แสดงสถานศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อย

หน้าแรก

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด เว็บไซต์ ชื่อสมาชิก
1
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
กรุงเทพมหานคร www.goldsmith.ac.th นายบุญยืน ปินตาคำ
2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรุงเทพมหานคร http://www.swbvc.ac.th กัญริกา กาบแก้ว
3
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรุงเทพมหานคร www.dstc.ac.th นายวีระชาติ กุลสิทธิ์
4
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
กรุงเทพมหานคร www.knice.net นายพัฒนา ใจกล้า
5
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
กรุงเทพมหานคร http://www.spy.ac.th โกวิทย์ ส่องสี
6
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร www.artsbkk.ac.th นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด
7
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กรุงเทพมหานคร www.bpc.ac.th นานสุทธิพัฒน์ สมทวีศิลป์
8
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรุงเทพมหานคร http://www.bncc.ac.th/ รจนา พูลป้อม
9
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร www.minburi.ac.th นางสาววรรณรินทร์ สังข์ทอง
10
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
กรุงเทพมหานคร http://www.ktcm.ac.th นางสาวอัญชนา มานะบุตร
11
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กรุงเทพมหานคร www.thonburi.ac.th นายบรรพต ฉั่วตระกูล
12
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
กรุงเทพมหานคร http://www.tpc.ac.th สุทธิศักดิ์ ธีรพรอมรรัตน์
13
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรุงเทพมหานคร http://www.panitthon.ac.th นางสาวสายนภา รามพงษ์
14
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
กรุงเทพมหานคร www.chetupon.ac.th นางสาวนฤมล สง่าศรีวรกุล
15
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
กรุงเทพมหานคร http://www.nlpoly.com/Home.html ผดุงเกียรติ สิงห์มนต์
16
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานคร http://www.nwm.ac.th นายตันฑวัชญ์ ขันปาน
17
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรุงเทพมหานคร http://Eamlaor.moe.go.th นางสาวแวสารอยา นิแว
18
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร www.technicdon.ac.th นายอัฏฐวัฒน์ กฤตยาเจริญพงศ์
19
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
กรุงเทพมหานคร http://km.intrachai.ac.th/km/?usid=20130007&langua นายนิเลาะ หะยีสะแม
20
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร http:bcbat.ac.th นางสาวนฤดี โพธิ์พยัคฆ์
21
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
กรุงเทพมหานคร http://www.rajasit.ac.th น.ส.ศศิธร สาหร่ายทอง
22
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สมุทรปราการ http://www.sptc.ac.th นายชาตรี สรงประเสริฐ
23
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
สมุทรปราการ http://www.spkpoly.ac.th นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง
24
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
สมุทรปราการ http://www.kat.ac.th นายพรหมเมศร์ ไกรวิชัย
25
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ http://www.prasamutjd.ac.th/ ธวัชชัย หงษ์อ่อนสา
26
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
นนทบุรี www.technicnon.ac.th นางสาวสมหญิง อำนาจครุฑ
27
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ปทุมธานี http://www.pttc.ac.th นางสาวลีลาวดี ชินมา
28
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ปทุมธานี http://www.p-vec.ac.th นายอารยะ คูหาสวัสดิ์
29
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ปทุมธานี http://www.thanyatech.ac.th/ สุทธิ์กานต์ ภาสดา
30
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา http://www.Ayuttech.ac.th นายประยุทธ นิลวงศ์
31
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา http://www.ayship.ac.th นางสาวจามจุรี พยุงดี
32
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
พระนครศรีอยุธยา www.aitc.ac.th สานิตย์ ทองพูล
33
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา http://www.avc.ac.th นายธนิศศักดิ์ ธรรมวิฐี
34
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
พระนครศรีอยุธยา www.kasetbangsai.ac.th นางสาวสุภมาศ ผิวบาง
35
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
พระนครศรีอยุธยา http://www.senavec.ac.th เริงศักดิ์ เข็มทอง
36
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา http://www.apc.ac.th นายณรงค์ชัย เนื่องอุทัย
37
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
พระนครศรีอยุธยา http://www.mice.ac.th นายนภดล เกิดคง
38
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
