แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/รายการ สร้าง/หลักสูตร พัฒนา/หลักสูตร
1
9,444 182,108 9,254 22,142 2,884 198,470 1,767 1,139
9,444 182,108 9,254 22,142 2,884 198,470 1,767 1,139
จำนวน 1 ศูนย์บริการ