาลตำบลพานทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
อาจารย์ชาลิณี ตางาม 9 ส.ค. 60 03:56:08
580
ข้าวมันไก่
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
นางนิภา อรุณานันท์ 9 ส.ค. 60 02:32:08
581
ติดตั้งไฟฟ้า
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
นายพัฒน์พงษ์ วรโภชน์ 9 ส.ค. 60 02:26:08
582
การทำเครื่องบดพริกแกง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นาย วิทยา คงตัน 9 ส.ค. 60 02:26:08
583
การทำยาหม่อง
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นายอรรถวุฒิ เกตแก้ว 9 ส.ค. 60 01:57:08
584
พิมเสนน้ำ
ศูนย์บริการตำบลบ้านเดื่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
นางสุรีรัตน์ จันธัมมา 9 ส.ค. 60 01:32:08
585
เปียกปูนกะทิสด
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
นางสาวธนภร โชคศิริวัชร 9 ส.ค. 60 01:15:08
586
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
นางสุกัญญา เติมลาภ 9 ส.ค. 60 01:04:08
587
การซ่อมจักรยานยนต์เบื้องต้น
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
นายไพโรจน์ สุกขาว 8 ส.ค. 60 10:28:08
588
สร้างงานสร้างอาชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
นางเบญจวรรณ บุ้งทอง 8 ส.ค. 60 10:24:08
589
การเพาะถั่วงอกอินทรีย์ (บ้านดอนบ่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน 8 ส.ค. 60 09:08:08
590
งานเชื่อมผลิตภัณฑ์
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
นายสุรศักดิ์ แก้วเสน 8 ส.ค. 60 05:26:08
591
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
นายวีระชาติ จองปิ่นหย่า 8 ส.ค. 60 04:15:08
592
-
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
นางเบญจวรรณ บุ้งทอง 8 ส.ค. 60 03:43:08
593
การเพาะเห็ดนางฟ้า
อบต.จำป่าหวาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
นางเบญจวรรณ พิริภัณฑ์ 8 ส.ค. 60 02:48:08
594
การติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอล
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นายสุทธิพงษ์ บุญละคร 7 ส.ค. 60 10:09:08
595
การทำมุ้งลวด
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
นายสุนทร ปัญญาวิชา 7 ส.ค. 60 10:07:08
596
อบรมการทำปูนปั้น
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
นายอรัญ พงค์อุทธา และนายสรุพงษ์ แกมเงิน 7 ส.ค. 60 08:38:08
597
การเลี้ยงปลา
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นางสาวยุวดี อุ้ยดำ 7 ส.ค. 60 08:35:08
598
สร้างอาชีพวิชางานฝึกอบรมซ่อมบำรุงไมโครโปรเซสเซอร์ค
องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
นายสรฤทธิ์ เดชศิริ 7 ส.ค. 60 08:31:08
599
การเลี้ยงกบ
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นางสาวยุวดี อุ้ยดำ 7 ส.ค. 60 08:14:08
600
อบรมการทำบัญชีครัวเรือน
ศูนย์ สภ.อ.ท่าชนะ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
นางเพียงใจ ทองสาลี 7 ส.ค. 60 06:56:08
601
ตัดผมชาย
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นายพงศักดิ์ สิงห์คง 7 ส.ค. 60 06:26:08
602
การทำดอกไม้จันทร์
อบต.จำป่าหวาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
นางเบญจวรรณ พิริภัณฑ์ 7 ส.ค. 60 04:18:08
603
งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
ตำบลสะเอียบ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
นายพรพัฒน์ แข่งขัน 7 ส.ค. 60 03:21:08
604
งานปูกระเบื้อง
ตำบลเตาปูน
วิทยาลัยการอาชีพสอง
นายสงพงษ์ บุญตุ้ย 7 ส.ค. 60 03:02:08
605
แผนกนวด
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นางรัศมี ปั้นทอง 7 ส.ค. 60 01:54:08
606
การปลูกผักไอโดรโปรนิกส์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
นายสุธา บัวดำ 7 ส.ค. 60 01:47:08
607
การซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นายชณรรษ ฤทธิเลิศ 7 ส.ค. 60 01:36:08
608
งานเชื่อมโลหะ
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
นายคณาธิป ทะจันทร์ 7 ส.ค. 60 01:17:08
609
การสร้างอาชีพใหม่ ขนมซาลาเปา
อาคารผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
รัศมี สุไลมาน 6 ส.ค. 60 11:18:08
610
การเลี้ยงกบในกระชังบก (บ้านดอนบ่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน 6 ส.ค. 60 11:17:08
611
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและการผลิตอาหารปลาดุก (
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน 6 ส.ค. 60 11:10:08
612
การปลูกต้นไม้ในกระบะยางรถยนต์เก่า (บ้านดอนบ่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน 6 ส.ค. 60 11:01:08
613
การสร้างอาชีพใหม่ ปลูกผักในล้อยางรถยนต์
อาคารผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
นายมาโนช กลีบบัว 6 ส.ค. 60 05:04:08
614
แซนวิชแฟนซี
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวทัศนีย์ ชูจันทราภรณ์ 6 ส.ค. 60 04:40:08
615
ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์ 6 ส.ค. 60 04:31:08
616
การทำอาหารจานเดียว
บ้านในสระ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
นางสาวณิชาภา ประดิษซสาร 6 ส.ค. 60 03:00:08
617
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและการผลิตอาหารปลาดุก(บ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน 6 ส.ค. 60 02:38:08
618
การเพาะถั่วงอกอินทรีย์ (บ้านดอนแย้)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน 6 ส.ค. 60 02:31:08
619
การผลิตกระชังบกเพื่อเลี้ยงกบ (บ้านดอนบ่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน 6 ส.ค. 60 02:28:08
620
การปลูกต้นไม้ในกระบะยางรถยนต์เก่า (บ้านดอนแย้)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน 6 ส.ค. 60 02:27:08
621
การเลี้ยงกบในกระชังบก (บ้านดอนแย้)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน 6 ส.ค. 60 02:14:08
622
การผลิตกระชังบกเพื่อเลี้ยงกบ (บ้านดอนแย้)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน 6 ส.ค. 60 02:01:08
623
เชื่อมเสาวรส
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นางสาวชาคริยา แสงสุริยะ 5 ส.ค. 60 12:58:08
624
น้ำเสาวรส+ฟักข้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นางสาวผกาวลี มีศรี 5 ส.ค. 60 12:57:08
625
แยมเสาวรส
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นายสมภาส ศรีคุณ 5 ส.ค. 60 12:19:08
626
น้ำเวาวรสเข้มข้น
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นางสาวผกาวลี มีศรี 5 ส.ค. 60 12:18:08
627
การทำดอกไม้จันทน์
ศาลาเอนกประสงค์บ้านพังกาญจน์ล่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
นางศุภลักษณ์ ชูเพชร 5 ส.ค. 60 10:55:08
628
อบรมประดิฐดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
นางจารุณี เบญจผลาพันธ์ 5 ส.ค. 60 08:05:08
629
หญ้าหมักเพื่อใช้เป็นอาหารของสัตว์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย 4 ส.ค. 60 11:08:08
630
สอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
นางสุทธิพันธุ์ ภาสบุตร 4 ส.ค. 60 09:52:08
631
การทำดอกไม่้จันทร์
ศูนย์ตำบลเวียง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
นายกิตติศักดิ์ หนูยัง 4 ส.ค. 60 05:13:08
632
น้ำสมุนไพร - ประดิษฐ์ดอกไม้จันท์- การแปรรูปอาหาร-
เทศบาลตำบลบ้านสวน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
นางละม่อม เอียดคงและนางอรอนงค์ สุวรรณะ 4 ส.ค. 60 04:39:08
633
งานซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
นายอาทิตย์ สร้อยสน 4 ส.ค. 60 04:17:08
634
การพับเหรียญโปรยทาน
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
นางสาวนันทิยา เผ่าอ้าย 4 ส.ค. 60 03:40:08
635
ตัดผมชาย
ตำบลเมืองปอน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
นางศรีพรรณ สารประสิทธิ์ 4 ส.ค. 60 03:39:08
636
น้ำยาล้างจาน
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นายวีรชน วสุวัฒนศรี 4 ส.ค. 60 02:06:08
637
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นายรชฎ ศิริวัฒนะ 3 ส.ค. 60 12:41:08
638
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นางสุภัทตรา ศิลปสุวรรณ 3 ส.ค. 60 12:41:08
639
ผัดไทยเพื่อสุขภาพ(เสาวภา)
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวอมรศรี แซ่ตัน 3 ส.ค. 60 11:31:08
640
สกรีนถุงผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางทุติยาภรณ์ เชนไล้ 3 ส.ค. 60 10:50:08
641
การท่องเที่ยว
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
นางสาวพรรณราย ชูฉิม 3 ส.ค. 60 10:28:08
642
ออกแบบและตกแต่งสวนในขวดโหล
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นายเฉลิมพงศ์ อ่อนยอง 3 ส.ค. 60 10:13:08
643
อาหารไทย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
นางสาวอังศุมาลี จันทร์ขาว 3 ส.ค. 60 10:12:08
644
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
นายอะหมาด บินอีตำ 3 ส.ค. 60 10:03:08
645
การทำปลาหยอง และน้ำพริกปลาหยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ศูนย์หมู่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
นางลดาวัลย์ ภู่พลับ นางวราลักษณ์ สุขศรี นางส 3 ส.ค. 60 08:49:08
646
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
นางสาววนิดา แสนแก้ว 3 ส.ค. 60 05:22:08
647
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
นางสาววนิดา แสนแก้ว 3 ส.ค. 60 04:21:08
648
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
นางเสาวณีย์ แก้วบุดดา 3 ส.ค. 60 03:42:08
649
การทำหมูหยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นายกนกกร อินต๊ะรัตน์ 3 ส.ค. 60 03:41:08
650
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
นายเดชา ฮวบหิน 3 ส.ค. 60 03:02:08
651
การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นางสาวพรรณภรณ์ บุญจฑตย์ 3 ส.ค. 60 02:56:08
652
ฝึกอาชีพระยะสั้น สาธิตการทำปาท่องโก๋
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นายสุทัศน์ บุญกอน และ นายพินิจนันท์ เกตุสาคร 3 ส.ค. 60 02:50:08
653
การขายออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์แก้ว 3 ส.ค. 60 02:43:08
654
ฝึกอาชีพระยะสั้น สาธิตการทำน้ำเต้าหู้
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นายสุทัศน์ บุญกอน และ นายพินิจนันท์ เกตุสาคร 3 ส.ค. 60 02:40:08
655
การแปรรูปกล้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นางโสภา รสสุคนธ์ 3 ส.ค. 60 02:37:08
656
การแปรรูปมะนาว
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นายชาญ บุญเลิศ 3 ส.ค. 60 02:31:08
657
ฝึกอาชีพระยะสั้น สาธิตการทำสาคูไส้ไก่
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางสาวอรุณณีย์ ชัยวงษ์ และ นางปภาวรินทร์ ประกิ่ง 3 ส.ค. 60 02:27:08
658
ฝึกอาชีพระยะสั้น สาธิตการทำขนมรังผึ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นายพินิจนันท์ เกตุสาคร และ นางวิมล ตั้งพัฒนธนา 3 ส.ค. 60 02:20:08
659
ฝึกอาชีพระยะสั้น สาธิตการทำซาลาเปา
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางศิลาฤทัย แตงสุวรรณ์ และ นางสาวจุฬาลักษณ์ แซ่ด 3 ส.ค. 60 02:11:08
660
เครื่องฟักไข่ห่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
นายชัยเมธินทร์ ณ นคร 3 ส.ค. 60 02:06:08
661
ฝึกอาชีพระยะสั้น สาธิตการทำขนมจีบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นายพินิจนันท์ เกตุสาคร และ นางวิมล ตั้งพัฒนธนา 3 ส.ค. 60 02:04:08
662
แผนกเสริมสวย
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์ 3 ส.ค. 60 01:51:08
663
ฝึกอาชีพระยะสั้น สาธิตการทำโดนัทจิ๋ว
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางสาวอรุณณีย์ ชัยวงษ์ และ นางปภาวรินทร์ ประกิ่ง 3 ส.ค. 60 01:46:08
664
ไอศครีมน้ำเพื่อสุขภาพ
ศูนย์ อบต.นาเกลือ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ครูสารี ผ่องสุวรรณ์ 3 ส.ค. 60 01:26:08
665
กล้วยทอดเบรกแตก
ศูนย์ อบต.นาเกลือ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
นางรุ่งนภา ขุนทอง 3 ส.ค. 60 01:03:08
666
กระเป๋าซ่อนพวงกุญแจ
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางภคภัทร สกุลสุพิชญ์ 2 ส.ค. 60 12:40:08
667
ดอกกระเจียว
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นางสาว รัชนก โทลักษณ์ 2 ส.ค. 60 12:26:08
668
การทำเครื่องดื่มสมูตตี้
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นายณัฐพล สิริพรพิสุทธิ์ 2 ส.ค. 60 12:11:08
669
พับตุ๊กตาสัตว์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นางสมสมัย พลอินตา 2 ส.ค. 60 12:10:08
670
กระทงทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางปรียากุล สาระคำ 2 ส.ค. 60 11:31:08
671
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางวราภรณ์ พรรณสมัย 2 ส.ค. 60 11:12:08
672
การแปรรูปเนื้อ
การแปรรูปเนื้อสัตว์(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายสาโรช โกรักษ์ 2 ส.ค. 60 11:10:08
673
การเลี้ยงไก่ไข่
ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.คลองยา
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
นายวิชัย จรัสศรี 2 ส.ค. 60 10:52:08
674
การเลี้ยงกบ
ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.คลองยา
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
นายพงษา กะสิบาล 2 ส.ค. 60 10:28:08
675
การเลี้ยงปลาดุก
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ศูนย์หมู่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
นายสถิตย์ จันทร์มณี 2 ส.ค. 60 09:15:08
676
การทำขนมเค้ก
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ 2 ส.ค. 60 08:31:08
677
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ และ องค์การบริหารส่วนตําบลยะรม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
นางสาวอัจจิมา ผลผลา 2 ส.ค. 60 08:26:08
678
แปรรูปกล้วย เผือก มัน
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นายถิระชัชว์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ 2 ส.ค. 60 05:54:08
679
ขนมถ้วยฟู
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นายสิริชัย พรฉิมพลี 2 ส.ค. 60 05:49:08
680
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นายสาโรจน์ อนีฆาศรีนนท์ 2 ส.ค. 60 03:57:08
681
อบรมการเลี้ยงปลาในบ่อดินโดยบำบัดนำเสียด้วยวัชพืช
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นางธันยพร ตันติ์ดนัย 2 ส.ค. 60 03:40:08
682
อบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ (ธนาคาร EM)
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นางสาวอรณิชชา ศุภธนันชัย 2 ส.ค. 60 03:35:08
683
อบรมการทำถั่วเคลือบสองสหาย
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นายอุกฤษณ์ อะมุตะคุ 2 ส.ค. 60 03:30:08
684
อบรมการทำน้ำพริกปลาย่างสูตรสมุนไพร
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นายอุกฤษณ์ อะมุตะคุ 2 ส.ค. 60 03:27:08
685
การเลี้ยงปลาในบ่อดินโดยวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยวัชชีพ
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นางสาววันทนา เอฟสมาน 2 ส.ค. 60 03:25:08
686
อบรมการทำขนมจีบซาลาเปา
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นายอุกฤษณ์ อะมุตะคุ 2 ส.ค. 60 03:23:08
687
การปลูกพืชด้วยระบบน้ำหมุนเวียน
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์ 2 ส.ค. 60 03:19:08
688
อบรมการทำผลิตภัณฑ์ชีวภาพ EM
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นางสุกัลยา จันทร์จินดา 2 ส.ค. 60 03:12:08
689
การทำอาชีพเกษตรอินทรีย์
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