อ่างทอง http://www.attc.ac.th/ นายสิทธิพร แจ่มสุวรรณ
39
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
อ่างทอง https://www.facebook.com/apple.phothong.7?fref=ts ธเนศ โพธิ์เตี้ย
40
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
อ่างทอง www.viset.ac.th ประนมกร เจียมเจิม
41
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ลพบุรี http://www.lbtech.co.th เอกพนธ์ แก้วปาน
42
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ลพบุรี http://www.lbvoc.ac.th นายดิเรก ญาณสุภาพ
43
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ลพบุรี http://www.lpc.ac.th นายธเนศน์ ใจแก้ว
44
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ลพบุรี www.kasetlopburi.go.th วินิตา จั่นพลอย
45
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
ลพบุรี https://th-th.facebook.com/lbtech2/ นายวีระศักดิ์ อ่อนละมัย
46
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
ลพบุรี http://www.khoksamrongicec.ac.th/ นางสาววารีรัตน์ รักลาย
47
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
ลพบุรี http://www.chaibadan.ac.th นางสาวฐิติมา จันทร์เพ็ง
48
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
สิงห์บุรี htt://wwwsbtc.ac.th สุพิน วรรณรส
49
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
สิงห์บุรี http:www.singburivc.com นางสาวสัชฌุกร อินทรวิเศษ
50
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
สิงห์บุรี www.kasetsing.ac.th นางสาวเอมมิกา พงศ์สวัสดิ์
51
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
สิงห์บุรี https://www.singtc2.ac.th นายสัญญา ฉิมอำพันธ์
52
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
สิงห์บุรี http://www.icc.ac.th/ นายสมชาย แดงทอง
53
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ชัยนาท http:www.chainat.ac.th นายณฤทธิ์ อุ่มสุข
54
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ชัยนาท http://www.cct.ac.th เพชรา เลิศศรี
55
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ชัยนาท www.nac.ac.th นายรัตนวัชร์ มณีขจรวัจน์
56
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สระบุรี www.sbt.ac.th ว่าที่ ร.ท.อำนวย ขมิ้นเครือ
57
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
สระบุรี http://www.rsc.ac.th ชนิดาพร บุนนาค
58
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
สระบุรี http://1319016501.wittayalai.com/ นายธนะพัฒน์ แย้มงานธนสิทธิ์
59
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
สระบุรี www.nci.ac.th นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี
60
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
สระบุรี www.tl.ac.th ปุณยวัจน์ จันทร์อินทร์
61
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
สระบุรี www.sic.ac.th ว่าที่ร้อยโทมนตรี ปทุมมาศ
62
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
สระบุรี www.mlt.ac.th นายปานเทพ ขำละเอียด
63
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ชลบุรี https://www.chcvc.ac.th ธัญยะพร โสภณวิริยะพร
64
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
ชลบุรี http://www.chpt.ac.th/index.php/2015-07-01-01-53-3 กรณิการ์ ศรีอิ่ม
65
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ชลบุรี www.chontech.ac.th นางสาวแววผกา สำราญ
66
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ชลบุรี http:www.pattayatech.ac.th วสันต์ อารีย์
67
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
ชลบุรี www.sbtvc.ac.th วิราวรรณ ทิมเกิด
68
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ชลบุรี https://www.panas.ac.th มารุต อัฒจักร
69
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ชลบุรี http://www.tatc.ac.th พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
70
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ชลบุรี www.kasetchon.ac.th นางวรรณภา มายิ้ม
71
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง http://www.technicrayong.ac.th วิไลวรรณ กลบสูงเนิน
72
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ระยอง http://www.mtptc.ac.th/ นายเอกพงศ์ บานเย็น
73
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ระยอง http://www.rayongpoly.ac.th/rayongpoly2017/ นางอุไรศรี สุขลาภ
74
วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ระยอง http://www.klaengvec.ac.th/ นายกีรติ สืบวงษ์
75
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ระยอง www.bktech.ac.th นายเสกสรรค์ สุติ
76
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จันทบุรี http://www.technicchan.ac.th ประยุทธ ชัยนิวัฒนา
77
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
จันทบุรี http://www.chanpoly-college.ac.th/ นางสนอง เพ็ญภู่
