ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ประเภทรูปภาพ

ประเภทรูปภาพ รูปภาพ
ตรวจเยี่ยม 88
ถุงยังชีพ 83
บริการซ่อม 385
รับบริจาค 53
อื่น ๆ 63
รวมทั้งหมด 672