นางสาวปรารถนา ชูแสง 2 ส.ค. 60 03:06:08
690
ทิวลิปจากผ้า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
นางสาวภาวดี เป้าวิวัฒน์ 2 ส.ค. 60 02:24:08
691
ทิวลิปจากผ้า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
นางสาวภาวดี เป้าวิวัฒน์ 2 ส.ค. 60 02:08:08
692
น้ำพันช์
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นางศรีสุรักษ์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ 2 ส.ค. 60 01:38:08
693
น้ำพริกลงเรือ
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางพัชรี รัตนกุลชัยนันท์ 2 ส.ค. 60 01:06:08
694
ตัดผมชาย
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นาย ฉัตรชัย พฤกษาชาติ 1 ส.ค. 60 11:50:08
695
ราดหน้ายอดผัก
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
นางสาวชนมน แก้วใส 1 ส.ค. 60 11:49:08
696
ตุ๊กตาบู้เก้
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
นางสาวสุนันทา โกทัณฑ์ 1 ส.ค. 60 11:44:08
697
สบู่สมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
นงาสาวจงลักษณ์ อินทฉิม 1 ส.ค. 60 11:25:08
698
เย็บผ้า
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
น.ส. โชติกา สุพรรณดร 1 ส.ค. 60 11:07:08
699
โรตีกรอบราดนม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางอำพร ฮอลแลนด์ 1 ส.ค. 60 10:41:08
700
การทำขนมปั้นคลิบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
นางระวีวรรณ ผ่องเวหา 1 ส.ค. 60 10:22:08
701
เพ้นท์กระจก
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางธนพร แหวนนิล 1 ส.ค. 60 09:58:08
702
กระเป๋าผ้า
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
นางสาวสุนทรี คนการ 1 ส.ค. 60 09:46:08
703
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์)
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
อ.ภัทรา อดุลย์ศักดิ์ อ.ปรมินทร์ตา ปะยุติ 1 ส.ค. 60 08:50:08
704
การทำพวงกุญแจ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
อ.ณัฐพล วงศ์ศิริศักดิ์ 1 ส.ค. 60 08:43:08
705
การทำขนมเค้ก
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ 1 ส.ค. 60 04:02:08
706
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
ศูนย์บริการ Fix it Center อำเภอแจ้ห่ม
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
นางสาวรสสุคนธ์ ปราศัย 1 ส.ค. 60 02:53:08
707
สอนการทำผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
นางศิริกาญจนา นีระมนต์ 1 ส.ค. 60 02:17:08
708
-
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สุภัตรา แสงขำ 1 ส.ค. 60 02:12:08
709
โครงการอบรมการทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายขาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว 1 ส.ค. 60 02:04:08
710
ดอกไม้จันทน์
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวกุสุมาลย์ ก๋าชุ่ม 1 ส.ค. 60 01:26:08
711
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ศูนย์หมู่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
อาจารย์ประนม ศรีฟ้า 1 ส.ค. 60 01:22:08
712
น้ำยาเอนกประสงค์
ศูนบริการเทศบาลตำบลบวกค้าง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
นายณิชชภา อโนมา 31 ก.ค. 60 11:46:07
713
น้ำยาเอนกประสงค์
ศูนบริการเทศบาลตำบลบวกค้าง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว 31 ก.ค. 60 11:09:07
714
ทิวลิปจากผ้า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
นางสาวภาวดี เป้าวิวัฒน์ 31 ก.ค. 60 10:16:07
715
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ศูนย์หมู่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
นายสมชาย ชื่นชมแสง 31 ก.ค. 60 10:04:07
716
ขนมหยกมณี
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
นางนริศรา สุขสวัสดิ์ 31 ก.ค. 60 05:28:07
717
การทำลูกประคบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางกฤติยา สีทำมา 31 ก.ค. 60 04:49:07
718
การทำการบูรหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน 31 ก.ค. 60 04:34:07
719
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศาลาประชาคม บ้านโคกพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
นางอรดี ภีระคำ 31 ก.ค. 60 04:31:07
720
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวประภัสสร คำบุญเกิด 31 ก.ค. 60 04:22:07
721
ช่างเชื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
นายมนูญ บัวเนี่ยว 31 ก.ค. 60 04:07:07
722
การทำลูกชิ้น
อบต. ปะอาว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ณัฐพร แสนบุญมี 31 ก.ค. 60 03:55:07
723
เข็มกลัดติดเสื้อ และช่อดอกไม้แสดงความยินดี
อบต.นาขุนไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
นางวรนุช ยมวัน 31 ก.ค. 60 03:52:07
724
เย็นตาโฟ,กะหรี่พับ
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นางอินทิรา สุวรรณ 31 ก.ค. 60 03:48:07
725
สกี้แห้ง,โดนัทยีส
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นางอินทิรา สุวรรณ 31 ก.ค. 60 03:38:07
726
การปลูกดาวเรือง
อบต. ปะอาว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
สัญชัย อะทะวัน 31 ก.ค. 60 03:32:07
727
ข้าวห่อใบบัวสมุนไพรพื้นบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
นางสาววาทินี รอดผล 31 ก.ค. 60 03:02:07
728
ทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
นางสาวพิชญานิน รองเมือง 31 ก.ค. 60 02:59:07
729
ทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
นางอรดี ภีระคำ 31 ก.ค. 60 02:26:07
730
การทำว้าวแฟซี
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วิทยาลัยการอาชีพพล
นายสุจิตร นาตรีชน 31 ก.ค. 60 02:14:07
731
ทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
นางเครือวัลย์ ศรีสุข 31 ก.ค. 60 02:13:07
732
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วิทยาลัยการอาชีพพล
นางอมรรรัตน์ แสนสุด 31 ก.ค. 60 02:05:07
733
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
นางสาวนีรนุช กัลป์จารุ 31 ก.ค. 60 01:48:07
734
สอนทำน้ำสมุรไพรเพื่อสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางสาวกุลอากร อ่ำมงคล 31 ก.ค. 60 01:06:07
735
น้ำยาเอนกประสงค์
ศูนบริการเทศบาลตำบลบวกค้าง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร 31 ก.ค. 60 01:05:07
736
โลชั่นทาผิว
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นางสาวกนกวรรณ เฉยสอน 30 ก.ค. 60 12:42:07
737
ริบบิ้นดอกกระเจียว
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นางสาวรัชนก โทลักษณ์ 30 ก.ค. 60 11:38:07
738
การทำน้ำสมุนไพร และขนมกล้วย
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
นายอธิปพงศ์ โชคอำนวย 30 ก.ค. 60 10:18:07
739
จับผ้าสเกิร์ต
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
นายวินัย หมัดอะดั้ม 30 ก.ค. 60 10:14:07
740
การจัดทำบัญชีครัวเรือน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
นางสมใจ เหมนแก้ว 30 ก.ค. 60 10:07:07
741
เสริมสวย
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นาย ฉัตรชัย พฤกษาชาติ 30 ก.ค. 60 09:37:07
742
พิมเสมน้ำ
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
น.ส. กนกวรรณ เอย สอน 30 ก.ค. 60 08:41:07
743
การทำขนมดอกจอก
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
นางประเรียม เสวีพงศ์ 30 ก.ค. 60 07:16:07
744
พันหอมเพื่อสุขภาพ (ก๋วนหั่น)
ศูนย์บริการตำบลบ้านเดื่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
นางสุรีรัตน์ จันธัมมา 30 ก.ค. 60 06:59:07
745
การทำถั่วอบเนย
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
นางประเรียม เสวีพงศ์ 30 ก.ค. 60 06:44:07
746
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
นางประเรียม เสวีพงศ์ 30 ก.ค. 60 06:11:07
747
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
นางสาวอมรทิพย์ พลเยี่ยมแสน 30 ก.ค. 60 04:41:07
748
เสริมสวยสตรี
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นางสาวทัศนีย์ ธีระบุญ 30 ก.ค. 60 02:37:07
749
ทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
นางเครือวัลย์ ศรีสุข 29 ก.ค. 60 12:53:07
750
หลักสูตรวิชาการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางใกล้รุ่ง มามี 29 ก.ค. 60 11:59:07
751
การห่อของขวัญ
บ้านในสระ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
นางสิริบูรณ์ ไร่ใหญ่ 29 ก.ค. 60 11:55:07
752
หลักสูตรวิชาการทำที่แขวนพวงกุญแจ
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายสัญชัย ปี่แก้ว 29 ก.ค. 60 11:53:07
753
หลักสูตรวิชาการทำกระเป๋าผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวรัชนิกร ยอดดี 29 ก.ค. 60 11:53:07
754
การปลูกดอกดาวเรือง
บ้านในสระ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
นายธีรทัต กาญจนเพ็ญ 29 ก.ค. 60 11:51:07
755
หลักสูตรวิชาการทำเดคูพาจ
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางใกล้รุ่ง มามี 29 ก.ค. 60 11:49:07
756
หลักสูตรวิชาการทำเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายทัศนีย์ รุ่มรวย 29 ก.ค. 60 11:44:07
757
หลักสูตรวิชาการทำกระเป๋าผ้าปิ๊กแป๊ก
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวรัชนิกร ยอดดี 29 ก.ค. 60 11:15:07
758
หลักสูตรวิชาการทำสังขยาขนมปัง
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางทัศนีย์ รุ่มรวย 29 ก.ค. 60 11:08:07
759
หลักสูตรวิชาการจัดดอกไม้สด
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางวนิดา ไกรกิจราษฏร์ 29 ก.ค. 60 11:00:07
760
การทำดอกไม้จันทน์
บ้านในสระ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
นางจารุวรรณ จันทร์แก้ว 29 ก.ค. 60 11:00:07
761
หลักสูตรวิชาการพิมพ์ภาพสกรีน
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสุมาลี บำเรอ 29 ก.ค. 60 10:17:07
762
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นางสาวสุจิตรา เพชรขำ 29 ก.ค. 60 06:31:07
763
ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ....
(Fix it Center Thailand ๔.๐) เทศบาลตำบลบ้านพราน
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
นางสาวรัตนา บุญทอ 29 ก.ค. 60 02:29:07
764
ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ....
(Fix it Center Thailand ๔.๐) เทศบาลตำบลคลองพิไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
นายศรัณยพงษ์ ฟอกสันเทียะ 29 ก.ค. 60 02:06:07
765
ก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ(เสาวภา)
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวอมรศรี แซ่ตัน 28 ก.ค. 60 11:59:07
766
กระเป๋าเก็บพวงกุญแจ
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นายนพดล บุญยัง 28 ก.ค. 60 11:56:07
767
ออมสินหรรษา
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นายกฤษฏา กันแจ่ม, นายนิคม สุขีพิพัฒน์ 28 ก.ค. 60 11:50:07
768
กระเป๋าแขวนโทรศัพท์
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวศิรประภา เกียรติธารัย 28 ก.ค. 60 11:44:07
769
ขนมกล้วย ขนมฟักทอง
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวจารุณี คนคล่อง 28 ก.ค. 60 11:36:07
770
การพิมพ์สกรีนแบบง่าย
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์ 28 ก.ค. 60 11:29:07
771
ทำป้ายบ้านเลขที่
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวกฤติยา คำสมาน 28 ก.ค. 60 11:18:07
772
หมูสวรรค์
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวพัชราภรณ์ โคตรพันธ์ 28 ก.ค. 60 11:13:07
773
กรอบรูปหรรษา
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางลัคณา วัชรพงศ์ 28 ก.ค. 60 11:09:07
774
กล่องทิชชูกราฟฟิก
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นายนพรัตน์ รัตนมงคลพร 28 ก.ค. 60 11:04:07
775
การจัดทำดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลรำมะสัก
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
นายธณธัช กันพร้อม 28 ก.ค. 60 08:01:07
776
ข้าวหมกไก่
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครูมาลี ว่องเกษฎา 27 ก.ค. 60 11:53:07
777
การเย็บกระทง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
- 27 ก.ค. 60 11:50:07
778
ขนมจีบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครูณัฐวุฒิ พึ่งกุศล 27 ก.ค. 60 11:45:07
779
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
นายสุจิต เชื้อมั่ง 27 ก.ค. 60 11:42:07
780
การทำดอกไม้ประดิษฐ์ (ทำดอกไม้จันทน์)
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
นางพัชรินทร์ ฉิมพาลี 27 ก.ค. 60 11:40:07
781
ขนมถ้วยฟู
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครูมาลี ว่องเกษฎา 27 ก.ค. 60 11:34:07
782
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
นางเบญจมาศ ต้นผล 27 ก.ค. 60 11:30:07
783
กระทง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครูสุณิษา แพรกเมือง 27 ก.ค. 60 11:28:07
784
สลัดโรล
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครูณัฐวุฒิ พึ่งกุศล 27 ก.ค. 60 11:26:07
785
กระเป๋า
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครูวิศรุฒ ขจรบำรุง 27 ก.ค. 60 11:19:07
786
ดอกไม้สด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครูรังสิมา มีบุญชัย 27 ก.ค. 60 11:11:07
787
ดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครูธีรพันธ์ คงขันธ์ 27 ก.ค. 60 11:02:07
788
การติดตั้งจานดาวเทียม
วัดช้างค้ำ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
นายธนทรัพย์ รัตนไภ 27 ก.ค. 60 02:46:07
789
สอนการทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ครูวรรณภา วัฒนจำนงค์ 27 ก.ค. 60 02:30:07
790
การประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร
วัดบ้านนาผือ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
นางสาวพานทอง เริงนิรันดร์ 27 ก.ค. 60 02:24:07
791
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์บ้านนางโอ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
นางนิภาพร ยอดเพ็ชร 26 ก.ค. 60 11:53:07
792
การบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาช
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านตะเคียน
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
นางสุภาพร แจ่มศรี 26 ก.ค. 60 10:50:07
793
ยาหม่อง, พิมเสนน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นางสาวสิริกัญญา ยอดแก้ว 26 ก.ค. 60 09:57:07
794
พันขดลวดพัดลมไฟฟ้า
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นางสาวปราณี มงคลสัจจา 26 ก.ค. 60 09:35:07
795
1. การแปรรูปเคอร์รี่ปั๊บใส้ต่างๆ 2. การทำนำ้พริกก
ตำบลคลองยาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
1.นางศรีวิบูลย์ เจียวก๊ก 2. นางขนิษฐา ยวดยาน 26 ก.ค. 60 07:35:07
796
กระเป๋าเก็บพวงกุญแจ
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นายสมศักดิ์ อัตโสภณ 26 ก.ค. 60 06:57:07
797
พวงหรีดดอกไม้จันทน์
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นางสาวพันทิพา พานิชสุโข 26 ก.ค. 60 06:34:07
798
เพ้นท์เสื้อยืด
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวศิรประภา เกียรติธารัย 26 ก.ค. 60 06:16:07
799
ไข่เค็มใบเตย
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นายธัชกร พรมโสภณ 26 ก.ค. 60 06:07:07
800
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเพื่อสุขภาพ(เสาวภา)
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวอมรศรี แซ่ตัน 26 ก.ค. 60 05:58:07
801
การทำปลาส้ม
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
