แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

หน้าแรก

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ภาพปกศูนย์บริการ
ชื่อศูนย์บริการ
สถานศึกษา จังหวัด วันที่ทำงานล่าสุด
1
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 2 ตำบลศรีมหาโพธิ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 60 10:48:11
2
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตูม
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 60 10:26:11
3
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 60 10:21:11
4
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหว้า
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 60 10:13:11
5
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหว้า
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี 17 พ.ย. 60 10:03:11
6
องค๋การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี 17 พ.ย. 60 09:54:11
7
ศูนย์วัดโพธิ์บัลลังก์ ตำบลคุ้งพยอม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี 17 พ.ย. 60 09:28:11
8
หมู่ 2 ต.นาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 17 พ.ย. 60 03:30:11
9
เทศบาลเมืองพิมลราช
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี 15 พ.ย. 60 11:44:11
10
เทศบาลเสาธงหิน
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี 14 พ.ย. 60 10:57:11
11
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำน้อย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา 13 พ.ย. 60 03:01:11
12
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 13 พ.ย. 60 02:06:11
13
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร พิจิตร 10 พ.ย. 60 09:15:11
14
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นครศรีธรรมราช 10 พ.ย. 60 01:08:11
15
องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก 9 พ.ย. 60 04:05:11
16
องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปัตตานี 8 พ.ย. 60 02:34:11
17
ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลร่อนทอง
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 7 พ.ย. 60 11:58:11
18
ตำบล เนินเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก 7 พ.ย. 60 08:16:11
19
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 7 พ.ย. 60 01:28:11
20
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 6 พ.ย. 60 11:11:11
21
หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6 พ.ย. 60 09:19:11
22
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 4 พ.ย. 60 11:53:11
23
ศูนย์ fix it center อบต.เกะรอ
วิทยาลัยการอาชีพรามัน ยะลา 4 พ.ย. 60 04:56:11
24
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี 3 พ.ย. 60 03:56:11
25
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน 2 พ.ย. 60 06:18:11
26
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 พ.ย. 60 02:56:11
27
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง 31 ต.ค. 60 10:37:10
28
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่ 31 ต.ค. 60 02:27:10
29
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่ 31 ต.ค. 60 02:00:10
30
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา 30 ต.ค. 60 02:22:10
31
อบต.บ้านตุ่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา 28 ต.ค. 60 10:58:10
32
อบต.จำป่าหวาย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พะเยา 28 ต.ค. 60 10:35:10
33
ชุมชนบูรณะสุดเขต
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 27 ต.ค. 60 09:56:10
34
ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 27 ต.ค. 60 09:34:10
35
สำนักงานเทศบาลบางเมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ 27 ต.ค. 60 04:22:10
36
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย 27 ต.ค. 60 01:01:10
37
ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 25 ต.ค. 60 11:47:10
38
องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สุรินทร์ 25 ต.ค. 60 05:20:10
39
บ่อหยวก
วิทยาลัยการอาชีพปัว น่าน 25 ต.ค. 60 04:50:10
40
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย์ 25 ต.ค. 60 04:14:10
41
องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ปัตตานี 25 ต.ค. 60 03:44:10
42
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี 24 ต.ค. 60 02:24:10
43
ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลมะกอก
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน 23 ต.ค. 60 06:02:10
44
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 20 ต.ค. 60 09:33:10
45
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นครราชสีมา 20 ต.ค. 60 04:17:10
46
เทศบาลตำบลไทรน้อย
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี 20 ต.ค. 60 01:12:10
47
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ชุมพร 19 ต.ค. 60 11:59:10
48
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ นครราชสีมา 19 ต.ค. 60 05:41:10
49
เทศบาลตำบลบ้านธิ
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน 16 ต.ค. 60 04:52:10
50
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย 16 ต.ค. 60 01:44:10
51
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย 16 ต.ค. 60 01:26:10
52
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก 13 ต.ค. 60 09:01:10
53
เทศบาลตำบลบ้านแม่ปืม
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา 12 ต.ค. 60 10:49:10
54
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12 ต.ค. 60 10:44:10
55
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม 12 ต.ค. 60 02:00:10
56
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 11 ต.ค. 60 08:09:10
57
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา 11 ต.ค. 60 03:07:10
58
เทศบาลเมืองปากพูน
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 11 ต.ค. 60 01:29:10
59
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช 10 ต.ค. 60 08:11:10
60
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี 10 ต.ค. 60 03:05:10
61
สำนักงานเขตบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร 10 ต.ค. 60 03:00:10
62
บ้านทุ่งจับญวน ห้วยทรายเหนือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี 10 ต.ค. 60 02:18:10
63
บ้านนาจาน วัดศรีคุณเมือง
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 9 ต.ค. 60 11:54:10
64
ศูนย์บ้านคำผ่าน หมู่ 7 วักสุวรรณาราม
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 9 ต.ค. 60 11:34:10
65
ศูนย์บ้านระเวใต้ หมู่ 2 ศาลาประชาคม SML
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 9 ต.ค. 60 11:15:10
66
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 9 ต.ค. 60 11:02:10
67
บ้านระเวกลาง หมู่ 8 ศาลาประชาคม (SML)
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 9 ต.ค. 60 10:44:10
68
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก 9 ต.ค. 60 08:54:10
69
บ้านเปร็ดใน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด 9 ต.ค. 60 01:48:10
70
ศูนย์ตำบลสีแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 8 ต.ค. 60 11:22:10
71
ศูนย์อำเภอหนองสองห้อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ขอนแก่น 6 ต.ค. 60 02:36:10
72
เทศบาลตำบลท่ายาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร 6 ต.ค. 60 01:24:10
73
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่างทอง 5 ต.ค. 60 10:03:10
74
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5 ต.ค. 60 09:58:10
75
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 5 ต.ค. 60 03:23:10
76
ชุมชนแฟลตทหารเรือบางนา
วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร 5 ต.ค. 60 02:14:10
77
ศูนย์พระพุทธบาท
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี 4 ต.ค. 60 11:36:10
78
โรงเรียนคลองกุ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 4 ต.ค. 60 10:18:10
79
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ 4 ต.ค. 60 10:06:10
80
วัดหนองนา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี 4 ต.ค. 60 01:20:10
81
ศูนย์ซ่มสร้างเพื่อชุมชน ในสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี 3 ต.ค. 60 11:48:10
82
ศูนย์อำเภอเกาะจันทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี 3 ต.ค. 60 02:26:10
83
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย 2 ต.ค. 60 11:51:10
84
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ วัดท่าสุวรรณ ตำบลคุ้งน้ำวน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี 2 ต.ค. 60 10:58:10
85
ศูนย์เทศบาลเมืองสิงหนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สงขลา 2 ต.ค. 60 10:33:10
86
วัดพริก
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก 2 ต.ค. 60 04:48:10
87
ศูนย์ที่ 2 ศาลาเอนกประสงค์วัดบางแพใต้
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี 2 ต.ค. 60 04:31:10
88
ศูนย์ที่ 1 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเลือก
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี 2 ต.ค. 60 04:19:10
89
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก 2 ต.ค. 60 01:04:10
90
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม 29 ก.ย. 60 09:42:09
91
fix it center thailand 4.0 ศูนย์เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยอง 29 ก.ย. 60 01:19:09
92
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT CENTER ณ ชุมชนบ้านทุ่งส้มป่อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง 28 ก.ย. 60 11:57:09
93
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 28 ก.ย. 60 11:51:09
94
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT CENTER ณ โรงเรียนคลองลำปริง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง 28 ก.ย. 60 11:46:09
95
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี 28 ก.ย. 60 11:45:09
96
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ วัดมงคลสถาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง 28 ก.ย. 60 11:33:09
97
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT CENTER ณ โรงเรียนบ้านหนองยวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตรัง 28 ก.ย. 60 11:06:09
98
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ลำพูน 28 ก.ย. 60 10:15:09
99
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม 28 ก.ย. 60 10:11:09
100
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ 28 ก.ย. 60 04:37:09
101
เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ 28 ก.ย. 60 03:38:09
102
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี 28 ก.ย. 60 02:05:09
103
เทศบาลตำบลคำขวาง
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 27 ก.ย. 60 11:38:09
104
ศาลากลาง บ้านโคกสว่างหมู่ 7
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 27 ก.ย. 60 11:01:09
105
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 27 ก.ย. 60 10:24:09
106
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด 27 ก.ย. 60 10:18:09
107
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย 27 ก.ย. 60 09:34:09
108
เทศบาลตำบลท่าจีน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร 27 ก.ย. 60 05:32:09
109
วัดพระธาตุ
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี 27 ก.ย. 60 04:33:09
110
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 27 ก.ย. 60 01:57:09
111
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 27 ก.ย. 60 01:20:09
112
เทศบาลตำบลเทพนคร
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร 26 ก.ย. 60 12:29:09
113
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) Thailand 4.0 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กรุงเทพมหานคร 26 ก.ย. 60 11:36:09
114
เทศบาลตำบลบงใต้
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม 26 ก.ย. 60 04:54:09
115
องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม 26 ก.ย. 60 03:42:09
116
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 26 ก.ย. 60 01:34:09
117
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 25 ก.ย. 60 11:42:09
118
ศูนย์บริการชุมชนเขตบางพลัด (4 ชุมชน)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพมหานคร 25 ก.ย. 60 08:17:09
119
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำตำบลพระยืน
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ขอนแก่น 25 ก.ย. 60 02:46:09
120
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 25 ก.ย. 60 01:57:09
121
เทศบาลตำบลสวนแตง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี 25 ก.ย. 60 01:27:09
122
เทศบาลตำบลบ้านสวน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง 25 ก.ย. 60 01:25:09
123
โรงเรียนบ้านลือเน็ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ยะลา 25 ก.ย. 60 01:21:09
124
ศูนย์เทศบาลตำบลปากแพรก
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี 23 ก.ย. 60 12:18:09
125
ชุมชน เทศบาลคลองทับจันทร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว 22 ก.ย. 60 11:02:09
126
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 22 ก.ย. 60 10:36:09
127
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นครราชสีมา 22 ก.ย. 60 09:09:09
128
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง 22 ก.ย. 60 01:07:09
129
องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 21 ก.ย. 60 11:53:09
130
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it Center)
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ปทุมธานี 21 ก.ย. 60 11:14:09
131
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุบลราชธานี 21 ก.ย. 60 09:33:09
132
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร 21 ก.ย. 60 09:04:09
133
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร 21 ก.ย. 60 07:15:09
134
ชุมชนบ้านจะคือ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย 21 ก.ย. 60 05:02:09
135
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุบลราชธานี 21 ก.ย. 60 04:28:09
136
Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม 20 ก.ย. 60 12:45:09
137
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ Fix It Center Thailand 4.0 ตำบลขนุน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 20 ก.ย. 60 11:07:09
138
เทศบาลตำบลศาลายา
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม 20 ก.ย. 60 10:10:09
139
ชุมชน เทศบาลตำบลฟากห้วย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว 20 ก.ย. 60 10:08:09
140
ศูนย์ตำบลกะทุ่ม
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา 20 ก.ย. 60 09:44:09
141
เทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี 20 ก.ย. 60 03:47:09
142
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปทุมธานี 20 ก.ย. 60 03:32:09
143
เทศบาลตำบลบัวสว่าง
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร 19 ก.ย. 60 11:57:09
144
ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร 19 ก.ย. 60 11:13:09
145
ชุมชนวัดอินทรวิหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร 19 ก.ย. 60 10:55:09
146
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์ 19 ก.ย. 60 10:50:09
147
