Choose Skin
Fix it Center สำนักความร่วมมือ

ดาวน์โหลดข้อมูล

หนังสือเรื่อง การดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพฯ
พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เอกสาร และป้ายต่าง ๆ

ศูนย์บริการปฏิบัติงานวันนี้

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 ศูนย์เทศบาลตำบลทาสบชัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เพิ่มเติม...