นางลมุล ทาระพันธ์ 26 ก.ค. 60 05:57:07
802
ข้าวเกรียบปากหม้อ
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวอภิสมา บรรเลงเสนาะ 26 ก.ค. 60 05:41:07
803
ออมสินหรรษา
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นายกฤษฏา กันแจ่ม, นายนิคม สุขีพิพัฒน์ 26 ก.ค. 60 05:32:07
804
กล่องทิชชูกราฟฟิก
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นายนพรัตน์ รัตนมงคลพร 26 ก.ค. 60 05:18:07
805
กระเป๋าสตางค์แฮนเมด
อบต.เขาชนกัน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
นางสาววันทนีย์ ตุงคะศิริ 26 ก.ค. 60 03:40:07
806
การปลูกผักในภาชนะ
เทศบาลตำบลจองถนน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
นางสุณี กาญจนจันทร์ และ นางเบญจวรรณ ชูศิริ 26 ก.ค. 60 02:37:07
807
การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixitcenter Thailand 4.0 อบต.โพนครก
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
นางสาวเย็นฤดี นนท์ศิริ 26 ก.ค. 60 01:35:07
808
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
บ้านไผ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
นายเปลี่ยน ฤทธาพรม 26 ก.ค. 60 01:10:07
809
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 25 ก.ค. 60 12:49:07
810
การแปรรูปเสาวรส
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นางสาวผกาวลี มีศรี 25 ก.ค. 60 11:51:07
811
การทำใส้กรอก
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center Thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
นางปัทมา ทนิรัมย์ 25 ก.ค. 60 11:44:07
812
การทำการบูรหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน 25 ก.ค. 60 11:04:07
813
การทำดอกไม้จันทน์
อบต.สันป่ายาง
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
นายสุริศศ์กร คล่องแคล่ว 25 ก.ค. 60 10:24:07
814
ช่างทำมุ้งลวด
อบต.สันป่ายาง
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
นายสุนทร นะพรานบุญ 25 ก.ค. 60 10:17:07
815
ฝึกวิชาชีพ วิชาเต้าหู้นมสด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
อ.พัชราภรณ์ เครือนอก 25 ก.ค. 60 09:58:07
816
ฝึกวิชาชีพ วิชาโดนัทจิ๋ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
อ.พัชราภรณ์ เครือนอก 25 ก.ค. 60 09:58:07
817
ฝึกอาชีพ วิชาลูกปัดพวงกุญแจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
อ.อามรรัตน์ สุดวิสัย 25 ก.ค. 60 09:39:07
818
ฝึกวิชาชีพ วิชาตุ๊กตานมสด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
อ.อรรชลี ชาญประไพร 25 ก.ค. 60 09:36:07
819
การทำขนมกะหรี่พัฟไส้ไก่
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
นางพัชรินทร์ ชื่นอยู่ 25 ก.ค. 60 09:27:07
820
การจัดทำดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ครูมงคล แก่กล้า 25 ก.ค. 60 09:24:07
821
ฝึกวิชาชีพ วิชาประกอบอาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
อ.โนรีย์ ทรัพย์โสภณ 25 ก.ค. 60 08:52:07
822
ฝึกวิชาชีพ วิชาโดนัทจิ๋ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
อ.พรชนก บุญแสน 25 ก.ค. 60 08:21:07
823
ฝึกวิชาชีพ วิชาตุ๊กตาการบูร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
อ.อรรชลี 25 ก.ค. 60 08:05:07
824
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นางสาววราภรณ์ บุญล้อม , นายทวีศักดิ์ เษตรพงษ์ 25 ก.ค. 60 07:11:07
825
เพาะเห็ดภูฐาน
วัดบ้านกระเดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
นายพัชระ พรมลี 25 ก.ค. 60 06:45:07
826
งานทำดอกไม้จันทร์
ตำบลสะเอียบ
วิทยาลัยการอาชีพสอง
นายไกรวุฒิ ยอดหาญ 25 ก.ค. 60 03:47:07
827
กระเป๋าผ้าเช็ดหน้า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
นางสาวภาวดี เป้าวิวัฒน์ 25 ก.ค. 60 03:29:07
828
เชื่อมเปลือกเสาวรส
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นางสาวผกาวลี มีศรี 25 ก.ค. 60 03:25:07
829
งานจับ-จีบผ้าแบบต่างๆ
ตำบลเตาปูน
วิทยาลัยการอาชีพสอง
นายรัชประเสริญ แปล่งแสง 25 ก.ค. 60 03:11:07
830
โครงการปลูกดาวเรือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
นางศรีกุล นันทขว้าง 25 ก.ค. 60 02:51:07
831
น้ำเสาวรสเข้มข้น
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นางสินรา ฤทธิ์มหันต์ 25 ก.ค. 60 02:44:07
832
สอนการเย็บผ้าถงแบบสำเร็จรูป
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางสุภาภรณ์ ลอยแก้ว 25 ก.ค. 60 02:32:07
833
น้ำเสาวรสพร้อมดื่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นางสินรา ฤทธิ์มหันต์ 25 ก.ค. 60 02:19:07
834
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวประภัสสร คำบุญเกิด 25 ก.ค. 60 01:47:07
835
ขยะหอมจากเปลือกเสาวรส
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นายสมภาศ ศรีคุณ 25 ก.ค. 60 01:09:07
836
การเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลานิล)
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำ อบต. ปากทรง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
นายสนธยา เพชรรัตน์ 25 ก.ค. 60 01:03:07
837
การแปรรูปเปลือกเสาวรส (แยม)
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
นางสาวชาคริยา แสงสุริยา 25 ก.ค. 60 01:02:07
838
เพาะเห็ดภูฐาน
วัดบ้านหนองบัวดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
นายพัชระ พรมลี 24 ก.ค. 60 12:59:07
839
การทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
นางวิจิตรา ใยขาว และนางสาวประภาพร วงษ์ชื่น 24 ก.ค. 60 11:17:07
840
การทำดอกไม้จันทร์ดารารัตน์
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำพอง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
อ.วรจิตร เถื่อนฤชัย 24 ก.ค. 60 11:15:07
841
การประดิษฐดอกไม้จัทน์
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
นางสาวนุช อินทร์ใย 24 ก.ค. 60 11:14:07
842
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน(น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่ม)
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
นางวิจิตรา ใยขาว และนางสาวประภาพร วงษ์ชื่น 24 ก.ค. 60 11:10:07
843
ดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
นางสาวลักษณพร มีสกุล 24 ก.ค. 60 10:47:07
844
ยำวุ้นเส้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
นางสาวชนมน แก้วใส 24 ก.ค. 60 10:31:07
845
การทำซาลาเปาแป้งนมสดเพื่อการอาชีพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
นางพรจันทร์ หินหุ้มเพชร 24 ก.ค. 60 10:14:07
846
แซนวิส
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
นางสาวชนมน แก้วใส 24 ก.ค. 60 10:13:07
847
เทียนเจล
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
นางสาวสุธาทิพย์ ชุ่มสูงเนิน 24 ก.ค. 60 10:11:07
848
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดโคกสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
นางสาวณิชมน บุญผาง 24 ก.ค. 60 09:56:07
849
กระเป๋าผ้าต่อ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดโคกสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
นางสุกัญญา มุงเมือง 24 ก.ค. 60 09:10:07
850
การจัดสวนหย่อม
ตลาดนัดเครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเลียบ
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
นายสมศักดิ์ แพรกม่วง 24 ก.ค. 60 09:05:07
851
กรอบรูปผ้าไทย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดโคกสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
นายสมบูรณ์ หาญวีรกุล 24 ก.ค. 60 09:04:07
852
ดอกไม้จันท์
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
นางนริศรา สุขสวัสดิ์ 24 ก.ค. 60 08:19:07
853
การจัดช่อดอกไม้ และช่อดอกไม้ติดเสื้อ
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายปารย์รินทร์ อมรถาวรศักดิ์ 24 ก.ค. 60 08:17:07
854
ขนมหยกมณี
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
นางนริศรา สุขสวัสดิ์ 24 ก.ค. 60 06:21:07
855
ดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
นางนริศรา สุขสวัสดิ์ 24 ก.ค. 60 06:09:07
856
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
นางสาวสุจรรยา ไพเราะห์ 24 ก.ค. 60 05:36:07
857
งานบริการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
นายอาณัติ อินมั่น 24 ก.ค. 60 04:18:07
858
พวงหรีดและดอกไม้จันทน์
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นางสาวพันทิพา พานิชสุโข 24 ก.ค. 60 03:50:07
859
การทำขนมเค้ก
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ 24 ก.ค. 60 03:50:07
860
เทียนหอมลอยน้ำ
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำพอง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
อ.วรจิตร เถื่อนฤชัย 24 ก.ค. 60 03:42:07
861
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นางสาวจารุณี ลอยลม 24 ก.ค. 60 03:32:07
862
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นายอำนาจ สำเริงราช 24 ก.ค. 60 03:31:07
863
การทำขนมเค้ก
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ 24 ก.ค. 60 03:31:07
864
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์ 24 ก.ค. 60 03:27:07
865
งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นางสาวปราณี มงคลสัจจา 24 ก.ค. 60 03:19:07
866
โดนัท
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นางสาวจารุณี ลอยลม 24 ก.ค. 60 03:06:07
867
โดนัท
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นายอำนาจ สำเริงราช 24 ก.ค. 60 03:04:07
868
การเพ้นท์ถุงผ้า
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นางสมศรี สุวรรณวงศ์ 24 ก.ค. 60 02:55:07
869
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์ 24 ก.ค. 60 02:35:07
870
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์ 24 ก.ค. 60 02:25:07
871
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพน
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นางสาวพิชญาภา นังกะทา 24 ก.ค. 60 02:24:07
872
หมี่ทรงเครื่อง,ขนมเปี้ยบัวหิมะ
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นางยุวรีย์ กรุณามิตร 24 ก.ค. 60 02:23:07
873
หมี่ไก่ตุ๋น,โดนัทเค้ก
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นางสาวปิยนุช ไกรเทพ 24 ก.ค. 60 02:17:07
874
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
นายเอกราช ศรรุ่ง 24 ก.ค. 60 02:12:07
875
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
นางสาวสายพิณ เพ็ชรวงศ์ 24 ก.ค. 60 02:07:07
876
ข้าวมันไก่,สลัดโล
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นางสาวปิยนุช ไกรเทพ 24 ก.ค. 60 02:02:07
877
งานบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
นายณรงค์เดช คุ้มฉาย 24 ก.ค. 60 02:02:07
878
การทำกระเป๋าจากผ้าขาวม้า
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วิทยาลัยการอาชีพพล
นางทองสาว นามมูล 24 ก.ค. 60 01:33:07
879
กระเป๋าผ้าเช็ดหน้า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
นางสาวภาวดี เป้าวิวัฒน์ 24 ก.ค. 60 01:11:07
880
การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์
องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
พรรณนิภา ศิริโส 24 ก.ค. 60 01:03:07
881
การทำปั้นขลิบ
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
นางกุหลาบ สุขปาน 23 ก.ค. 60 11:52:07
882
ฉลูเลขเก้าไทย
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
นายสุวิทย์ พรหมสุวรรณ์ 23 ก.ค. 60 11:33:07
883
ตัดผมชาย
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นายฉัตรชัย พฤกษาชาติ 23 ก.ค. 60 11:24:07
884
การทำซูชิข้าวผัด
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
นางกุหลาบ สุขปาน 23 ก.ค. 60 11:08:07
885
กระเป๋ากิ๊ฟช้อป
เทศบาลเมืองปากพูน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
นางสาวอมรุณี รัตนะรัต 23 ก.ค. 60 10:47:07
886
ทำไข่เค็มกะทิ + ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
นางสาวอนัญญา คงต่อ 23 ก.ค. 60 10:37:07
887
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
นางสาวณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ 23 ก.ค. 60 10:16:07
888
การสร้างอาชีพใหม่ ปลูกผักในล้อยางรถยนต์
อาคารผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
มาโนช กลีบบัว 23 ก.ค. 60 10:04:07
889
ขนมลูกตาล
เทศบาลเมืองปากพูน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
นางผารีด๊ะ เหมหมัน 23 ก.ค. 60 09:26:07
890
พิมพ์เสนน้ำ
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นางกนกวรรณ เฉยสอน 23 ก.ค. 60 08:31:07
891
เสริมสวย
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นางสาวทัศนีย์ ธีระบุญ 23 ก.ค. 60 08:11:07
892
การทำดอกไม้จันทน์
บ้านเปร็ดใน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ 23 ก.ค. 60 07:48:07
893
ผัดหมี่กะทิ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์ 23 ก.ค. 60 05:56:07
894
ครองแครงกรอบสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางอำพร ฮอลแลนด์ 23 ก.ค. 60 05:36:07
895
ปาท่องโก๋ สังขยาใบเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางอำพร ฮอลแลนด์ 23 ก.ค. 60 04:54:07
896
เสริมสวย
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นางสาว ทัศนีช์ ธีระบุญ 23 ก.ค. 60 04:38:07
897
โลชั่นทาผิว
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นางสาว กนกวรรณ เฉยสอน 23 ก.ค. 60 04:32:07
898
ข้าวยำปักษ์ใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางอำพร ฮอลแลนด์ 23 ก.ค. 60 03:56:07
899
สบู่กากกาแฟ
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นางสุริษา เกษรศิริ 23 ก.ค. 60 02:40:07
900
การสร้างอาชีพใหม่ ขนมผูกโบว์
อาคารผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
สุนิสา ซุ้นสั้น 23 ก.ค. 60 02:30:07
901
การติดตั้งจานดาวเทียม
ศูนย์อบต.สามพวง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นางสาวละออ เศษกลาง 23 ก.ค. 60 02:17:07
902
งานเชื่อมไฟฟ้า
ศูนย์อบต.สามพวง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นายรังสฤษฏ์ สมเขื่อน 23 ก.ค. 60 02:09:07
903
งานท่อ pvc
ศูนย์อบต.สามพวง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นายสราวุธ ภู่แขวงแสง 23 ก.ค. 60 02:02:07
904
เดคูพาจ
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 22 ก.ค. 60 12:57:07
905
ตุ๊กตารับปริญญา
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 22 ก.ค. 60 12:52:07
906
เตยหอมปรับอากาศ
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 22 ก.ค. 60 12:51:07
907
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
นางพรพรรณ แสงสว่าง 22 ก.ค. 60 11:20:07
908
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (น้ำยาล้างจาน)
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
นางสุภาพร คุณุกุลเดช 22 ก.ค. 60 09:29:07
909
แจกันดอกไม้
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 22 ก.ค. 60 09:21:07
910
การขัดล้างเครื่องประดับสร้างอาชีพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
นายสุวิทย์ พรหมสุวรรณ์ 22 ก.ค. 60 08:51:07
911
พวงกุญแจสลักชื่อ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
นายอาทร เตชะพนาลัย 22 ก.ค. 60 08:16:07
912
การทำดอกไม้จันทน์
บ้านเปร็ดใน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ 22 ก.ค. 60 07:13:07
913
อบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
นางสาวอวยพร พ้นภัย 22 ก.ค. 60 07:00:07
914
การจัดดอกไม้หลังหีบ หน้าหีบ และกรอบรูป