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 19 ก.ย. 60 10:12:09
148
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 19 ก.ย. 60 09:41:09
149
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริการส่วนตำบลสมอแข
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก 19 ก.ย. 60 09:24:09
150
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 19 ก.ย. 60 09:22:09
151
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี 19 ก.ย. 60 07:46:09
152
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี 19 ก.ย. 60 04:48:09
153
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ลพบุรี 19 ก.ย. 60 04:29:09
154
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท 19 ก.ย. 60 02:48:09
155
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี 18 ก.ย. 60 12:43:09
156
ศูนย์เทศบาลตำบลโรงช้าง
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา 18 ก.ย. 60 09:32:09
157
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว 18 ก.ย. 60 06:48:09
158
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี 18 ก.ย. 60 04:33:09
159
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center Thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี สุรินทร์ 18 ก.ย. 60 03:36:09
160
ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 17 ก.ย. 60 09:49:09
161
ชุมชนเสริมปรีดี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 17 ก.ย. 60 09:47:09
162
การเลี้ยงไก่เนื้อ(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว 16 ก.ย. 60 02:35:09
163
การเพาะเห็ดสร้างอาชีพ(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว 16 ก.ย. 60 02:31:09
164
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน 15 ก.ย. 60 12:56:09
165
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ศูนย์ถาวร)
วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน 15 ก.ย. 60 12:56:09
166
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน น่าน 15 ก.ย. 60 12:52:09
167
เทศบาลตำบลจองถนน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง 15 ก.ย. 60 09:10:09
168
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่ 15 ก.ย. 60 03:10:09
169
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 14 ก.ย. 60 10:58:09
170
เทศบาลตำบลห้วยสัก
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย 14 ก.ย. 60 10:25:09
171
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร สกลนคร 14 ก.ย. 60 09:47:09
172
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 14 ก.ย. 60 09:36:09
173
ศูนย์ไทรย้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่ 14 ก.ย. 60 09:34:09
174
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย 14 ก.ย. 60 09:12:09
175
องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี 14 ก.ย. 60 05:47:09
176
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 14 ก.ย. 60 04:56:09
177
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดโคกสว่าง ตำบลเขาเพิ่ม
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก 14 ก.ย. 60 02:37:09
178
หมู่ 6 ตำบลนาทราย
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 14 ก.ย. 60 02:21:09
179
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก 14 ก.ย. 60 02:19:09
180
องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ 14 ก.ย. 60 01:23:09
181
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 13 ก.ย. 60 12:30:09
182
ศูนย์โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 13 ก.ย. 60 09:07:09
183
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 13 ก.ย. 60 08:54:09
184
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา 13 ก.ย. 60 03:53:09
185
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา 13 ก.ย. 60 02:31:09
186
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13 ก.ย. 60 02:30:09
187
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13 ก.ย. 60 02:05:09
188
ศูนย์เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย 13 ก.ย. 60 01:47:09
189
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์ 13 ก.ย. 60 01:39:09
190
บ้านในสระ
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 12 ก.ย. 60 12:36:09
191
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fit Center Thailand 4.0 องค์การส่วนตำบลตะปอเยาะ
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส นราธิวาส 12 ก.ย. 60 09:57:09
192
ศูนย์ตำบลคลองมะพลับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สุโขทัย 12 ก.ย. 60 09:52:09
193
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ม.4 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 12 ก.ย. 60 07:38:09
194
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ 12 ก.ย. 60 07:33:09
195
บ้านผู้ใหญ่ ม.2 ต.คลองหิน
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 12 ก.ย. 60 07:10:09
196
การทำน้ำยาล้างจาน(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว 12 ก.ย. 60 02:59:09
197
ศูนย์เทศบาลตำบลบึงเนียม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น 12 ก.ย. 60 01:45:09
198
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน 12 ก.ย. 60 01:26:09
199
ตำบลนาราชควาย
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม 11 ก.ย. 60 10:38:09
200
ศูนย์ ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 7 หมู่ 7 ต.รำแดง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา 11 ก.ย. 60 09:34:09
201
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อุทัยธานี 11 ก.ย. 60 09:31:09
202
ศูนย์เทศบาลตำบลเขาบายศรี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี 11 ก.ย. 60 09:15:09
203
สำนักงานเทศบาลด่านซ้าย
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลย 11 ก.ย. 60 04:36:09
204
เทศบาลตำบลปลาปาก
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม 11 ก.ย. 60 02:10:09
205
องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม 11 ก.ย. 60 01:50:09
206
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร) สงขลา 9 ก.ย. 60 11:12:09
207
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อุดรธานี 8 ก.ย. 60 12:55:09
208
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ 8 ก.ย. 60 10:39:09
209
วังพิกุล
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก 8 ก.ย. 60 04:27:09
210
เทศบาลตำบลบางหลวง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า นครปฐม 8 ก.ย. 60 01:49:09
211
วัดมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ระยอง 7 ก.ย. 60 11:53:09
212
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร สงขลา 7 ก.ย. 60 11:51:09
213
เทศบาลตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา 7 ก.ย. 60 11:43:09
214
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 7 ก.ย. 60 10:10:09
215
องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 7 ก.ย. 60 04:57:09
216
ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นครราชสีมา 7 ก.ย. 60 04:43:09
217
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ยโสธร 7 ก.ย. 60 03:51:09
218
อบต.สองคอน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ อุบลราชธานี 6 ก.ย. 60 11:29:09
219
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง 6 ก.ย. 60 10:53:09
220
องค์การบริการส่วนตำบลควนปริง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 6 ก.ย. 60 10:38:09
221
องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี 6 ก.ย. 60 10:38:09
222
ศูนย์เทศบาลตำบลน้ำพอง
