Choose Skin
Fix it Center สำนักความร่วมมือ

ศูนย์บริการปฏิบัติงานวันนี้

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านมาบคล้า ต.คลองกิ่ว วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร จังหวัดสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
เพิ่มเติม...

แผนภูมิ จำนวนศูนย์บริการแยกตามภาค

แผนภูมิ จำนวนศูนย์บริการแยกตามประเภทสถานศึกษา

แผนภูมิ สถานศึกษาบริการซ่อมมาก 10 อันดับ