78
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
จันทบุรี http://www.siacec.ac.th นายสุธี นิราช
79
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
จันทบุรี www.nic.ac.th นายสำราญ วงษ์ชมภู
80
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด www.trattc.ac.th สมหมาย อินทร์พลับ
81
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ตราด http://www.tratpt.ac.th ทวีชัย หวลถนอม
82
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
ตราด http://www.borai.ac.th ประดิษพร มิสโรจน์
83
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา http://www.cstc.ac.th ปุณณภา ตวัฒนผล
84
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา http://www.cvc-cha.ac.th นางสาวรติกร นันทวิสิทธิ์
85
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา https://www.chpc.ac.th นายปาฏิหาริย์ เทวารุทธ
86
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ฉะเชิงเทรา www.bicc.ac.th นายนที มะเหม็ง
87
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
ฉะเชิงเทรา htt://www.cltc.ac.th นางจุฑารัตน์ อุดมพันธ์
88
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา http://www.ccscat.ac.th ประชุม ศรีสุวรรณ์
89
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา https://www.pc.ac.th นายราชัย ไมตรีจิตต์
90
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี http://technicprachin.ac.th ประสิทธิ์ เมตตา
91
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี http://www.ppcollege.ac.th นายหาญประชา พรหมมา
92
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี http://www.kabinburi.ac.th/kabinburi_webpage/ นายดำรงรัตน์ คำลือ
93
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ปราจีนบุรี http://www.burapaprachin.ac.th นฤมล โสวัตร
94
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
นครนายก www.nayoktech.ac.th วาที่ ร.ต.หัสดี ศรีหาพล
95
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
นครนายก www.nice-c.ac.th ชัยมงคล จำรูญ
96
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
นครนายก http://www.ongkharak.ac.th/ นายมนตรี แก้วเจริญ
97
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
สระแก้ว http://www.wangcc.ac.th นายไพโรจน์ ขุนทอง
98
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
สระแก้ว http://www.sktc.ac.th/index.php#module=home&149787 ปฐมพงค์ ปักการะนัง
99
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
สระแก้ว http://www.skat.ac.th ศุภเดช นิคงรัมย์
100
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นครราชสีมา ้้http:www.ntc.ac.th นางสาวปริศนา ลำขุุนทด
101
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นครราชสีมา http://www.nvc-korat.ac.th นางจุฬารัตน์ เดชดี
102
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
นครราชสีมา http://www.rcbat.ac.th วิภารัตน์ กระแสร์
103
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
นครราชสีมา http://www.nmptc.ac.th กฤตพร อินทะเล
104
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
นครราชสีมา www.srnr.ac.th รุหาญ ธัญทนุธรรม
105
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
นครราชสีมา www.lpktc.ac.th วิริยะ พํฒนาวิศิษฏ์
106
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
นครราชสีมา http://www.bic.ac.th วิรัติ เหมาะหมาย
107
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
นครราชสีมา http://www.technicpak.ac.th นายสิริชัย พรฉิพมลี
108
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
นครราชสีมา http://www.pmicc.ac.th นางสาวสุทธิดา อาจสุวรรณ
109
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
นครราชสีมา http://www.chp.ac.th มุขดา แน่นหนา
110
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
นครราชสีมา www.kasetkorat.ac.th วาทิต บัวแสง
111
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
นครราชสีมา http://www.pic.ac.th. นางสาวอรปรียา เตชะทัต
112
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ http:www.btec.ac.th นายวนุพล คงบุญ
113
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ http://www.bcat.ac.th นายอุทิศ บุญนาน
114
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ http://www.brpoly.ac.th นายสุรสิทธิ์ ปักกะทานัง
115
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
บุรีรัมย์ http://www.kutc.ac.th นางพรดา โพธิ์เกตุ
116
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
บุรีรัมย์ http://www.nricec.ac.th นายวรายุทธ บุญรอด
117
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
บุรีรัมย์ http://www.nctm.ac.th/ นางวิภาพร เณรกูล
118
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
