1. เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
2. เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix It Center)

แบบสำรวจความต้องการของประชาชน

แบบฟอร์มใบรับงาน

ใบสมัครรับการฝึกอบรม

แบบการตรวจเยี่ยมและประเมินผลฯ

เอกสาร และป้ายต่าง ๆ

เอกสารบทที่ 1-3