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอนแก่น 6 ก.ย. 60 10:17:09
223
เทศบาลตำบลวังทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก 6 ก.ย. 60 05:32:09
224
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า นครสวรรค์ 6 ก.ย. 60 04:43:09
225
ศูนย์เทศบาลตำบลนาด้วง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย 6 ก.ย. 60 04:39:09
226
องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 6 ก.ย. 60 03:14:09
227
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6 ก.ย. 60 02:58:09
228
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 5 ก.ย. 60 10:19:09
229
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มหาสารคาม 5 ก.ย. 60 09:03:09
230
ชุมชนหมู่ 3 สามวาตะวันออก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 5 ก.ย. 60 05:36:09
231
ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านมโนรมย์ 4
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 5 ก.ย. 60 05:25:09
232
ชีวาน
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา 5 ก.ย. 60 04:22:09
233
Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 5 ก.ย. 60 04:17:09
234
วังพิกุล
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก 5 ก.ย. 60 02:26:09
235
ศูนย์ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 10 ตำบลช้างกลาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5 ก.ย. 60 01:35:09
236
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่ 5 ก.ย. 60 01:23:09
237
ชุมชนวานิชสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กรุงเทพมหานคร 4 ก.ย. 60 12:46:09
238
วัดศรีสะอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 4 ก.ย. 60 11:27:09
239
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วิทยาลัยการอาชีพพล ขอนแก่น 4 ก.ย. 60 11:08:09
240
เขตพื้นที่ตำบลนนทรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 4 ก.ย. 60 11:07:09
241
เทศบาลตำบลเสาไห้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี 4 ก.ย. 60 10:55:09
242
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา 4 ก.ย. 60 09:59:09
243
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง 4 ก.ย. 60 09:57:09
244
อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองตะเคียน หมู่ 7
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ระยอง 4 ก.ย. 60 03:38:09
245
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ 4 ก.ย. 60 03:11:09
246
ที่ทำการกำนันสำนักท้อน หมู่ 3
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ระยอง 4 ก.ย. 60 03:06:09
247
ศาลาเอนกประสงค์บ้านพังกาญจน์ล่าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4 ก.ย. 60 02:46:09
248
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น 4 ก.ย. 60 02:29:09
249
ศูนบริการเทศบาลตำบลบวกค้าง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่ 4 ก.ย. 60 01:32:09
250
ศูนย์บริการที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย 4 ก.ย. 60 01:13:09
251
เทศบาลตำบลโพนทราย
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3 ก.ย. 60 10:53:09
252
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ 1 ก.ย. 60 10:54:09
253
องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 ก.ย. 60 10:41:09
254
วัดโนนป่าติ้ว (หมู่บ้านโนนป่าติ้ว)
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นครราชสีมา 1 ก.ย. 60 10:14:09
255
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ 1 ก.ย. 60 10:02:09
256
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี 1 ก.ย. 60 09:50:09
257
ศูนย์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1 ก.ย. 60 08:32:09
258
วัดสุวรรณาราม บ้านคลองไผ่งาม
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 ก.ย. 60 04:54:09
259
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทอง
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี 1 ก.ย. 60 04:49:09
260
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ราชบุรี 1 ก.ย. 60 04:25:09
261
วัดคลองธรรมชาติ
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 ก.ย. 60 03:47:09
262
วัดสายตะคลอง
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 ก.ย. 60 03:43:09
263
ศาลากลางหมู่บ้านต้อน
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 ก.ย. 60 03:16:09
264
ศูนย์ตำบลก้ามปู
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1 ก.ย. 60 02:58:09
265
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นครราชสีมา 1 ก.ย. 60 02:41:09
266
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ 1 ก.ย. 60 02:41:09
267
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่ 1 ก.ย. 60 02:16:09
268
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละทาย
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1 ก.ย. 60 01:19:09
269
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา 31 ส.ค. 60 11:08:08
270
ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ปทุมธานี 31 ส.ค. 60 10:36:08
271
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำ อบต. ปากทรง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 31 ส.ค. 60 07:36:08
272
ศูนย์ สภ.อ.ท่าชนะ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี 31 ส.ค. 60 04:57:08
273
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี 31 ส.ค. 60 04:23:08
274
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน 31 ส.ค. 60 03:52:08
275
เทศบาลตำบลบางคล้า
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 31 ส.ค. 60 03:42:08
276
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ขอนแก่น 31 ส.ค. 60 03:16:08
277
องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี 31 ส.ค. 60 02:37:08
278
ศูนย์ตำบลเวียง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี 31 ส.ค. 60 02:25:08
279
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ฉะเชิงเทรา 31 ส.ค. 60 01:15:08
280
เทศบาลตำบลบัวงาม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี 30 ส.ค. 60 12:48:08
281
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center Thailand 4.0) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ พะเยา 30 ส.ค. 60 10:07:08
282
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์ 30 ส.ค. 60 05:52:08
283
บ้านล่าง หมู่ที่4 ตำบลหงาว
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 30 ส.ค. 60 04:34:08
284
ศูนย์ตำบลบ้านตึก
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย 30 ส.ค. 60 03:48:08
285
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์ 30 ส.ค. 60 03:36:08
286
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center Thailand 4.0 อบต.บ้านตาล
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 30 ส.ค. 60 02:19:08
287
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านทับตะโก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ราชบุรี 30 ส.ค. 60 01:12:08
288
เคหะชุมชนคลองจั่น
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร 29 ส.ค. 60 12:38:08
289
ชุมชนประสาทศีล
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย กรุงเทพมหานคร 29 ส.ค. 60 12:07:08
290
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี 29 ส.ค. 60 11:17:08
291
ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก 29 ส.ค. 60 11:13:08
292
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร 29 ส.ค. 60 10:43:08
293
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หนองคาย 29 ส.ค. 60 08:05:08
294
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixitcenter Thailand 4.0 อบต.โพนครก
