แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/รายการ สร้าง/หลักสูตร พัฒนา/หลักสูตร
1
6,908 114,801 5,125 13,030 1,610 128,978 1,049 690
6,908 114,801 5,125 13,030 1,610 128,978 1,049 690
จำนวน 1 ศูนย์บริการ