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายปารย์รินทร์ อมรถาวรศักดิ์ 22 ก.ค. 60 06:19:07
915
ลูกชิ้นปลาดุกระเบิด
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นางสาวรุ่งนภา โนจา 22 ก.ค. 60 05:07:07
916
พวงกุญแจองุ่น
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
นางสาวภาวดี เป้าวิวัฒน์ 22 ก.ค. 60 03:35:07
917
สอนทำขนมจีบ ซาลาเปา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางวไลพร ทวิสุวรรณ 22 ก.ค. 60 03:19:07
918
พวงกุญแจองุ่น
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
นางสาวภาวดี เป้าวิวัฒน์ 22 ก.ค. 60 02:47:07
919
พวงกุญแจดอกทิวลิป
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นางสุริษา เกษรศิริ 22 ก.ค. 60 02:16:07
920
พวงกุญแจลูกบอล
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
นางสาวภาวดี เป้าวิวัฒน์ 22 ก.ค. 60 01:54:07
921
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ศูนย์อบต.วังตะคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นายจักรี ทัดไทย 22 ก.ค. 60 01:52:07
922
ช่างซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร
ศูนย์อบต.วังตะคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นายสมชาย แช่มชื่น 22 ก.ค. 60 01:41:07
923
ตัดผมชาย
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
นายฉัตรชัย พฤกษาชาติ 22 ก.ค. 60 01:20:07
924
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางสาวกุลอากร อ่ำมงคล 21 ก.ค. 60 11:46:07
925
ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
อนัญญา คงต่อ 21 ก.ค. 60 11:17:07
926
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
นางสมผล แขวงเมือง 21 ก.ค. 60 10:34:07
927
ยาดมสมุนไพรใบกระจาน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นางศศินา บัวสุข 21 ก.ค. 60 10:18:07
928
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใยต้นกล้วย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
นางพรเนตร กระจาย 21 ก.ค. 60 10:08:07
929
การทำขนมแซนวิสทูน่าสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
นางระวีวรรณ ผ่องเวหา 21 ก.ค. 60 08:27:07
930
อบรมเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน
เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 21 ก.ค. 60 06:14:07
931
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (การทำน้ำยาล้างจาน)
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
นางวิจิตรา ใยขาว และนางสาวประภาพร วงษ์ชื่น 21 ก.ค. 60 05:20:07
932
การทำยาหม่องสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวมารศรี เลพล นายศุภวัฒน์ เหมะธุลิน 21 ก.ค. 60 04:50:07
933
การทำการบูรหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน 21 ก.ค. 60 04:49:07
934
กล้วยทอดอบชีส
ศูนย์เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
นางรุ่งนภา ขุนทอง 21 ก.ค. 60 04:46:07
935
การทำการบูรหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน 21 ก.ค. 60 04:45:07
936
การทำหมูฝอย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง 21 ก.ค. 60 04:42:07
937
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวประภัสสร คำบุญเกิด 21 ก.ค. 60 04:42:07
938
การทำลูกประคบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางกฤติยา สีทำมา 21 ก.ค. 60 04:40:07
939
การทำดินปลูก
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นายสัญญา เคนทรภักดิ์ 21 ก.ค. 60 04:30:07
940
การทำการบูรหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวกมลมาศ ฝ้ายป่าน 21 ก.ค. 60 04:23:07
941
การทำป้ายเล็ก (ป้ายหินอ่อน)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นายรังษี เวียงวิเศษ 21 ก.ค. 60 04:17:07
942
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวประภัสสร คำบุญเกิด 21 ก.ค. 60 04:15:07
943
กระเป๋าเดคูพาจ
ศูนย์เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
นางบัวทิพย์ เปลี่ยนศิลป์ 21 ก.ค. 60 04:15:07
944
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวประภัสสร คำบุญเกิด 21 ก.ค. 60 04:11:07
945
ไอศกรีมน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
ศูนย์เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
นางสารี ผ่องสุวรรณ์ 21 ก.ค. 60 04:09:07
946
ืการทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวประภัสสร คำบุญเกิด 21 ก.ค. 60 04:08:07
947
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวประภัสสร คำบุญเกิด 21 ก.ค. 60 04:06:07
948
การจับจีบผ้าและผูกผ้า
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
นางสาวรัตนา รักลาย 21 ก.ค. 60 04:06:07
949
เปลญวณ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
นางเพลินพิศ แจ้งสว่าง 21 ก.ค. 60 04:06:07
950
การทำแซนวิท/พิซซ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางสาวจิราภัทร วนาสันเทียะ 21 ก.ค. 60 04:05:07
951
การทำแซนวิท/พิซซ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
นางอุไรวรรณ คำภู 21 ก.ค. 60 04:01:07
952
ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)
ศูนย์เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ผู้ใหญ่นิภา กิตติรักษา 21 ก.ค. 60 03:03:07
953
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใยต้นกล้วย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
นางพรเนตร กระจาย 21 ก.ค. 60 02:12:07
954
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วัดช้างค้ำ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
นางประกาย ชุ่มใจ 21 ก.ค. 60 01:46:07
955
การทำบายศรีสู่ขวัญ
วัดช้างค้ำ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
นางสาวพิไลพร มหาวงศนันท์ 21 ก.ค. 60 01:10:07
956
การทำเก้าอี้อเนกประสงค์จากงานเชื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ 20 ก.ค. 60 12:50:07
957
สอนแต่งหน้า ทำผม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางสาวพัทธ์วิรา พ้นภัย 20 ก.ค. 60 12:47:07
958
การสอนทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางชนัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ 20 ก.ค. 60 12:43:07
959
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์บ้านช้างให้ อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
นางสาวพัฒตราภรณ์ หน่อศรี 20 ก.ค. 60 12:29:07
960
ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางสุพัตรา ทองธรรมชาติ 20 ก.ค. 60 12:13:07
961
สอนการจับจีบผ้า ตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางวนิดา แย้มทิม 20 ก.ค. 60 12:03:07
962
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
นางบุษกร แพบำรุง 20 ก.ค. 60 10:53:07
963
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
นายประเสริฐ ดำทิพย์ 20 ก.ค. 60 10:52:07
964
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
นางบุษกร จันทร์กอง 20 ก.ค. 60 10:39:07
965
หลักสูตรอบรม เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายสมศักดิ์ ศรีดาวทอง , นางสมพร บุญอาจ 20 ก.ค. 60 10:09:07
966
สอนการทำซูชิ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นางวไลพร ทวิสุวรรณ 20 ก.ค. 60 09:07:07
967
การทำของที่ระลึกเทียนแก้วแฟนซี
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
นางภัทรภร แก้วศิริ 20 ก.ค. 60 01:50:07
968
การจัดดอกไม้แห้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
นางภัทรภร แก้วศิริ 20 ก.ค. 60 01:38:07
969
การทำน้ำยาล้างจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
นางภัทรภร แก้วศิริ 20 ก.ค. 60 01:19:07
970
การทำสบู่สมุนไพรและดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
นางภัทรภร แก้วศิริ 20 ก.ค. 60 01:00:07
971
1403-5301 ดอกไม้จันทร์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ครูสาลี่ ขวัญยืน 19 ก.ค. 60 11:54:07
972
ขนมจีบทรงเครื่อง
ตำบลดอนแตง
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
นางสาวปราณี ธูปบูชา 19 ก.ค. 60 11:50:07
973
1403-5301 ดอกไม้จันทร์พระราชทาน (ดอกชบาทิพย์)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ครูพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ 19 ก.ค. 60 11:44:07
974
1403-5301 ดอกไม้จันทร์พระราชทาน (ดอกลีลาวดี)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ 19 ก.ค. 60 11:38:07
975
ขนมจีบทรงเครื่อง
ตำบลดอนแตง
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
นางสาวปราณี ธูปบูชา 19 ก.ค. 60 11:29:07
976
การทำดอกไม้จันทน์
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
นางสาวจิตเกื้อกูล สุขศรี 19 ก.ค. 60 09:08:07
977
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการจัดทำดอกไม้จันทร์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
นางสาวนูรีซา อารง 19 ก.ค. 60 08:06:07
978
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสวย
เทศบาลตำบลสระพังทอง
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
นางสาวชนิศา แสงกล้า นางสาวเฉลิมพล อัคติ นางศรีส 19 ก.ค. 60 03:34:07
979
การทำดอกไม้จันทร์
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ลาวัณย์ ทินวงษ์ 19 ก.ค. 60 03:01:07
980
การทำขนมกล้วยและขนมฟักทอง
ศูนย์เทศบาลตำบลหนองตูม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
นางสาวพิมพ์ลดา โชติปรีชาธนานันท์ 19 ก.ค. 60 02:51:07
981
การทำกระเป๋าสตางค์จากผ้า
ศูนย์เทศบาลตำบลหนองตูม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
นายยุทธนา วินทะไชย 19 ก.ค. 60 02:47:07
982
การถนอมอาหารคาว หวาน เเละบรรจุภัณฑ์คุณภาพ
ศูนย์บริการที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
นายอาทิตย์ ศรีเตว็ด 19 ก.ค. 60 02:38:07
983
การทำยาหม่อง
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
นางกัญญา บุญศิริ 19 ก.ค. 60 02:32:07
984
การนวดเพื่อสุขภาพ
ศูนย์เทศบาลตำบลหนองตูม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
นางสาวอาระยา ผิวอ่อน 19 ก.ค. 60 02:01:07
985
เห็ดทรงเครื่อง
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
นางกัญญา หมอกลาง 19 ก.ค. 60 01:59:07
986
บัญชีครัวเรือน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นางโศภิต จันทิปะ 19 ก.ค. 60 01:32:07
987
การทำดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
น.ส.นภาพร เจริญรัตน์ 19 ก.ค. 60 01:31:07
988
การทำขนมไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
นางอภิวันท์ นิลกุล 18 ก.ค. 60 11:25:07
989
การทำขนมไทย
อำเภอนิคมคำสร้อย
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ครูพงษ์ศักดิ์ สว่างสุข 18 ก.ค. 60 10:51:07
990
การทำอาหารไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ์ 18 ก.ค. 60 10:34:07
991
อาหารเพื่อสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางสาวอัมพิกา สุมา 18 ก.ค. 60 10:33:07
992
การทำดอกไม้จันทน์
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
นางการุญรัตน์ วงศ์ชัยโชคลาภ 18 ก.ค. 60 09:57:07
993
ยาหม่องน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางอุทัยพร กุลประดิษฐ์ 18 ก.ค. 60 09:43:07
994
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางวาสนา แน่นอุดร 18 ก.ค. 60 09:42:07
995
การทำกระเป๋าผ้า
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
นางสาวพรรณภรณ์ บุญจฑิตย์ 18 ก.ค. 60 09:08:07
996
การบูรหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางสาวจริยาภรณ์ เศษน้อย 18 ก.ค. 60 09:07:07
997
การทำดอกดารารัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
นางอัญชลี อินอ่อน 18 ก.ค. 60 08:46:07
998
การทำมุ้งลวดหน้าต่าง
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นายสุรเชษฐ์ อยู่พุ่ม , นายเกียรติศักดิ์ เทพแก้ว 18 ก.ค. 60 08:45:07
999
การเพ้นท์ถุงผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
นางพนิดา เขียวเมืองน้อย 18 ก.ค. 60 08:30:07
1000
ทำขนมปัง
ศูนย์ อบต.ดงขุย
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
นางสาวแก้วใจ ดวงมณี/นางสาวสุธาสินี สีฤทธิ์ 18 ก.ค. 60 06:00:07
1001
การทำดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลบ้านแม่ปืม
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
นายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี 18 ก.ค. 60 04:34:07
1002
ทำขนมดอกจอก
เทศบาลตำบลบ้านแม่ปืม
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
นายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี 18 ก.ค. 60 04:24:07
1003
การซ่อมพัดลมตั้งพื้น
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
นางสาวอรวรรณ จันทมาส 18 ก.ค. 60 02:44:07
1004
หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลตำบลหนองตูม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
นางสาวพรฤดี ดงใหญ่ 18 ก.ค. 60 02:02:07
1005
จับจีบผ้า
อบต.นาขุนไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
นางสาวจตุพร สมศรี 17 ก.ค. 60 11:45:07
1006
ดอกไม้จันทร์
ศูนย์อาชีวะบริการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
นางอุทุมพร ตรีเหรา 17 ก.ค. 60 10:46:07
1007
การเพาะเห็ดในตะกร้า
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
นางลัดดา ด้วงสำรวย 17 ก.ค. 60 10:27:07
1008
การขยายพันธุ์พืช
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
นายสุกิจ มูลอุดม 17 ก.ค. 60 10:10:07
1009
ดอกไม้จันทร์
ศูนย์อาชีวะบริการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
นางกิติมา ปณชัยสกุล 17 ก.ค. 60 10:07:07
1010
การปลูกผักไฮโดโปนิกส์
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
นางชลทิชา ศรีวิลัย 17 ก.ค. 60 10:01:07
1011
หลักสูตรการทำของชำร่วย
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นางสาวลลิดา เตนากุล 17 ก.ค. 60 08:30:07
1012
การทำดอกไม้จันทร์พระราชทาน
ศูนย์อาชีวะบริการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
นายสุวพันธ์ ศรีเมือง 17 ก.ค. 60 08:16:07
1013
การทำขันหมากเบ็ง
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นางหฤทัย โฮมชัย 17 ก.ค. 60 06:27:07
1014
ทำของชำร่วย (หมีในขวดแก้ว)
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เรือง 17 ก.ค. 60 05:42:07
1015
การทำพวงกุจแจผ้าแฟนซี
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นางสาวอารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษ 17 ก.ค. 60 05:42:07
1016
การทำซาลาเปา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
นางอัญชลี อินอ่อน 17 ก.ค. 60 05:40:07
1017
ตัดผม-เสริมสวย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
นางธิดา ทรัพย์สิน นางดวงดาว บุปผาชาติ นางศิริว 17 ก.ค. 60 05:38:07
1018
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
นายพยุงศักดิ์ อิ่มใจ 17 ก.ค. 60 05:29:07
1019
การทำไข่เค็ม
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
น.ส.ปณิษฐา สุทธิเรือง 17 ก.ค. 60 05:29:07
1020
การทำดอกไม้จันท์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
นางสาวชนชนก สัทธยาสัย 17 ก.ค. 60 05:25:07
1021
การทำน้ำยาล้างจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
นางพนิดา เขียวเมืองน้อย นางปรียาภรณ์ อ่อนกัณหา 17 ก.ค. 60 05:24:07
1022
การผสมเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นางวิชศินี ศรีวิชา 17 ก.ค. 60 05:24:07
1023
สื่อ Social เพื่อเชื่อมโยงคนไกลบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นางชฎาธาร สาวะรีพล 17 ก.ค. 60 05:17:07