บุรีรัมย์ https://www.facebook.com/PK.ICEC/?fref=ts นายระเวียง ศรีธร
119
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
บุรีรัมย์ http://202.29.239.49/index.php ว่าที่ร้อยตรีบุญส่ง นิเวศสวรรค์
120
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สุรินทร์ http://www.surintech.ac.th บุตรดี มะลัยทอง
121
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สุรินทร์ http://www.srvc.ac.th/ นางณิชาดา บึ้งชัยภูมิ
122
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
สุรินทร์ https://www.facebook.com/surinpoly นัฐยาภรณ์ ป้องเขต
123
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
สุรินทร์ http://www.thatum.ac.th/ นายณัฐพงษ์ กระแจะจันทร์
124
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
สุรินทร์ http://www.prasat.ac.th นางสาวพัชรินทร์ คือกำนัน
125
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
สุรินทร์ www.rbtech.ac.thhttp://182.93.155.67/ นายณรงเดช นิยมทอง
126
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
สุรินทร์ http://www.spicc.at.th นายอภิชาติ พวงประยงค์
127
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
สุรินทร์ http://www.sangkhaicec.ac.th นางสาวสารภี พาหา
128
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ http://www.sisat.ac.th นายประชาไทย ไกยฝ่าย
129
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ http://www.sskcat.ac.th/ นายประจักษ์ ใจสุระ
130
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ http://www.sicc.ac.th/ นายอำนาจ อินทรศร
131
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ www.sipotec.ac.th นางสาวทิพาวรรณ ทองใบ
132
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ศรีสะเกษ http://www.krtc.ac.th นายธนิตพงษ์ ลุละ
133
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ www.ktl.ac.th นายประดิษฐ ใจทรง
134
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
https://www.Khice.ac.th นายสิทธิชัย อุดมดัน
135
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ศรีสะเกษ https://www.facebook.com/khicec.co.th น.ส. เกตุวดี เรืองคำ
136
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
ศรีสะเกษ http://www.rstech.ac.th นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน
137
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี http://www.utc.ac.th/website/ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
138
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
อุบลราชธานี www.uvc.ac.th นางสาวกรกช ศรีขาว
139
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
อุบลราชธานี http:\www.uboncat.ac.th พิพัฒน์ สุขบุญ​
140
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
อุบลราชธานี http://www.sarapadchangubon.com นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ
141
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
อุบลราชธานี www.Kricec.ac.th ศิริพร กุลสิงห์
142
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี http://www.dtec..ac.th นายสมศักดิ์ ปริตัง
143
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
อุบลราชธานี http://www.tkc.ac.th นายวีระยุทธ คำวัน
144
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี www.p-mac.ac.th นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง
145
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
อุบลราชธานี www.warinice.ac.th นางสาวภัคจิรา พันธ์ุครู
146
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ยโสธร www.yt.ac.th นายวุฒิพงษ์ วิเศษโวหาร
147
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ยโสธร http://www.kasetyaso.ac.th นายทัศพล พลเยี่ยม
148
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ยโสธร http://www.licec.ac.th/ นายโด่ง จำปาเนตร
149
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ชัยภูมิ http://www.ccollege.ac.th นายกิติพงศ์ ยืดยาว
150
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ชัยภูมิ http://www.cpmpoly.ac.th นายบรรพต โคตรชาลี
151
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ชัยภูมิ http://www.bamnet.ac.th มนตรี เจียงพุดซา
152
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ชัยภูมิ http://www.kec.ac.th อุมาพร เชื้อหนองทอน
153
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ www.ant.ac.th วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
154
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
อำนาจเจริญ http://www.huataphan.org วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
155
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู http://www.nbtc.ac.th นายภาคินัย ยศเฮือง
156
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
