Choose Skin
Fix it Center สำนักความร่วมมือ

ดาวน์โหลดข้อมูล

เอกสาร การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด
หนังสือเรื่อง การดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพฯ
พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เอกสาร และป้ายต่าง ๆ

ศูนย์บริการปฏิบัติงานวันนี้

ศูนย์บริการ สถานศึกษา
 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 ศูนย์บริการเทศบาลตำบลโตนดด้วน วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
 ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกศรีแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เพิ่มเติม...