1024
การแกะสลักป้ายหินอ่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นายพีระศักดิ์ ศรีสร้างคอม 17 ก.ค. 60 05:06:07
1025
การทำตุ๊กตาการบูร
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นางเยาวภา อุตกะ 17 ก.ค. 60 05:01:07
1026
การทำปลั๊กพ่วง
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
นายวิชญพงศ์ อิงควณิช 17 ก.ค. 60 04:59:07
1027
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลตำบลเเม่มอก
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
นางสาวปวีณา แสนบัวบาน 17 ก.ค. 60 04:52:07
1028
การสลักลายกระจก
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
นายสำเริง เนียนทะศาสตร์ 17 ก.ค. 60 04:45:07
1029
การทำซูชิ
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
นางสาวประภัสกานต์ โทพล 17 ก.ค. 60 04:34:07
1030
การซ่อมจักรยาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
นายชัยเทพ ยิ่งศักดิ์มงคล 17 ก.ค. 60 04:31:07
1031
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลตำบลเเม่มอก
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
นางสาวปวีณา แสนบัวบาน 17 ก.ค. 60 04:20:07
1032
การทำโดนัทจิ๋ว
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
น.ส.อภิชยา สาระติ 17 ก.ค. 60 04:13:07
1033
การทำบัญชีครัวเรือน
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
น.ส.ระพีพรรณ คุณารักษ์ 17 ก.ค. 60 04:05:07
1034
การสอนทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางชนัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์ 17 ก.ค. 60 04:04:07
1035
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เทศบาลตำบลแม่ยม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
นางณัฏฐธิดา จินมอญ 17 ก.ค. 60 02:18:07
1036
ประกอบวงจรอิเล็กฯ
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
นายศุภชัย ราชผึ้ง 17 ก.ค. 60 02:06:07
1037
ขนมกล้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
นางสาววรรณา ศรเชน 17 ก.ค. 60 01:52:07
1038
เครื่องดื่มปาร์ตี้
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
นายทศพิธ แป้นดวงเนตร 17 ก.ค. 60 01:36:07
1039
หมวกเดคูพาจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
นางสาวยุพา ปู่เณรน้อย 17 ก.ค. 60 01:27:07
1040
การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายปารย์รินทร์ อมรถาวรศักดิ์ 16 ก.ค. 60 12:31:07
1041
ปั้นสิบ
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางสาวชนิศา เมฆสุทัศน์ 16 ก.ค. 60 11:47:07
1042
การทำดอกไม้จันทน์
บ้านเปร็ดใน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ 16 ก.ค. 60 11:35:07
1043
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางสาวกรองกาณจน์ ถาวรวัฒนเจริญ 16 ก.ค. 60 11:34:07
1044
การจัดสวนในโหลแก้ว
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางสาวรัตนา สายเล็ก 16 ก.ค. 60 11:17:07
1045
ดอกไม้จากต้นกระถิน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยสุพรรณ์ 16 ก.ค. 60 10:58:07
1046
น้ำพันซ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์งาม 16 ก.ค. 60 10:55:07
1047
ขนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางอำพร ฮอลแลนด์ 16 ก.ค. 60 10:51:07
1048
น้ำยาซักผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นายเมธีกรองดี 16 ก.ค. 60 10:47:07
1049
ดอกไม้จากซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางรัตนา เข็มทอง 16 ก.ค. 60 10:46:07
1050
ขนมปังหน้าพิซซ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์ 16 ก.ค. 60 10:36:07
1051
น้ำยาล้างจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นายเมธี กรองดี 16 ก.ค. 60 10:29:07
1052
เค้กกล้วยหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางอำพร ฮอลแลนด์ 16 ก.ค. 60 10:28:07
1053
ราดหน้าหมูหมัก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวจันทร์จิรา อนันตพงศ์ 16 ก.ค. 60 10:27:07
1054
ดอกกุหลาบจากเส้นพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางสาวนิภาภรณ์ ธงยศ 16 ก.ค. 60 10:20:07
1055
ดอกกล้วยไม้จากเส้นพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
นางพเยาว์ ขำดี 16 ก.ค. 60 10:14:07
1056
วิชาสเต็ก-สลัด
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางสาวภัทรทิรา นาคคำภา 16 ก.ค. 60 10:06:07
1057
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นายชัยณรงค์ รัตนวงค์ 16 ก.ค. 60 10:05:07
1058
ถุงผ้าการ์ตูน
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นายพูลรัตน์ พึ่งอารมย์ 16 ก.ค. 60 10:01:07
1059
รองเท้าประดิษฐ์
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
นางสุดแสง ศรีจามร 16 ก.ค. 60 09:57:07
1060
ตุ๊กตาการบูร
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
นางสาวจารุวรรณ ริ้วลายเงิน 16 ก.ค. 60 09:53:07
1061
พวงกุญแจ กระเป๋าหนัง
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 16 ก.ค. 60 09:48:07
1062
ทำไข่เค็มกะทิ
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
นางสาวชไมพร ทองพันช่าง 16 ก.ค. 60 09:44:07
1063
พิซซ่า
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 16 ก.ค. 60 09:44:07
1064
ตุ๊กตาไหมพรม
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
นายสมชาติ สุขแสน 16 ก.ค. 60 07:03:07
1065
อบรมการทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
นางบุญโฮม อุปพงษ์ 16 ก.ค. 60 07:02:07
1066
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ศูนย์อบต.สามพวง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นายสุรสิทธิ์ มณีสุข 16 ก.ค. 60 04:56:07
1067
ช่างซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร
ศูนย์อบต.สามพวง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นายสุพจน์ เดชฟุ้ง 16 ก.ค. 60 04:27:07
1068
การติดตั้งจานดาวเทียม
ศูนย์อบต.วังตะคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นายฉลอง ลักษณะวิเชียร 16 ก.ค. 60 04:24:07
1069
การทำอาหารไทย
ศูนย์อบต.สามพวง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นางนฤมล สายก้อน 16 ก.ค. 60 04:20:07
1070
งานเชื่อมไฟฟ้า
ศูนย์อบต.วังตะคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นายธนสิทธิ์ บัวหอม 16 ก.ค. 60 04:11:07
1071
อาหารจานเดียว
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางจิดาภา พิลาทอง 16 ก.ค. 60 03:53:07
1072
ปอเปี๊ยะทอด
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางจิดาภา พิลาทอง 16 ก.ค. 60 03:05:07
1073
อาหารไทย
ศูนย์อบต.วังตะคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นางวาสนา ขำหาญ 16 ก.ค. 60 02:58:07
1074
ขนมไทย
ศูนย์ตำบลสีแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
นางบันดาร เชยชะนันท์ 16 ก.ค. 60 02:57:07
1075
งานท่อ pvc
ศูนย์อบต.วังตะคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
นายสราวุธ ภู่แขวงแสง 16 ก.ค. 60 02:23:07
1076
งานใบตอง
ศูนย์ตำบลสีแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
นายวิทวัส กาสไทยสง 16 ก.ค. 60 02:15:07
1077
จับจีบผ้า
ศูนย์ตำบลสีแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
นางสาวรุ่งอรุณ อารีเอื้อ 16 ก.ค. 60 02:00:07
1078
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน รุ่นที่ 1
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
นางสุดสงวน สุนาคราช 16 ก.ค. 60 01:58:07
1079
การจัดพวงหรีด 3 แบบ
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายปารย์รินทร์ อมรถาวรศักดิ์ 16 ก.ค. 60 01:27:07
1080
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน รุ่นที่ 2
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
นายวิทวัส กาศไทยสง 16 ก.ค. 60 01:15:07
1081
ฮอร์โมนพืช
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
นางปาริณี ทิมพิทักษ์ 15 ก.ค. 60 12:39:07
1082
ปุ๋ยปลา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
นางเฉลียว บัวอุไร 15 ก.ค. 60 12:32:07
1083
การทำดอกไม้จันทน์
บ้านเปร็ดใน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ 15 ก.ค. 60 11:29:07
1084
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นายชัยณรงค์ รัตนวงค์ 15 ก.ค. 60 10:55:07
1085
การทำน้ำยาล้างจาน
การทำน้ำยาล้างจาน(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นางดวงนภา ด้วงแป้น 15 ก.ค. 60 10:43:07
1086
หมูหยอง
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นายกนกกร อินต๊ะรัตน์ 15 ก.ค. 60 09:06:07
1087
อาหารจานเดียว
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางแขณพา บุญมี 15 ก.ค. 60 05:46:07
1088
สลัดโรล
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางสุภาภรณ์ เพชรสุวรรณ 15 ก.ค. 60 04:39:07
1089
แซนวิซ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางแขณพา บุญมี 15 ก.ค. 60 04:15:07
1090
การเพาะดอกดาวเรือง
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
นางพัชรี โตประเสริฐ 15 ก.ค. 60 03:43:07
1091
กล่องทิชชู่ผ้าท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
นางสาวสุวรรณ สุ่มเนียม 15 ก.ค. 60 02:12:07
1092
การเลี้ยงไส้เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม 15 ก.ค. 60 01:35:07
1093
การทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
นางมาลินี นวนอนันต์ 15 ก.ค. 60 01:02:07
1094
วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
นางสาวนงลักษณ์ ริมคีรี 14 ก.ค. 60 10:44:07
1095
การทำขนมกล้วย/ฝักทอง
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
นางจารุวรรณ เนตรสง่า 14 ก.ค. 60 10:41:07
1096
การทำยาหม่องครีมตะไคร้
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
นางสาวฉันทนา หมวกพลาย 14 ก.ค. 60 10:08:07
1097
การพับเหรียญโปรยทาน
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม 14 ก.ค. 60 10:03:07
1098
ทูน่าแครกเกอร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
นางนัยนา สีหาราช 14 ก.ค. 60 09:16:07
1099
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ตำบล เนินเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
นางสาวปรียาพัชร อินตา 14 ก.ค. 60 09:11:07
1100
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ตำบล เนินเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
นางสาวปรียาพัชร อินตา 14 ก.ค. 60 09:05:07
1101
เทคนิคการปลูกมะนาวในรองบ่อซีเมนต์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์
บ้านทุ่งจับญวน ห้วยทรายเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
นายมาโนชย์ อินทร์สวาท 14 ก.ค. 60 03:41:07
1102
1402 -2104 อาหารว่างเพื่อสุขภาพ (กุ๋ยฉ่าย)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
นางวรินทร ประทุมพงษ์ 14 ก.ค. 60 01:16:07
1103
การทำโดนัดจิ๋ว
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
นายรัฐภูมิ สายรัตน์ 13 ก.ค. 60 11:34:07
1104
การจัดทำเหรียญโปรยทาน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ครูผู้สอน นางกนกวดี บำรุงศักดิ์ 13 ก.ค. 60 10:03:07
1105
การจับจีบผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
นายพงษ์สิทธิ์ พิริ 13 ก.ค. 60 06:47:07
1106
พิมเสนเจล
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาวถวัลย์ลักษณ์ ศรีจันทร์ดี 13 ก.ค. 60 04:42:07
1107
ครีมอาบน้ำ
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาวกรวิภา ทรัพย์พร้อม 13 ก.ค. 60 03:40:07
1108
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
นางสาวสุนทรี คำแหงพล 13 ก.ค. 60 03:35:07
1109
การสอนทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายชินวัฒน์ อ่อนน้อม 13 ก.ค. 60 03:30:07
1110
น้ำหอมฟรีโรโมน
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาววาสนา พานมั่ง 13 ก.ค. 60 03:06:07
1111
การล้างแอร์บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
นายสุธรรม พวงมลิวัลย์ 13 ก.ค. 60 02:53:07
1112
การทำพวงกุญแจเดคูพาด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
นางสาววารุณี เกตุประสาร 13 ก.ค. 60 02:29:07
1113
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
นางสาวชาลิสา นาคนิยม 13 ก.ค. 60 02:03:07
1114
การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นายอรรถวุฒิ เกตแก้ว 12 ก.ค. 60 09:28:07
1115
หลักสูตรอาชีพ การปั้นกระถางจากปูนซีเมนต์
บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
นายสุริยา พลทะยาน 12 ก.ค. 60 07:14:07
1116
หลักสูตรอาชีพ การปั้นกระถางจากปูนซีเมนต์
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
นายยศวัฒน์ บุญมาปัด 12 ก.ค. 60 07:05:07
1117
การผลิตเห็ดฟางในตะกร้า
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ครูรพีพร ทองยิ่ง 12 ก.ค. 60 04:09:07
1118
การประดิษฐ์ตะกร้าจากเส้นพลาสติก
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
นางสาววาสนา ไพรอุตม์ 12 ก.ค. 60 03:07:07
1119
การปลูกผักไฮโดรบล็อค
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
นางสาวสมคิด ศรีบูระ 12 ก.ค. 60 02:45:07
1120
การทำข้าวเกรียบผักกูดใบบัวบก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
อาจารย์เชอลักษ์ ธนะบุญปวง 12 ก.ค. 60 02:37:07
1121
การนวดฝาเท้าเพื่อสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
นางสาวศิรดา ดาราโอภาส 12 ก.ค. 60 02:26:07
1122
การทำน้ำสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
นางสาวศิรดา ดาราโอภาส 12 ก.ค. 60 02:14:07
1123
การผลิตของเล่นแมว
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
นางสุมาลี เตชะผลประสิทธิ์ 12 ก.ค. 60 02:13:07
1124
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลตำบลเเม่มอก
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
นางสาวปวีณา แสนบัวบาน 12 ก.ค. 60 01:57:07
1125
น้ำดื่มสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสาวนราวดี อ่อนละมูล 12 ก.ค. 60 01:56:07
1126
พิซซ๋าไข่ชีส
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสาวสุทธดา เมืองเสน 12 ก.ค. 60 01:52:07
1127
ต้นไม้มงล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์ 12 ก.ค. 60 01:51:07
1128
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสาวปิยา จูประเสริฐ 12 ก.ค. 60 01:42:07
1129
รองเท้าแฟนซี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสาวอัจฉรา บุญโตนด 12 ก.ค. 60 01:33:07
1130
สบู่แฟนซี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสาวสิริกร โพธิ์สวัสดิ์ 12 ก.ค. 60 01:31:07
1131
ดอกกุหลาบจากกระดาษสา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสาวมนัสนันท์ พี่งตัว 12 ก.ค. 60 01:28:07
1132
ตัดผมสริมสวย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสาวพัสกร เหมือนพิมพ์ทอง 12 ก.ค. 60 01:22:07
1133
พายพัสเสตรี้
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสาวเฉลิมพร สายสนิท 12 ก.ค. 60 01:19:07
1134
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลตำบลเเม่มอก
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
นางสาวปวีณา แสนบัวบาน 12 ก.ค. 60 01:11:07
1135
สิงประดิษฐ์จากไม้ไอติม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
นางสาวศรีวัย ผัดดี 12 ก.ค. 60 01:08:07
1136
หอยทอดโบราณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
อุเทน พร้อมมูล 12 ก.ค. 60 01:07:07
1137
การทำสบู่
ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสคุณเปลือย