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์ 29 ส.ค. 60 04:59:08
295
เทศบาลตำบลชำนิ
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์ 29 ส.ค. 60 04:31:08
296
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มหาสารคาม 29 ส.ค. 60 03:42:08
297
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล 29 ส.ค. 60 03:24:08
298
ตำบลสะเอียบ
วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่ 29 ส.ค. 60 02:57:08
299
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ลพบุรี 29 ส.ค. 60 02:27:08
300
ตำบลเตาปูน
วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่ 29 ส.ค. 60 02:19:08
301
ชุมชนวัดเศวตฉัตร
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพมหานคร 28 ส.ค. 60 12:58:08
302
เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศรีสะเกษ 28 ส.ค. 60 12:45:08
303
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู สตูล 28 ส.ค. 60 11:53:08
304
เทศบาลตำบลบางผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา 28 ส.ค. 60 10:19:08
305
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เพชรบุรี 28 ส.ค. 60 09:02:08
306
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 28 ส.ค. 60 03:45:08
307
องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายขาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี 28 ส.ค. 60 03:16:08
308
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 28 ส.ค. 60 03:01:08
309
เทศบาลตำบลบางบาล
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 28 ส.ค. 60 02:29:08
310
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพมหานคร 28 ส.ค. 60 01:18:08
311
ม.2 ตำบลวัดเกาะ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย 28 ส.ค. 60 01:05:08
312
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27 ส.ค. 60 12:39:08
313
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27 ส.ค. 60 12:20:08
314
ชุมชนถ้ำพุงช้าง ต.ท้ายช้าง
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 27 ส.ค. 60 08:04:08
315
ศูนย์เทศบาลตำบลพานทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) ชลบุรี 26 ส.ค. 60 09:22:08
316
ศูนย์ อบต.สะอาดสมบูรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 26 ส.ค. 60 07:01:08
317
บ้านแม่หละ
วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก 25 ส.ค. 60 08:05:08
318
บ้านตีนดอย
วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก 25 ส.ค. 60 07:34:08
319
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 25 ส.ค. 60 03:53:08
320
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี 25 ส.ค. 60 03:04:08
321
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี 24 ส.ค. 60 10:27:08
322
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี 24 ส.ค. 60 06:43:08
323
การเลี้ยงปลานิล(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว 24 ส.ค. 60 05:32:08
324
การแปรรูปเนื้อสัตว์(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว 24 ส.ค. 60 05:02:08
325
ตำบลอุทัยสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 24 ส.ค. 60 04:11:08
326
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี 24 ส.ค. 60 02:23:08
327
เทศบาลตำบลแม่ยม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง พะเยา 24 ส.ค. 60 01:42:08
328
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 24 ส.ค. 60 01:30:08
329
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส 23 ส.ค. 60 10:54:08
330
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง 23 ส.ค. 60 09:46:08
331
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง 23 ส.ค. 60 09:45:08
332
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบบ่อหิน
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง 23 ส.ค. 60 09:17:08
333
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง 23 ส.ค. 60 09:04:08
334
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี 23 ส.ค. 60 05:25:08
335
ศูนย์ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ fix it center thailand 4.0 (องค์การบริหารส่วนตำบล
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น 23 ส.ค. 60 03:52:08
336
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 23 ส.ค. 60 02:35:08
337
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand ๔.0 ) ศูนย์ถาวร
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 23 ส.ค. 60 02:27:08
338
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 23 ส.ค. 60 02:21:08
339
ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.คลองยา
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 22 ส.ค. 60 10:29:08
340
โรงเรียนบ้านร่องแช่
วิทยาลัยการอาชีพเทิง เชียงราย 22 ส.ค. 60 10:25:08
341
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี 22 ส.ค. 60 09:52:08
342
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 22 ส.ค. 60 08:20:08
343
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 22 ส.ค. 60 08:02:08
344
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ และ องค์การบริหารส่วนตําบลยะรม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา 22 ส.ค. 60 07:24:08
345
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง บุรีรัมย์ 22 ส.ค. 60 02:29:08
346
ศูนย์เทศบาลตำบลเหมือง
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ชลบุรี 22 ส.ค. 60 01:16:08
347
ศูนย์บริการตำบลบ้านเดื่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หนองคาย 21 ส.ค. 60 11:05:08
348
วัดบ้านโคกใบบัว หมู่ 21 องค์การบริการส่วนตำบลโคกกระชาย
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา 21 ส.ค. 60 03:15:08
349
องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ชุมพร 21 ส.ค. 60 03:02:08
350
ศูนย์ตำบลแม่สิน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย 21 ส.ค. 60 02:30:08
351
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 21 ส.ค. 60 01:46:08
352
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลสวาท
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ยโสธร 19 ส.ค. 60 05:42:08
353
อบต. ถ้ำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา พังงา 18 ส.ค. 60 12:10:08
354
อำเภอแม่จัน
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย 18 ส.ค. 60 11:23:08
355
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 18 ส.ค. 60 10:30:08
356
องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ สุรินทร์ 18 ส.ค. 60 06:56:08
357
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 18 ส.ค. 60 05:50:08
358
ศาลาประชาคม บ้านโคกพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 18 ส.ค. 60 02:11:08
359
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 17 ส.ค. 60 11:30:08
360
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 17 ส.ค. 60 11:01:08
361
วัดไตรรัตน์ (หมู่บ้านหนองคู)
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นครราชสีมา 17 ส.ค. 60 09:07:08
362
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี 17 ส.ค. 60 03:21:08
363
ศูนย์เทศบาลตำบลเเม่มอก
วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง 17 ส.ค. 60 03:04:08
364
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง นครราชสีมา 17 ส.ค. 60 02:11:08
365
องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 16 ส.ค. 60 11:37:08
366
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี 16 ส.ค. 60 11:28:08
367
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี 16 ส.ค. 60 11:18:08
368
ศูนย์วัดนก
