แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/รายการ สร้าง/หลักสูตร พัฒนา/หลักสูตร
1
8,609 164,099 8,048 19,745 2,487 179,794 1,607 1,013
8,609 164,099 8,048 19,745 2,487 179,794 1,607 1,013
จำนวน 1 ศูนย์บริการ