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
นางวลัยพร แท่นบำรุง 11 ก.ค. 60 12:52:07
1138
การทำน้ำยาล้างจาน
ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสคุณเปลือย
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
นางปลื้้มหทัย จิตเจตน์ 11 ก.ค. 60 12:39:07
1139
การทำสบู่เหลว
ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสคุณเปลือย
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
นางวลัยพร แท่นบำรุง 11 ก.ค. 60 12:10:07
1140
การย้อมสีผม ทำสีผม
ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสคุณเปลือย
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
นางสาววลัยลักษณ์ อินจันทร์ 11 ก.ค. 60 11:47:07
1141
108 อาชีพ(ขนมวาฟเฟิล)
เทศบาลตำบลหนองหลวง
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
นางชาริสา พระราช 11 ก.ค. 60 10:59:07
1142
การเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
นางสาวอุรวดี ริยาพันธ์ 11 ก.ค. 60 09:40:07
1143
การทำปอเปีี๊ยทอด
เทศบาลตำบลหนองหลวง
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
นางสาวศรินรัตน์ ธนดิษฐาพงศ์ 11 ก.ค. 60 09:24:07
1144
การทำขนมหัวเราะ
เทศบาลตำบลหนองหลวง
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
นางดวงสมร ฝุ่นเงิน 11 ก.ค. 60 09:11:07
1145
ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 เปอร์เซ็นต์
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางอรอุมา วิเศษศรี และนางสาวภาวิณี จันทร์เอียด 11 ก.ค. 60 05:56:07
1146
พับเหรียญโปรยทาน
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นายพงษ์เทพ อินทรทวี และนางสาวจารุณี มะขามป้อม 11 ก.ค. 60 05:46:07
1147
การร้อยคริสตัล
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
นางสาววิภาวดี ชัยเกษตรไพบูลย์ และนางสาววาสนา คงพุก 11 ก.ค. 60 05:32:07
1148
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นายเหลือ พลนาดี 11 ก.ค. 60 05:24:07
1149
ปักผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นางน้ำฝน โชติเอี่ยม 11 ก.ค. 60 04:57:07
1150
การทำดอกไม้จันท์
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
นางสาวธนาภรณ์ ทาสีดำ 11 ก.ค. 60 04:15:07
1151
ด้านการสำรวจอบรมนวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
นางสาวเพชรรัตน์ ประวันเนย์ 11 ก.ค. 60 04:08:07
1152
การทำกระเป๋าผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นางบุญสม สำเนียงแจ่ม 11 ก.ค. 60 03:50:07
1153
จักรสานตะกร้าพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นางแพง ทองปาน 11 ก.ค. 60 03:45:07
1154
การทำกล้วยกวน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นายวิษณุพงษ์ ศรีบุญเพ็ง 11 ก.ค. 60 03:42:07
1155
เกล้าผม ถักเปีย
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
นางวนิดา ใจซื่อ 11 ก.ค. 60 03:35:07
1156
การทำหมวก
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นางสาวพรรณี สุคันธิน 11 ก.ค. 60 03:34:07
1157
จัดพวงหรีดดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
นางรื่นฤดี ศรีปัญญา 11 ก.ค. 60 03:30:07
1158
ร้อยมาลัย, บายศรี
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
นางรื่นฤดี ศรีปัญญา 11 ก.ค. 60 03:30:07
1159
ร้อยมาลัย, บายศรี
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
นางกานต์รวี เกษรราช 11 ก.ค. 60 03:26:07
1160
แต่งหน้า
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
นางวนิดา ใจซื่อ 11 ก.ค. 60 03:25:07
1161
จัดดอกไม้ในงานมงคล
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
นางรื่นฤดี ศรีปัญญา 11 ก.ค. 60 03:19:07
1162
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังประกอบเสื่อ
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
นายอนนท์ บุญช่วยเหลือ 11 ก.ค. 60 03:14:07
1163
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นางรัชนีบล ศรีธนาอุทัยกร 11 ก.ค. 60 03:08:07
1164
การทำปุ้ยฝ้าย, สาลี่
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นายสมภพ อุตสาหะ 11 ก.ค. 60 03:04:07
1165
การทำพวงกุญแจจากผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นางสาวพจนา สลับลึก 11 ก.ค. 60 03:03:07
1166
นางวารุณี สมศรีโย
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
จัดพวงหรีดดอกไม้จันทร์ 11 ก.ค. 60 03:01:07
1167
การเพ้นท์ผ้าด้วยสีเทียน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
นางสาวพิลัยวัลย์ อุ่นเรืองศรี 11 ก.ค. 60 02:58:07
1168
ตัดเย็บเสื้อผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
นางสมพิศ กองศรี 11 ก.ค. 60 02:41:07
1169
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นางสาวจริญญา หนูนุรักษ์ 11 ก.ค. 60 02:37:07
1170
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
นางสาวชิรญา พรมทอง 11 ก.ค. 60 02:15:07
1171
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
นางบุษกร จันทร์กอง 11 ก.ค. 60 02:04:07
1172
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเบื้องต้น
โรงเรียนบ้านร่องแช่
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
นายสุพจน์ ตื้อคำ 11 ก.ค. 60 01:46:07
1173
การเคลือบกรอบรูปวิทยาศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
นางสาวอุรวดี ริยาพันธ์ 11 ก.ค. 60 01:44:07
1174
งานบริการจักรยานยนต์
โรงเรียนบ้านร่องแช่
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
นายวรวิช ปินอินทร์ 11 ก.ค. 60 01:24:07
1175
การทำเครื่องดื่มม็อกเทล
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นางสาววิภาวรรณ แสงขาว 9 ก.ค. 60 10:06:07
1176
การเพาะเห็ดสร้างอาชีพ
การเพาะเห็ดสร้างอาชีพ(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
นายอนันต์ สำเร็จ 9 ก.ค. 60 08:17:07
1177
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นางศศมนต์ สุขวิเศษ 9 ก.ค. 60 01:53:07
1178
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
นางสาวอัธยา อรรถอินทรีย์ 9 ก.ค. 60 01:37:07
1179
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นางศศมนต์ สุขวิเศษ 9 ก.ค. 60 01:16:07
1180
การทำสบู่สมุนไพร
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ครูสมคิด ศรีบูระ 8 ก.ค. 60 11:39:07
1181
การทำน้ำยาล้างจาน
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
นางสาววันเพ็ญ แก้วคำเกิด 8 ก.ค. 60 11:28:07
1182
ทาสีรั่ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นายพลสินธ์ุ เพชรโชติ 8 ก.ค. 60 02:48:07
1183
เพาะพันธุ์ต้นกล้าดาวเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นายรัตนศักดิ์ อารมณ์ดี 8 ก.ค. 60 02:13:07
1184
การทำขนมเค้กกล้วยหอมและน้ำดื่มสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นางทิพวรรณ อินทร์เกตุ 8 ก.ค. 60 02:07:07
1185
งานเชื่อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นายวิรัตน์ เพ็ชรประดิษฐ 8 ก.ค. 60 01:18:07
1186
ดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ชูช่วย 7 ก.ค. 60 11:49:07
1187
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ 7 ก.ค. 60 11:27:07
1188
การทำน้ำดื่มม็อกเทล
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นางสาววิภาวรรณ แสงขาว 7 ก.ค. 60 11:00:07
1189
การประดิษฐ์ที่เก็บกุญแจจากผ้า
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
นางรุ่งฤดี ยุทธศาสตร์ 7 ก.ค. 60 08:32:07
1190
การประดิษฐ์ดอกไม้จากปอฟาง
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาวนงลักษณ์ รุ่นเจริญ 7 ก.ค. 60 04:49:07
1191
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นางศศมนต์ สุขวิเศษ 7 ก.ค. 60 04:42:07
1192
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นางศศมนต์ สุขวิเศษ 7 ก.ค. 60 04:05:07
1193
การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
นางสาวนงลักษณ์ รุ่นเจริญ 7 ก.ค. 60 03:49:07
1194
โครงการฉาบผนัง โรงอาหาร โรงเรียนบ้านควนกุฎ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นายไพบูลย์ ไหมสุข 7 ก.ค. 60 01:34:07
1195
การทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก (วัดเสาหิน)
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
นางสาวกมลรัตน์ แก้วทองโต 6 ก.ค. 60 11:59:07
1196
การสอนทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นางสาวอรุณรุ่ง อ้อนโอด 6 ก.ค. 60 11:53:07
1197
การขายออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
นายสัญชัย นีละสมิต 6 ก.ค. 60 11:26:07
1198
การจับจีบผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นางศศมนต์ สุขวิเศษ 6 ก.ค. 60 10:49:07
1199
งานกระทง
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นายวิศรุฒ ขจรบุญ 6 ก.ค. 60 10:42:07
1200
การทำซาลาเปา
เทศบาลตำบลหัวทะเล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นายภัทรกร แก้วเขียว 6 ก.ค. 60 04:58:07
1201
การทำชูชิหน้าต่างๆ
เทศบาลตำบลหัวทะเล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย 6 ก.ค. 60 04:27:07
1202
การทำเค้กกล้วยหอม
เทศบาลตำบลหัวทะเล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นายอำพล ศรีเมือง 6 ก.ค. 60 04:10:07
1203
ผ้าบุตะกร้า
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
นางจิตติมา บุญรอด และนางสาววิไล อินทร์ธุรัตน์ 6 ก.ค. 60 03:47:07
1204
หมอนรองคอ
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
นางสาวดรุณี สมมุติ และนางธารทิพย์ ธนะภักดิ์ 6 ก.ค. 60 03:21:07
1205
การทำตะโก้เผือก, ข้าวโพด, แห้ว
เทศบาลตำบลหัวทะเล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นางสาวกุลธิดา ละออไขย์ 6 ก.ค. 60 03:06:07
1206
การประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า
เทศบาลตำบลหัวทะเล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นางนันทนา แสงสว่าง 6 ก.ค. 60 03:02:07
1207
สลัดโรลขาหมูทอด ขนมต้มญวน และน้ำเชอรี่สด
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
นางอุมาพร แขดอน และนางสุทธิรัตน์ โมราราย 6 ก.ค. 60 03:01:07
1208
ปลาส้มสมุนไพร แหนมกระดูกหมู และขนมนางเล็ด
อบต.ทุ่งทอง
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
นางวิชุดา เสนาน้อย 6 ก.ค. 60 02:26:07
1209
การทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางสาวสุณิษา แพรกเมือง 6 ก.ค. 60 01:58:07
1210
งานกระเป๋า
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางสาวสุจิตรา บุญญสุวรรณ 6 ก.ค. 60 01:46:07
1211
จัดดอกไม้สด
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางรังสิมา ศรีรักษา 6 ก.ค. 60 01:15:07
1212
หลักสูตรวิชาการทำเทียนแฟนซี่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล 5 ก.ค. 60 11:38:07
1213
ผงปรุงรสเปรี้ยวจากมะสัง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
นาวสาวรจนา วงศ์จันทร์ 5 ก.ค. 60 09:24:07
1214
เต้าหู้ไข่มดแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
นางระเบียบ ลำงาม 5 ก.ค. 60 09:07:07
1215
การปลูกพืชอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารพิษ
ศูนย์ไทรย้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ครูดำรงศักดิ์ พิมพสุต 5 ก.ค. 60 08:16:07
1216
การทำเครื่องบดพริกแกง
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นาย วิทยา คงตัน 5 ก.ค. 60 01:37:07
1217
การทำหนอนน้อยการบูร
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
นางสาวศิริธร บรรเทา 4 ก.ค. 60 10:24:07
1218
หลักสูตรวิชาการทำลูกชุบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางอุบล ไชยโย 4 ก.ค. 60 10:17:07
1219
การทำสลัดโรล
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
นางสาวเนตรชนก นวลมณี 4 ก.ค. 60 09:21:07
1220
หลักสูตรวิชาการจัดดอกไม้สด
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางวนิดา ไกรกิจราษฏร์ 4 ก.ค. 60 04:56:07
1221
หลักสูตรวิชาการทำซาลาเปา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางกาญจนา พรหมปั้น 4 ก.ค. 60 03:57:07
1222
หลักสูตรวิชาการทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย 4 ก.ค. 60 03:50:07
1223
หลักสูตรวิชาการทำวุ้นแฟนซี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางอุบล ไชยโย 4 ก.ค. 60 03:50:07
1224
หลักสูตรวิชาการทำพิมเสนน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย 4 ก.ค. 60 03:48:07
1225
หลักสูตรวิชาการทำโดนัท
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางทัศนีย์ รุ่มรวย 4 ก.ค. 60 03:33:07
1226
หลักสูตรวิชาการทำบายศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางวนิดา ไกรกิจราษฏร์ 4 ก.ค. 60 03:30:07
1227
หลักสูตรวิชาการทำแหนมซี่โครง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางทัศนีย์ รุ่มรวย 4 ก.ค. 60 03:18:07
1228
หลักสูตรวิชาการพิมพ์ภาพสกรีน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางสาวสุมาลี บำเรอ 4 ก.ค. 60 03:06:07
1229
หลักสูตรวิชาการทำฝอยทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
นางกาญจนา พรหมปั้น 4 ก.ค. 60 02:50:07
1230
การทำดอกไม้จันทร์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นางวรรณี อุดมไพจิตรกุล 3 ก.ค. 60 09:30:07
1231
อาหารจานเดียว
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางปิ่นปินัทธ์ ผลสุข 3 ก.ค. 60 08:46:07
1232
โคมไฟจากกระติบข้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
นายอาทิตย์ สมประสงค์ 3 ก.ค. 60 05:12:07
1233
เทคนิคการขาย
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นางสาวสุพร ทองะิราช 3 ก.ค. 60 04:38:07
1234
ฝึกอาชีพระยะสั้น ตัดผมชาย
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางอัญชลี ชั้นเจริญ 3 ก.ค. 60 03:31:07
1235
หัตถกรรมจากเชือก
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางวิภาดา ฉัตรชโลบล 2 ก.ค. 60 07:43:07
1236
อาหารจานเดียว
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางอุทัยพร กุลประดิษฐ์ 2 ก.ค. 60 07:01:07
1237
การทำพวงกุญแจจากของชำร่วย
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
นางสาวพัชนีย์ วิธิบุญ 2 ก.ค. 60 06:58:07
1238
การทำวุ้นแฟนซี
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ 2 ก.ค. 60 06:23:07
1239
การทำดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลห้วยสัก
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
นางประกาย โรจนแพทย์ 2 ก.ค. 60 06:14:07
1240
สอนทำดอกไม้จันทร์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0 อบต.บ้านตาล
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ครูแอนนา สุริเวช 2 ก.ค. 60 03:38:07
1241
การทำไข่เค็ม
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
นางกัญญา หมอกลาง 2 ก.ค. 60 01:59:07
1242
ฝึกอาชีพระยะสั้น เสริมสวยสตรี
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
นางสาวสุภาพร เกตุประสิทธิ์ 2 ก.ค. 60 01:43:07
1243
การทำครองแครงกรอบ และบรรจุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
นางสาวฐานวีร์ ศรีสุภา 2 ก.ค. 60 01:28:07
1244
การทำน้ำยาล้างจาน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
นางกัญญา บุญศิริ 2 ก.ค. 60 01:06:07
1245
ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
นายธนะพงศ์ มีหิรัญ 1 ก.ค. 60 12:34:07
1246
ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
นางสาวภัทธีญา อุตมะพันธ์ 1 ก.ค. 60 12:07:07
1247
ขนมนชั้น
อบต.นาขุนไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
นางงามตา พึ่งเงิน 1 ก.ค. 60 09:45:07
1248