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร 16 ส.ค. 60 10:50:08
369
ชุมชนบ้านนาวัง หมู่ที่ 4
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชลบุรี 16 ส.ค. 60 10:30:08
370
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 16 ส.ค. 60 10:00:08
371
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี 16 ส.ค. 60 09:57:08
372
ศูนย์ อบต.นาเกลือ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 16 ส.ค. 60 09:32:08
373
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนศูนย์ถาวร Fix it Center
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา 16 ส.ค. 60 09:02:08
374
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 16 ส.ค. 60 08:38:08
375
ศูนย์บริการ Fix it Center อำเภอแจ้ห่ม
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ลำปาง 16 ส.ค. 60 08:19:08
376
เกาะยาวใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา 16 ส.ค. 60 03:31:08
377
ศาลาประชาคม ตำบลช้างใหญ่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา 16 ส.ค. 60 01:18:08
378
เทศบาลตำบลไชโย
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง 15 ส.ค. 60 12:31:08
379
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี 15 ส.ค. 60 10:42:08
380
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเว
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 15 ส.ค. 60 09:21:08
381
เทศบาลตำบลลำปางหลวง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ลำปาง 15 ส.ค. 60 04:43:08
382
ศูนย์เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 15 ส.ค. 60 03:54:08
383
อำเภอท่าสองยาง
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก 15 ส.ค. 60 03:24:08
384
อบต.สุขเดือนห้า
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท 15 ส.ค. 60 02:16:08
385
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(วษท.สระแก้ว)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว 15 ส.ค. 60 02:04:08
386
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 15 ส.ค. 60 01:24:08
387
Fix It Center Thailand 4.0 อบต.เมืองขีดขิน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี 14 ส.ค. 60 11:58:08
388
Fix it Center Thailand 4.0 อบต.บ้านหมอ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี 14 ส.ค. 60 02:44:08
389
ชุมชนบ่อนไก่ (การเคหะแห่งชาติบ่อนไก่)
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กรุงเทพมหานคร 12 ส.ค. 60 08:03:08
390
มัสยิดบ้านไหนหนัง หมู่ 3 ตำบลเขาคราม
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ 11 ส.ค. 60 11:12:08
391
ศูนย์เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 10 ส.ค. 60 10:52:08
392
ศูนย์บริการ Fix it Center อำเภอเมืองปาน
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ลำปาง 10 ส.ค. 60 10:36:08
393
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 10 ส.ค. 60 10:27:08
394
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 10 ส.ค. 60 05:38:08
395
ศูนย์เทศบาลตำบลดอยลาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย 10 ส.ค. 60 04:02:08
396
ชุมชนบ้านบึงไผ่
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร 10 ส.ค. 60 02:53:08
397
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง 10 ส.ค. 60 02:43:08
398
องค์การบริการส่วนดำบลในควน
วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง 10 ส.ค. 60 02:18:08
399
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10 ส.ค. 60 02:15:08
400
บ้านโสกปลาดุก หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 10 ส.ค. 60 01:00:08
401
อาคารผู้สูงอายุ ตำบลตะโละแมะนา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปัตตานี 9 ส.ค. 60 11:16:08
402
หมู่ที่ 6 บ้านดอนตะโก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 9 ส.ค. 60 06:51:08
403
ศูนย์อบต.สามพวง
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย 9 ส.ค. 60 03:56:08
404
ศูนย์อบต.วังตะคร้อ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย 9 ส.ค. 60 03:37:08
405
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 9 ส.ค. 60 03:31:08
406
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชัยภูมิ 8 ส.ค. 60 12:27:08
407
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่ 8 ส.ค. 60 10:58:08
408
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จันทบุรี 8 ส.ค. 60 08:18:08
409
มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน บ้านบางเทา
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 7 ส.ค. 60 10:32:08
410
เทศบาลตำบลเชิงทะเล
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 7 ส.ค. 60 10:13:08
411
บ้านโคกโตนด
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 7 ส.ค. 60 10:01:08
412
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี 7 ส.ค. 60 03:10:08
413
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบ้านตะเคียน
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา 7 ส.ค. 60 02:41:08
414
ตำบลโพตลาดแก้ว
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี 7 ส.ค. 60 01:51:08
415
องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 7 ส.ค. 60 01:10:08
416
ชุมชนบ้านเกาะ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร 6 ส.ค. 60 11:01:08
417
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง 6 ส.ค. 60 09:25:08
418
ศูนย์อาชีวะบริการทคนิคชุมแพร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น 6 ส.ค. 60 03:13:08
419
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยเทคนิคตราด ตราด 6 ส.ค. 60 02:26:08
420
ตำบลเมืองปอน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 6 ส.ค. 60 01:32:08
421
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 5 ส.ค. 60 03:07:08
422
หอประชุมคุรุสภา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพมหานคร 4 ส.ค. 60 11:46:08
423
มัสยิดมุการ์ร่มบางเทา
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 4 ส.ค. 60 11:34:08
424
ตำบลคลองยาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กระบี่ 4 ส.ค. 60 08:56:08
425
อบต.เขาชนกัน
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นครสวรรค์ 4 ส.ค. 60 03:15:08
426
บ้านป่าสัก
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 4 ส.ค. 60 02:39:08
427
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นครปฐม 3 ส.ค. 60 12:03:08
428
วัดบ้านนาผือ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 3 ส.ค. 60 09:54:08
429
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ศูนย์หมู่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ชุมพร 3 ส.ค. 60 09:14:08
430
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม 3 ส.ค. 60 07:44:08
431
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 3 ส.ค. 60 06:57:08
432
ศูนย์ตำบลยุโป
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ยะลา 3 ส.ค. 60 03:59:08
433
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ราชบุรี 3 ส.ค. 60 03:50:08
434
อบต.ทุ่งทอง
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 3 ส.ค. 60 03:43:08
435
เทศบาลตำบลหนองบัวบาน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี 2 ส.ค. 60 09:36:08
436
เทศบาลตำบลเกษไชโย
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง 2 ส.ค. 60 06:46:08
437
เทศบาลตำบลท่าสาย (ขอยกเลิกศูนย์บริการนี้)
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย 2 ส.ค. 60 03:46:08
438
องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สตูล 2 ส.ค. 60 03:27:08
439
ตลาดนัดสมหวัง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง พัทลุง 1 ส.ค. 60 11:45:08