การทำยาหม่อง และบรรจุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
นางสาวฐานวีร์ ศรีสุภา 1 ก.ค. 60 09:43:07
1249
การทำดอกไม้จันท์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
นางกัญญา หมอกลาง 1 ก.ค. 60 09:42:07
1250
การทำสีผมสไตล์แฟชั่น
อบต.นาขุนไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
นางสาวสุธินีย์ โพธาภิรัตน์ 1 ก.ค. 60 09:33:07
1251
การทำขนมชั้น และบรรจุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
นางสาวฐานวีร์ ศรีสุภา 1 ก.ค. 60 09:32:07
1252
น้ำเต้าหู้ ปลาท่องโก๋ และสังขยาใบเตย
อบต.นาขุนไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
นางสาวสุนิสา บัวเกตุ 1 ก.ค. 60 09:23:07
1253
การทำดอกไม้จันทร์
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
นางประกาย โรจนแพทย์ 1 ก.ค. 60 07:17:07
1254
การสกรีนผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นายณัฐพล โพธิ์เอี่ยม 1 ก.ค. 60 04:30:07
1255
การทำดอกไม้จากเส้นพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นางวรรณา ตุลารักษ์ 1 ก.ค. 60 04:18:07
1256
ร้อยสร้อยไข่มุก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นางวรรณา ตุลารักษ์ 1 ก.ค. 60 03:50:07
1257
ช่างซ่อมรถจักรยาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นายวิทยา ท้าวกัลยา 1 ก.ค. 60 03:20:07
1258
วุ้นสายรุ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
นางปิ่นปินัทธ์ ผลสุข 1 ก.ค. 60 03:02:07
1259
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
นางสาววรรณา นาคศักดิ์ 30 มิ.ย. 60 11:53:06
1260
การทำสร้อยข้อมือ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส 30 มิ.ย. 60 08:35:06
1261
การทำโบว์แฟนซี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
นางนัยนา หอมดำรงค์ศักดิ์ 30 มิ.ย. 60 08:33:06
1262
การเหลี่ยมกรอบพระพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
นายศิระพงษ์ หอมดำรงค์ศักดิ์ 30 มิ.ย. 60 08:11:06
1263
กระถางดอกไม้จากปูนซีเมนต์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นายวุฒิไกร โฮชิน 30 มิ.ย. 60 04:43:06
1264
กระถางดอกไม้จากปูนซีเมนต์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นายวินัย จันทริมา 30 มิ.ย. 60 04:25:06
1265
กระถางดอกไม้จากปูนซีเมนต์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นายวุฒิไกร โฮชิน 30 มิ.ย. 60 03:47:06
1266
กระถางดอกไม้จากปูนซีเมนต์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นายวุฒิไกร โฮชิน 30 มิ.ย. 60 03:32:06
1267
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
นางสาวสุวรรณ์ ตุใยรัมย์ 30 มิ.ย. 60 03:17:06
1268
ผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ศูนย์เทศบาลตำบลเขาบายศรี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
นางพลอยนภัส สุขชาญวิทย์ นางนราธิป วิชัยดิษฐ 30 มิ.ย. 60 01:36:06
1269
การผสมเครื่องดื่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นางอรวรรณ์ หุตะมาน 29 มิ.ย. 60 09:51:06
1270
การทำยาหม่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
นางสาวศิวนันท์ หงส์ลักษณ์ 29 มิ.ย. 60 05:43:06
1271
การทำพิมเสนน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
นายอัมพร พลเยี่ยมแสน 29 มิ.ย. 60 04:45:06
1272
แจกันดอกไม้
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
นายภูเมธ ภัทรธนาวัชร์ 28 มิ.ย. 60 10:57:06
1273
เคดูพาจ
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
อาจารย์ทิพฤดี 28 มิ.ย. 60 10:34:06
1274
การทำไส้อั่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
นางสุจิตรา คูหา 28 มิ.ย. 60 10:22:06
1275
การทำขนมโตเกียวไส้มะม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นายเอกพล โทนแจ้ง 28 มิ.ย. 60 10:15:06
1276
สุขอนามัยพื้นฐาน
ตำบล สบป้าด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
นางสิริพรรณ กันมาเวียง 28 มิ.ย. 60 08:35:06
1277
การใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
นางสจี พรหมมาศ 27 มิ.ย. 60 12:47:06
1278
การทำน้ำสมุนไพร
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
นางสาวยุวดี มาลัยสอน 27 มิ.ย. 60 11:30:06
1279
การทำอาหาร
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
นายโสภณัฐ พละศักดิ์ 27 มิ.ย. 60 11:07:06
1280
พิซซ่า
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 27 มิ.ย. 60 10:58:06
1281
พวงกุญแจ กระเป๋าหนัง
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
อ. นพวรรณ 27 มิ.ย. 60 10:46:06
1282
รองเท้าประดิษฐ์
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 27 มิ.ย. 60 10:33:06
1283
เตยหอม
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 27 มิ.ย. 60 10:22:06
1284
สกีนผ้ากันเปื้อน
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
อาจารย์ ณัฐวิภา ปะวันโน 27 มิ.ย. 60 10:20:06
1285
ตุ๊กตารับปริญญา
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 27 มิ.ย. 60 10:12:06
1286
ดอกไม้จันทร์
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 27 มิ.ย. 60 10:10:06
1287
ตุ๊กตาการบูร
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 27 มิ.ย. 60 10:06:06
1288
การทำกระเป๋าสตางค์จากผ้าด้นมือ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นางวิรภา พูลทวี 27 มิ.ย. 60 05:35:06
1289
ดอกดารารัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
นางลักษณา พันธ์โสดา 27 มิ.ย. 60 03:39:06
1290
การประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
นางสาวจิตราภรณ์ พัฒนาศิริ 27 มิ.ย. 60 03:05:06
1291
ของชำร่วย (พับผ้าขนหนู)
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
นางวราภรณ์ ธิยอด 27 มิ.ย. 60 02:47:06
1292
ดอกดารารัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ลักษณา พันธ์โสดา 27 มิ.ย. 60 02:21:06
1293
การทำพิมพ์แสนน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
นางสาวฉันทนา หมวกพลาย 27 มิ.ย. 60 01:57:06
1294
ขนมไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง 27 มิ.ย. 60 01:41:06
1295
การทำสบู่อัญชัน และบรรจุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
นางสาวฉันทนา หมวกพลาย 27 มิ.ย. 60 01:07:06
1296
การทำปุ๋ยอินทรีย์
อำเภอนิคมคำสร้อย
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
นายสายันต์ ไชยโคตร 26 มิ.ย. 60 10:39:06
1297
ฝึกวิชาชีพ วิชาลูกปัดพวงกุลแจ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
นางสาวอามมรรัตน์ สุดวิสัย 26 มิ.ย. 60 10:32:06
1298
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางสาวจารุณี ปักสังขาเน 26 มิ.ย. 60 10:31:06
1299
ฝึกวิชาชีพ วิชาเต้าหู้นมสด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
นางสาวพัชรถรณ์ เครือนอก 26 มิ.ย. 60 10:21:06
1300
การจักรสารด้วยพลาสติก
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางกรนันท์ สุโพธิ 26 มิ.ย. 60 10:16:06
1301
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางสาวจารุณี ปักสังขาเน 26 มิ.ย. 60 10:06:06
1302
ถุงหอมสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นางกัญญา วงศ์สุวรรณ 26 มิ.ย. 60 09:42:06
1303
การทอเสื่อกก
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
นางอริสรา จันทศร 26 มิ.ย. 60 09:37:06
1304
การทำน้ำยาล้างจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
นางสิริมา ผลจันทร์ 26 มิ.ย. 60 09:36:06
1305
การทำน้ำยาล้างจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
นายทองกล้า นันทะพันธ์ 26 มิ.ย. 60 09:30:06
1306
การสานตระกร้าจะเส้นพลาสติก
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
นางสาวร่มเกล้า สาลี 26 มิ.ย. 60 09:28:06
1307
การทำมุ้งลวด
องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
นายจาระวิทย์ แพงโพธิ์ 26 มิ.ย. 60 09:21:06
1308
การทำสบู่จากใยบวบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
นายทวีศักดิ์ จันทร์ศิริ 26 มิ.ย. 60 09:16:06
1309
การทำสบู่จากใยบวบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
นายสมปอง ชูวงค์ 26 มิ.ย. 60 09:14:06
1310
การทำมุ้งลวด
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
นายสุวิสย์ สวัสดิ์ 26 มิ.ย. 60 09:06:06
1311
ล้างเครื่องปรับอากาศ
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
นายธัญวัฒน์ ทองสุข 26 มิ.ย. 60 03:25:06
1312
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นายเสกสรรค์ ขจรกิตติฤทธิ์ 26 มิ.ย. 60 02:59:06
1313
วิชาเต้าฮวยนมสด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นายชาญชัย พรมโสภา 26 มิ.ย. 60 01:02:06
1314
ขนมจีนน้ำยาไก่
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นายรชฎ ศิริวัฒนะ 25 มิ.ย. 60 11:51:06
1315
น้ำเต้าหู้
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นายรชฏ ศิริวัฒนะ 25 มิ.ย. 60 11:48:06
1316
น้ำเต้าหู้
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
นายรชฏ ศิริวัฒนะ 25 มิ.ย. 60 11:11:06
1317
การทำดอกไม้จันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก (วัดเสาหิน)
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
นางสาวกมลรัตน์ แก้วทองโต 25 มิ.ย. 60 10:41:06
1318
วุ้นแฟนซี
อบต.นาขุนไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
นางสาวนรากร ชิตพันธ์ 25 มิ.ย. 60 10:39:06
1319
อาชีพใหม่หรือต่อยอดให้กับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อาจารย์สุนันท์ พรหมประกอบ 25 มิ.ย. 60 10:30:06
1320
ทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล 25 มิ.ย. 60 10:14:06
1321
การทำดอกไม้จันทร์
วังพิกุล
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
นางสาวกมลรัตน์ แก้วทองโต 25 มิ.ย. 60 09:51:06
1322
การทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
นางภัทรานิษฐ์ สารสังข์ 25 มิ.ย. 60 09:37:06
1323
การทำดอกไม้จันทร์
วังพิกุล
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
นางสาวกมลรัตน์ แก้วทองโต 25 มิ.ย. 60 09:36:06
1324
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
นางสาวณัฐิกา สุขสาคร 25 มิ.ย. 60 09:27:06
1325
การทำดอกไม้จันทร์
วังพิกุล
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
นางสาวกมลรัตน์ แก้วทองโต 25 มิ.ย. 60 09:08:06
1326
การทำดอกไม้จันทร์
วังพิกุล
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
นางสาวกมลรัตน์ แก้วทองโต 25 มิ.ย. 60 09:02:06
1327
การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
ศูนย์ไทรย้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ครูณิชารีย์ เผ่าพงศ์วนา 25 มิ.ย. 60 06:33:06
1328
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นายเสกสรรค์ ขจรกิตติฤทธิ์ 25 มิ.ย. 60 04:37:06
1329
การจักรสารด้วยพลาสติก
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางสาวณัฐชา มาปัสสา 25 มิ.ย. 60 04:13:06
1330
ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล 25 มิ.ย. 60 03:15:06
1331
ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
นายอมรเทพ ศุภศิริภิญโญ นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติก 25 มิ.ย. 60 02:54:06
1332
การจักรสารด้วยพลาสติก
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางรพีพร โอชิน 25 มิ.ย. 60 02:49:06
1333
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
นายอมรเทพ ศุภศิริภิญโญ นางสาวนฤมล มีประเสริฐ 25 มิ.ย. 60 02:46:06
1334
การผูกผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
นางมนิดา พรหมนิมิตร 25 มิ.ย. 60 02:21:06
1335
สอนดอกไม้จันทร์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0 อบต.บ้านตาล
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ครูสุพัตรา มูลศรี 25 มิ.ย. 60 02:15:06
1336
สอนดอกไม้จันทร์
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0 อบต.บ้านตาล
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ครูนิภาพร หมวกขุนทด 25 มิ.ย. 60 02:05:06
1337
ยาดมสมุนไพรมะกรูด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นางกัญญา วงศ์สุวรรณ 25 มิ.ย. 60 01:55:06
1338
ดอกไม้ประดิษฐ์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางสาวสุปราณี เทศนาเรียง 25 มิ.ย. 60 01:24:06
1339
ดอกไม้ประดิษฐ์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางสาวสุปราณี เทศนาเรียง 25 มิ.ย. 60 01:22:06
1340
การปลูกดอกดาวเรือง
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
นางอุบล 25 มิ.ย. 60 01:20:06
1341
แหนมหมู
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
นางสาวสิริโสภา เป็งดิบ 25 มิ.ย. 60 01:16:06
1342
การปลูกดอกดาวเรือง
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
นางอุบล ภู่เกิด 25 มิ.ย. 60 01:11:06
1343
น้ำนมข้าวโพด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นายชาญชัย พรมโสภา 25 มิ.ย. 60 01:11:06
1344
ขนมไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง 25 มิ.ย. 60 01:10:06
1345
ดอกไม้ประดิษฐ์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นายธีรศักดิ์ วงศ์น้ำคำ 25 มิ.ย. 60 01:08:06
1346
ดอกไม้ประดิษฐ์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางสาวสุปราณี เทศนาเรียง 25 มิ.ย. 60 01:05:06
1347
การจับจีบผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นางศศมนต์ สุขวิเศษ 25 มิ.ย. 60 01:03:06
1348
น้ำพริกน้ำย้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
นางนวลนภา ภู่สวาสดิ์ 25 มิ.ย. 60 01:00:06
1349
การตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
นายวชิระ สุขมหา 24 มิ.ย. 60 12:32:06
1350
ทำไข่เค็มกะทิ
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
นางสวิง คงต่อ 24 มิ.ย. 60 12:29:06
1351
ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล นางสาวนฤมล มีประเสริ 24 มิ.ย. 60 11:58:06
1352
ผลิตภัณฑ์น้ำยาถูพื้น
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
นางสาวกนก เขียวลอย 24 มิ.ย. 60 11:53:06
1353
ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
นางสาวไพลิน ยงยิ่ง 24 มิ.ย. 60 11:08:06
1354
การจับจีบผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นายทัศพล หาดี 24 มิ.ย. 60 10:10:06
1355
การทำมุ้งลวด
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
นายปัญญา รุ่งแจ้ง 24 มิ.ย. 60 10:05:06
1356
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
นางสาวเสาวณี ขันติโล 24 มิ.ย. 60 10:00:06
1357
การตัดผมชาย
อบต.นาขุนไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
นายประหยัด ยอดยิ่ง 24 มิ.ย. 60 04:42:06
1358
การทำผัดไทย
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล 24 มิ.ย. 60 03:23:06
1359
การซ่อมบำรุงที่อยู่อาศัย
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
นายสุพจน์ ชินอมรเลิศ 24 มิ.ย. 60 03:17:06
1360
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
นางสาววริศรียา ลิ้มพรรัตน์ 24 มิ.ย. 60 01:53:06
1361
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
นางสาวนฤมล มีประเสริฐ นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุ 24 มิ.ย. 60 01:49:06
1362
จักรสานด้วยพลาสติก
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
ครูณัฏฐิมา ไชยโสดา 24 มิ.ย. 60 01:28:06
1363
สลัดผลไม้-ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
นางสาวปรีดา จันทร์ดำ 24 มิ.ย. 60 01:24:06
1364
กรอบรูปจากผ้าขาวม้า
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