440
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง 1 ส.ค. 60 09:44:08
441
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 ส.ค. 60 06:44:08
442
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นครสวรรค์ 1 ส.ค. 60 04:18:08
443
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ศูนย์เทศบาลตำบลลำนารายณ์
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี 1 ส.ค. 60 02:54:08
444
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สุรินทร์ 1 ส.ค. 60 02:36:08
445
องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1 ส.ค. 60 02:18:08
446
ตลาดนัดเครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเลียบ
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง พัทลุง 1 ส.ค. 60 01:18:08
447
ตรวจสอบข้อมูลccc
สำนักความร่วมมือ 31 ก.ค. 60 10:36:07
448
องค์การบริหารส่วนตำบลโพน
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กาฬสินธุ์ 31 ก.ค. 60 05:22:07
449
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี 31 ก.ค. 60 05:07:07
450
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สุโขทัย 31 ก.ค. 60 04:44:07
451
(Fix it Center Thailand ๔.๐) เทศบาลตำบลบ้านพราน
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร 29 ก.ค. 60 12:39:07
452
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สุโขทัย 29 ก.ค. 60 10:52:07
453
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 29 ก.ค. 60 09:32:07
454
เทศบาลตำบลรำมะสัก
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ่างทอง 29 ก.ค. 60 08:09:07
455
(Fix it Center Thailand ๔.๐) เทศบาลตำบลคลองพิไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร 29 ก.ค. 60 04:36:07
456
เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์ 27 ก.ค. 60 10:43:07
457
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร 27 ก.ค. 60 09:33:07
458
เทศบาลตำบลสระพังทอง
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์ 27 ก.ค. 60 06:30:07
459
วัดช้างค้ำ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง เชียงราย 27 ก.ค. 60 05:54:07
460
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี 27 ก.ค. 60 04:03:07
461
องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สุรินทร์ 25 ก.ค. 60 11:42:07
462
ศูนย์อาชีวะบริการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น 25 ก.ค. 60 10:05:07
463
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด 25 ก.ค. 60 09:26:07
464
ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 25 ก.ค. 60 07:15:07
465
วัดบ้านหนองบัวดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศรีสะเกษ 25 ก.ค. 60 04:23:07
466
บ้านไผ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศรีสะเกษ 25 ก.ค. 60 04:23:07
467
วัดบ้านกระเดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศรีสะเกษ 25 ก.ค. 60 04:03:07
468
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สุรินทร์ 25 ก.ค. 60 03:16:07
469
ศูนย์บ้านช้างให้ อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี 25 ก.ค. 60 03:15:07
470
ศูนย์บ้านนางโอ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี 25 ก.ค. 60 02:56:07
471
อบต.สันป่ายาง
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชียงใหม่ 25 ก.ค. 60 02:43:07
472
ศูนย์เทศบาลหนองบัว
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น 25 ก.ค. 60 02:17:07
473
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี 24 ก.ค. 60 11:25:07
474
องค์บริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กำแพงเพชร 24 ก.ค. 60 03:45:07
475
ตำบลเซกา
วิทยาลัยการอาชีพเซกา บึงกาฬ 24 ก.ค. 60 03:28:07
476
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระยอง 22 ก.ค. 60 03:22:07
477
ศูนย์ซ่อมสรา้งเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร 22 ก.ค. 60 02:28:07
478
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา 20 ก.ค. 60 10:38:07
479
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 20 ก.ค. 60 10:17:07
480
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี กาญจนบุรี 20 ก.ค. 60 02:03:07
481
องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นครปฐม 19 ก.ค. 60 11:05:07
482
ตำบลดอนแตง
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 19 ก.ค. 60 05:30:07
483
เทศบาลตำบลบ้านยาง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี 19 ก.ค. 60 04:09:07
484
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หมู่ที่ 4 บ้านหัวหนอง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 19 ก.ค. 60 03:59:07
485
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี 18 ก.ค. 60 11:07:07
486
อำเภอนิคมคำสร้อย
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 18 ก.ค. 60 10:50:07
487
ศูนย์ อบต.ดงขุย
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ์ 18 ก.ค. 60 08:28:07
488
ศูนย์เทศบาลตำบลหนองตูม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น 18 ก.ค. 60 06:25:07
489
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี 18 ก.ค. 60 01:54:07
490
ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสคุณเปลือย
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง พัทลุง 17 ก.ค. 60 08:51:07
491
ศูนย์ OTOP ดอนไก่ดี
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 17 ก.ค. 60 05:01:07
492
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 17 ก.ค. 60 03:21:07
493
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่ 17 ก.ค. 60 02:29:07
494
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
วิทยาลัยการอาชีพลอง แพร่ 17 ก.ค. 60 02:03:07
495
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา 16 ก.ค. 60 10:19:07
496
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี 16 ก.ค. 60 01:40:07
497
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชุมพร 14 ก.ค. 60 10:58:07
498
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชุมพร 14 ก.ค. 60 10:41:07
499
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กำแพงเพชร 14 ก.ค. 60 10:41:07
500
Fix it center อบต.หนองใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด 14 ก.ค. 60 04:53:07
501
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สระแก้ว 14 ก.ค. 60 03:10:07
502
เทศบาลตำบลหัวทะเล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา 14 ก.ค. 60 02:06:07
503
โรงเรียนบ้านทอนพลา
วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง 13 ก.ค. 60 11:58:07
504
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี 13 ก.ค. 60 10:59:07
505
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เทศบาลบ้านนาปรือ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 13 ก.ค. 60 09:04:07
506
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 13 ก.ค. 60 08:26:07
507
บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 13 ก.ค. 60 04:55:07
508
บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 ก.ค. 60 09:11:07
509
เทศบาลตำบลหนองหิน
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 11 ก.ค. 60 05:20:07
510
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา น่าน 11 ก.ค. 60 03:55:07
511
บ้านท่าบอน หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 10 ก.ค. 60 11:06:07
512
อบต.นาขุนไกร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สุโขทัย 9 ก.ค. 60 12:13:07
513
เทศบาลตำบลหนองหลวง
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สกลนคร 9 ก.ค. 60 06:05:07
514
บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 7 ก.ค. 60 03:39:07
515
บ้านโนนหญ้านาง หมุ่ที่ ๗ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 6 ก.ค. 60 03:05:07
516
ศาลากลางบ้านหนองบัวระเหว หมู่ที่ ๙ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 6 ก.ค. 60 03:00:07
517
ศาลากลางบ้านหนองกอง หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 ก.ค. 60 11:40:07
518
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ถาวร หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย 4 ก.ค. 60 11:34:07
519
อบต.มะขามเฒ่า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ชัยนาท 4 ก.ค. 60 11:00:07
520
โรงเรียนวัดหนองยาง
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี 4 ก.ค. 60 09:39:07
521
ศาลากลางบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 4 ก.ค. 60 09:28:07
522
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 4 ก.ค. 60 03:20:07
523
ศาลากลางบ้านหนองบัวระเหว หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 4 ก.ค. 60 02:50:07
524
ศาลากลางบ้านพนังเสื่อ หมู่ที่ ๕ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 4 ก.ค. 60 02:00:07
525
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
วิทยาลัยการอาชีพนาแก นครพนม 3 ก.ค. 60 11:08:07
526
เทศบาลตำบลหนองแซง
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี 3 ก.ค. 60 05:30:07
527
องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง 2 ก.ค. 60 01:33:07
528
เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หมู่ที่ 3 บ้านหนองโจด
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 30 มิ.ย. 60 06:18:06
529
ชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี 29 มิ.ย. 60 10:52:06
530
ศูนย์2อบต.ซับสนุ่น
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี 29 มิ.ย. 60 02:36:06
531
ศูนย์1เทศบาล,อบต.มวกเหล็ก
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี 29 มิ.ย. 60 01:45:06
532
ศูนย์ เทศบาลตำบลบางนายสี
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 27 มิ.ย. 60 12:47:06
533
ศูนย์อาชีวะบริการ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 27 มิ.ย. 60 08:28:06
534
ศูนย์ถาวร วท.กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี 27 มิ.ย. 60 03:54:06
535
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 27 มิ.ย. 60 01:35:06
536
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ตาก 26 มิ.ย. 60 10:31:06
537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี 26 มิ.ย. 60 03:59:06
538
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก (วัดเสาหิน)
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก 26 มิ.ย. 60 03:22:06
539
ศูนย์ ICT ชุมชนตำบลคานหามองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 26 มิ.ย. 60 02:03:06
540
ศูนย์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลำปาง 25 มิ.ย. 60 04:46:06
541
ศูนย์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลำปาง 25 มิ.ย. 60 03:27:06
542
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กำแพงเพชร 23 มิ.ย. 60 12:29:06
543
ตำบล สบป้าด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง 23 มิ.ย. 60 08:22:06
544
ตำบลนำ้ขาว
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สงขลา 23 มิ.ย. 60 04:32:06
545
อบต. ปะอาว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี 22 มิ.ย. 60 10:10:06
546
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว พัทลุง 20 มิ.ย. 60 03:13:06
547
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง 19 มิ.ย. 60 03:33:06
548
ห้ามทำอันนี้
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี 17 มิ.ย. 60 10:40:06
549
fix it center อบต.สามง่าม (โรงเรียนวัดวังแดง)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร พิจิตร 14 มิ.ย. 60 03:28:06
550
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กำแพงเพชร 6 มิ.ย. 60 02:02:06
551
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลเขาคราม
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ 5 มิ.ย. 60 02:52:06
552
วัดเขาคราม หมู่ 4 ตำบลเขาคราม
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ 28 พ.ค. 60 03:37:05
553
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 (บ้านเขาขาว) ตำบลเขาคราม
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ 25 พ.ค. 60 02:38:05
554
ศูนย์ OTOP บ่อพลอย
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กาญจนบุรี 22 พ.ค. 60 02:28:05
555
ตำบลดอนคา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี 16 พ.ค. 60 01:37:05
556
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ตราด 12 พ.ค. 60 02:13:05
557
องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0 3 00:00:00
558
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี 0 3 00:00:00
559
การผลิตมะนาวอินทรีย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 0 3 00:00:00
560
การผลิตน้ำยาล้างจาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 0 3 00:00:00
561
ศูนย์บ้านคอกช้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สงขลา 0 3 00:00:00
562
เทศบาลตำบลหนองสอ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0 3 00:00:00
563
ศูนย์เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์
วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่ 0 3 00:00:00
564
Fix it center อบต.หนองใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด 0 3 00:00:00
565
ปุ๋ยชีวภาพ (EM)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 0 3 00:00:00
566
ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์(เปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 0 3 00:00:00
567
ชุมชนวัดบึงทองหลาง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0 3 00:00:00
568
ชุมชนวัดกลาง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0 3 00:00:00
569
ชุมชนไขศรีปราโมทย์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0 3 00:00:00
570
ชุมชนศูนย์เยาวชนคลองจั่น
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0 3 00:00:00
571
ตำบลศรีสมเด็จ
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0 3 00:00:00
572
ศูนย์การค้าไลม์ไลน์อเวนิล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 0 3 00:00:00
573
ศูนย์ หนองระมาน
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ์ 0 3 00:00:00
574
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี 0 3 00:00:00
575
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี 0 3 00:00:00
576
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตำบลมะเร็ต
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย สุราษฎร์ธานี 0 3 00:00:00
577
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ลำปาง 0 3 00:00:00
578
ชุมชนหมู่บ้านเทพทวี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0 3 00:00:00
579
ชุมชนร่วมกันสร้าง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 0 3 00:00:00
580
องค์การบริหารส่วรตำบลบ้านกุ่ม
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพชรบุรี 0 3 00:00:00
581
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
วิทยาลัยการอาชีพเสนา พระนครศรีอยุธยา 0 3 00:00:00
582
ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit center.
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี 0 3 00:00:00
583
ศูนย์คาราวาน Fixit center.
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี 0 3 00:00:00
584
ศูนย์สร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี 0 3 00:00:00
จำนวน 584 ศูนย์บริการ