น.ส.วริศรียา ลิ้มพรรัตน์ 24 มิ.ย. 60 01:22:06
1365
การทำขนมจีบ-ซาลาเปา
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
นางสาวปรีดา จันทร์ดำ 24 มิ.ย. 60 01:08:06
1366
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เทศบาลตำบลบางผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
นางสาววาสนา พิมพา 23 มิ.ย. 60 05:01:06
1367
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางพรอำไพ แย้มมณฑา 22 มิ.ย. 60 04:48:06
1368
การจับจีบผ้าปูโต๊ะ
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นางสาวสุพรรณี สุกใส 22 มิ.ย. 60 04:37:06
1369
พิมพ์สกรีนแบบง่าย
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
นายพงศ์ศักดิ์ ตั้งวิศิษย์ 22 มิ.ย. 60 04:08:06
1370
การทำดอกไม้จันทร์
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
นางสาวนฤทธิ์ บุญประกอบ 22 มิ.ย. 60 02:33:06
1371
การทำมุ้งลวดกันยุง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นายสมคิด ขันสิริกุล, นายศุภวิชญ์ ศิริ 22 มิ.ย. 60 02:06:06
1372
ยาดมสมุนไพร นพเก้า
เทศบาลตำบลลำปางหลวง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
นางปารณีย์ บุญติ่ง 21 มิ.ย. 60 12:39:06
1373
การสอนทำขนมกล้วย ขนมฟักทอง
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เทศบาลบ้านนาปรือ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
นางเพ็ญพักตร์ พระแก้ว 21 มิ.ย. 60 12:36:06
1374
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
นางบุษกร จันทร์กอง 21 มิ.ย. 60 10:52:06
1375
การทำเหรียญโปรยทาน
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์ 21 มิ.ย. 60 10:02:06
1376
การทำแซนวิช
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
นางสุภา สุวรรณพันธ์ 21 มิ.ย. 60 09:53:06
1377
แหนมเห็ด
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
อาจารย์วัชรีรัตน์ บุญอำนวย 21 มิ.ย. 60 05:20:06
1378
การทำไม้กวาด
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
นางบัวผัน คำเครือ 21 มิ.ย. 60 03:05:06
1379
การทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
นายอำนาจ เสมอวงศ์ 21 มิ.ย. 60 02:55:06
1380
ผลิตน้ำยาล้างจาน
ศูนย์เทศบาลตำบลเขาบายศรี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
นางพลอยนภัส สุขชาญวิทย์ นางนราธิป วิชัยดิษฐ 21 มิ.ย. 60 02:13:06
1381
การเพาะเห็ดโคนน้อย
อบต. ปะอาว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วีรพันธ์ ยาวงศ์ 21 มิ.ย. 60 01:28:06
1382
การทำไส้กรอก
อบต. ปะอาว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ปทิตตา กุลวงษ์ 21 มิ.ย. 60 01:24:06
1383
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยปลาในบ่อพาสติก
ศูนย์ อบต.สะอาดสมบูรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
นางสาวบุญยนุช โพธิชัยเิศ 20 มิ.ย. 60 12:38:06
1384
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
นางเกล้านภา สุขประสงค์ 20 มิ.ย. 60 12:25:06
1385
การจีบผ้าเพื่อตกแต่งสถานที่
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
นางสาวอังคณา อยู่ชัง 20 มิ.ย. 60 11:38:06
1386
ทำขนมลืมกรืน
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
นางสาวปนัดดา ลำกูล 20 มิ.ย. 60 11:08:06
1387
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นางสาววราภรณ์ บุญล้อม , นางสาวพนิดา ดาราพงษ์ 20 มิ.ย. 60 07:58:06
1388
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นางสาววราภรณ์ บุญล้อม , นางสาคร สุขโข 20 มิ.ย. 60 07:11:06
1389
การทำทับทิมกรอบและเต้าฮวยนมสด
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เทศบาลบ้านนาปรือ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
นางเพ็ญพักตร์ พระแก้ว 20 มิ.ย. 60 02:33:06
1390
ข้าวเคลือบสมุนไพร
ศูนย์บ้านระเวใต้ หมู่ 2 ศาลาประชาคม SML
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
นางสาวพรปวีณ์ ด้วงเงิน 20 มิ.ย. 60 01:54:06
1391
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกกุหลาบ)
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
นางเกล้านภา สุขประสงค์ 20 มิ.ย. 60 01:40:06
1392
การทำยาหม่องเจล
เทศบาลตำบลลำปางหลวง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
นางกุหลาบทิพย์ วงค์คำลือ 19 มิ.ย. 60 11:11:06
1393
อาหารจำนวนมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ 19 มิ.ย. 60 10:04:06
1394
อาหารเพื่อสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางสาวอมรรัตน์ แก้ววรรณรัตน์ 19 มิ.ย. 60 10:01:06
1395
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก
ศูนย์ไทรย้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ครูกมลรัตน์ ดีชุมแสง 19 มิ.ย. 60 08:46:06
1396
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
นางสาวณัฐิกา สุขสาคร 18 มิ.ย. 60 11:26:06
1397
ช่างทำมุ้งลวด
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
นายจันทร์ จักรนิล 18 มิ.ย. 60 10:46:06
1398
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
นายเทิดศักดิ์ ทาบุญสม 18 มิ.ย. 60 10:33:06
1399
ช่างซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
นายจักรพันธ์ ศรีพรม 18 มิ.ย. 60 10:21:06
1400
ช่างปูกระเบื้อง
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
นายธนโชติ ธรรมจักร์ 18 มิ.ย. 60 10:16:06
1401
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
นายศักดิ์สิทธิ์ บัวโฮม 18 มิ.ย. 60 10:16:06
1402
ดอกไม้จันทน์
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 18 มิ.ย. 60 09:26:06
1403
การพับเหรียญโปรยทาน
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
นางสาวณัฐิกา สุขสาคร 18 มิ.ย. 60 03:48:06
1404
การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
นางสาวอรชร ทองมุล 18 มิ.ย. 60 02:59:06
1405
การทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
นางสาวประภาพร ฤทธิมาศ 18 มิ.ย. 60 02:22:06
1406
การจับจีบผ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นายทัศพล หาดี 18 มิ.ย. 60 01:37:06
1407
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล 18 มิ.ย. 60 01:02:06
1408
แหนมหมู
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
นางสาวสิริโสภา เป็งดิบ 17 มิ.ย. 60 12:12:06
1409
น้ำพริกน้ำย้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
วิทยาลัยการอาชีพลอง
นางนวลนภา ภู่สวาสดิ์ 17 มิ.ย. 60 12:00:06
1410
ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
นางสาวกาญจนา แก้วอ้น 17 มิ.ย. 60 10:34:06
1411
ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
นางสาวเดือนนภา วัฒนวงษ์ 17 มิ.ย. 60 10:19:06
1412
การทำตุ๊กตาหอมการบูร
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสมพิศ บัวชุม 17 มิ.ย. 60 04:18:06
1413
วุ้นกุหลาบ
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นายสง่า เหรียญชัยเจริญ 17 มิ.ย. 60 02:58:06
1414
การตัดผม
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางถาวรีย์ มานะ 17 มิ.ย. 60 02:40:06
1415
การตัดผม
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางถาวรีย์มานะ 17 มิ.ย. 60 02:19:06
1416
การตัดผมเสริมสวย
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสาวเพชรา วงศ์เก๋ 17 มิ.ย. 60 02:19:06
1417
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
นางสาวณัฐิกา สุขสาคร 17 มิ.ย. 60 02:09:06
1418
การทำครีมหอมทากันยุง
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสมพิศ บัวชุม 17 มิ.ย. 60 02:00:06
1419
สอนวิธีการทำขนมจีบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางมาลี ว่องเกษฎา 16 มิ.ย. 60 12:34:06
1420
สอนวิธีการทำสลัดโรล
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางสาวจิตติ พลเยี่ยม 16 มิ.ย. 60 12:22:06
1421
สอนวิธีการทำขนมถ้วยฟู
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
นางมาลี ว่องเกษฎา 16 มิ.ย. 60 10:24:06
1422
การทำดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
นางสาวชนิลรักษ์ รักษาสุข 16 มิ.ย. 60 09:41:06
1423
สอนวิธีทำข้าวหมกไก่
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ครูมาลี ว่องเกษฎา 16 มิ.ย. 60 09:34:06
1424
การทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
นางภัทรานิษฐ์ สารสังข์ 16 มิ.ย. 60 04:01:06
1425
ผลิตภัณฑ์การบรูแฟนซี
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
นางสาวธนัญญา ด้วงทอง 15 มิ.ย. 60 09:53:06
1426
ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
นางสาวศรีสุดา เรียนทำนา 15 มิ.ย. 60 09:52:06
1427
การทำขนมกุ๋ยช่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นางณัทจกุล หิรัญ 15 มิ.ย. 60 05:06:06
1428
การทำยาหม่องครีมน้ำมันระกำ และบรรจุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
นางสาวฉันทนา หมวกพลาย 13 มิ.ย. 60 08:11:06
1429
กลัวยธัญพืช
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น 13 มิ.ย. 60 02:49:06
1430
คอร์นเฟลคธัญพืช
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
นางสาวแก้วพรรษา มีใจเย็น 13 มิ.ย. 60 02:41:06
1431
ทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
นายอำนาจ เสมอวงศ์ 13 มิ.ย. 60 02:09:06
1432
งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นายสมิง อบมา 12 มิ.ย. 60 03:56:06
1433
กระถางดอกไม้จากปูนซีเมนต์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นายวุฒิไกร โฮชิน 12 มิ.ย. 60 03:36:06
1434
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางสาวจารุณี ปักสังขาเน 12 มิ.ย. 60 03:12:06
1435
ดอกไม้ประดิษฐ์
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางสาวหนึ่งฤทัย พรมุลา 12 มิ.ย. 60 02:43:06
1436
อาหารเพื่อสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางสาวนัฐนันท์ ศรีภิรมย์ 11 มิ.ย. 60 09:32:06
1437
การทำขนมถั่วแปบ
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางพิชญามณฑ์ เมฆแสน 11 มิ.ย. 60 04:57:06
1438
การตัดเสริมสวย
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
3521000573125 11 มิ.ย. 60 04:36:06
1439
ตุ๊กตาหอมการบูร
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสมพิศ บัวชุม 11 มิ.ย. 60 04:06:06
1440
บริการนวด
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางประเสริฐ์ ทองสุขงาม 11 มิ.ย. 60 02:55:06
1441
การทำพวงกุญแจ key cover
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสาวศิริพรรณ ไพรปรีชา 11 มิ.ย. 60 02:47:06
1442
ทำดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางนงนุช ทองเลียบ 11 มิ.ย. 60 02:44:06
1443
ตัดผมชาย
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสาวสุภาวดี แก้ววิมล 11 มิ.ย. 60 02:18:06
1444
การทำตุ้มหูอย่างง่าย
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์ 11 มิ.ย. 60 02:05:06
1445
การทำน้ำพริกตะไคร้ และบรรจุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
นางสาวฐานวีร์ ศรีสุภา 10 มิ.ย. 60 09:25:06
1446
ขนมเปี๊ยะข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล 10 มิ.ย. 60 05:31:06
1447
ทำกุญแจตะกร้อ
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางรัชฏากร ไชยสิทธิ์ 10 มิ.ย. 60 05:29:06
1448
ตัดผมชาย
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสาวสุภาวดี แก้ววิมล 10 มิ.ย. 60 05:24:06
1449
บริการนวด
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางประเสริฐ ทองสุขงาม 10 มิ.ย. 60 05:23:06
1450
การทำพวงกุญแจ Key cover
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสาวศิริพรรณ ไพรปรีชา 10 มิ.ย. 60 05:18:06
1451
ขนมจีบ
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางพิชญามณฑ์ เมฆแสน 10 มิ.ย. 60 04:20:06
1452
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นายรักษ์ ฤาชัย 10 มิ.ย. 60 04:05:06
1453
อาหารจำนวนมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางมรรษณา จัดดี 10 มิ.ย. 60 03:25:06
1454
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูตะกร้อ)
ศูนย์ตำบลคลองมะพลับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นางสาวณัฐพร ศรีเเจ่ม 10 มิ.ย. 60 01:52:06
1455
ครีมหอมทากันยุง
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสมพิศ บัวชุม 10 มิ.ย. 60 01:42:06
1456
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร (สมูทตี้โยเกิร์ต)
ศูนย์ตำบลคลองมะพลับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นางสาวณัฐพร ศรีเเจ่ม 10 มิ.ย. 60 01:11:06
1457
การขยายพันธ์ุพืช
ศูนย์ตำบลคลองมะพลับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
นายประเดิม บุตรเพลิง 10 มิ.ย. 60 01:03:06
1458
จักรสานด้วยพลาสติก
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
นางละอองดาว ภูกิ่งหิน 7 มิ.ย. 60 11:04:06
1459
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
1501100091070 4 มิ.ย. 60 05:45:06
1460
การทำพวงกุญแจ Key Cover
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
น.ส. ศิริพรรณ ไพรปรีชา 4 มิ.ย. 60 05:40:06
1461
การทำขนมจีบ
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
น.ส. ชลธิชา วณิชศิริ 4 มิ.ย. 60 05:22:06
1462
การบริการนวด
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางประเสริฐ ทองสุขงาม 4 มิ.ย. 60 05:00:06
1463
การทำก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางจุรีพร ศิริโพธิ์ 4 มิ.ย. 60 04:51:06
1464
อาหารเพื่อสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ครูมาลัย พงศกรสุริยะ 4 มิ.ย. 60 03:39:06
1465
การตัดผมชาย
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสาวสุภาวดี แก้ววิมล 4 มิ.ย. 60 02:59:06
1466
การทำกุญแจตะกร้อ
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางรัชฏากร ไชยสิทธิ์ 4 มิ.ย. 60 02:35:06
1467
การทำซาลาเปา
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล 4 มิ.ย. 60 02:26:06
1468
การทำขนมจีบ
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นายประสิทธิ์ จักรวาลมณฑล 4 มิ.ย. 60 02:01:06
1469
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางนงนุช ทองเลียบ 3 มิ.ย. 60 07:27:06
1470
การบริการนวด
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางประเสริฐ ทองสุขงาม 3 มิ.ย. 60 07:13:06
1471
การทำพวงกุญแจ Key Cover
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
นางสาวศิริพรรณ ไพรปรีชา 3 มิ.ย. 60 07:05:06
1472
อาหารจำนวนมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางนาธญา สดชื่น 3 มิ.ย. 60 03:08:06
1473
อาหารจำนวนมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นางสาวปัทมา มีครัว 28 พ.ค. 60 03:14:05
1474
งานเชื่อมเหล็กดัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
นายโสภณ วงศ์เมือง 24 พ.ค. 60 09:47:05
1475
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
นายปิยวิทย์ สุทธิวงศ์ 16 พ.ค. 60 01:46:05
1476
อาหารจานเดียวประเภทเส้น
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
นางศิริพร ปัญญาวชิรกุล 9 พ.ค. 60 01:48:05
1477
ธุรกิจชีสเค้ก
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
นิชาพร ภิรมย์สุข 6 พ.ค. 60 09:07:05
1478
เคมีภัณฑ์สมุนไพร
ศูนย์ OTOP บ่อพลอย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
นางสุภาพร เจริญเวศยางกูร 5 พ.ค. 60 01:24:05
1479
คุกกี้
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
นิชาพร ภิรมย์สุข 28 เม.ย. 60 09:58:04
จำนวน 1479 อาชีพ