หนองบัวลำภู http://www.sbr.ac.th นายสรวุฒิ บุบผา
157
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ขอนแก่น www.kktech.ac.th นายภานุวัฒน์ นิลศณ๊
158
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ขอนแก่น http://www.kvc.ac.th/ นางสาวณุกานดา คุณสุทธิ์
159
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
ขอนแก่น www.kkp.ac.th นายสุจริต โคตรประทุม
160
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ขอนแก่น http://www.Chumphae.ac.th นายณพล ป้องแก้วน้อย
161
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
ขอนแก่น www.ntckk.ac.th นายสุรชาติ จำปาบุรี
162
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
ขอนแก่น http://www.kic.ac.th วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
163
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ขอนแก่น www.bpic.ac.th นายธงชัย บุญุยะบุตร
164
วิทยาลัยการอาชีพพล
ขอนแก่น http://www.pholiac.ac.th/ นายธีรพงษ์ สิงขรอาจ
165
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
ขอนแก่น http://www.nhtech.ac.th มงคลศักดิ์ ดวงพุธา
166
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ขอนแก่น http://www.kkcat.ac.th กุลนที สมบัติคำ
167
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ขอนแก่น https://www.kknic.ac.th นางสาวพัชรินทร์ ศรีแสงจันทร์
168
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
อุดรธานี www.udontech.ac.th นายบัญชา เพ็งสว่าง
169
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
อุดรธานี www.kutcudon.ac.th อาทิตย์ ทุมพล
170
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อุดรธานี www.udvc.ac.th นางสาวปรานี สีสิงห์
171
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
อุดรธานี http://www.udcat.ac.th นายสุรศักดิ์ โนราช
172
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
อุดรธานี http://www.uptech.ac.th สมบัติ มุงเคน
173
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
อุดรธานี http://www.kwicec.ac.th/ นายทวีศักดิ์ บุญธรรม
174
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
อุดรธานี http://www.nonghan.ac.th นายสัญชัย ทูลไธสง
175
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
อุดรธานี http://www.bec.ac.th นายธนา ปัจชามาตย์
176
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
อุดรธานี www.udcbat.ac.th นางสาวมาลินี พิลาชาติ
177
วิทยาลัยเทคนิคเลย
เลย http://www.loeitech.ac.th นางสาวชุติมา เหลาสุพะ
178
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
เลย http:www.lvc.ac.th นางสาวอมร บุตรเวียงพันธ์
179
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
เลย https://www.dansai.ac.th นายอภิชิต สิงห์สถิตย์
180
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
เลย http://www.wic.ac.th เดชา พุทธมาตย์
181
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองคาย WWW.NKTC.AC.TH นายสุวัฒ ภาคีนุยะ
182
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
หนองคาย http://www.nbitech1.wordpress.com นางศิริธร พิมพ์ฝด
183
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย http://www.nkvc.ac.th/ นายเจิมวุฒิ แจ่มดวง
184
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
บึงกาฬ www.bungkan.ac.th นางสาวสุรินยา ปาณศรี
185
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
บึงกาฬ http://www.sekaicec.ac.th/ ทวีศักดิ์ ยะพลหา
186
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม http://mtc.ac.th นางภูษณิศา บุญชิต
187
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
มหาสารคาม http://www.mvc.ac.th นายปริยนนท์ ประทุมตรี
188
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
มหาสารคาม http://www.mpc.ac.th/ ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี
189
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
มหาสารคาม www.ppice.ac.th นางสาวกันยาวีร์ สำราญรื่น
190
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
มหาสารคาม http://www.wapee.ac.th ปริญญา ชุมพล
191
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด www.retc.ac.th นายพฤฒิวิชช์ ศิริพันธ์
192
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด www.rvc.ac.th นางอัธยา พามนตรี
193
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด http://www.roiet-icec.ac.th จิรัชยา
194
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด http://www.kaset.ac.th/kaset1/ รณชัย ดาทอง
195
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด www.rcat.ac.th นายศราวุธ แก่นพิทักษ์
196
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
ร้อยเอ็ด http://www.picec.ac.th นายธนิต แข็งขยัน
197
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ร้อยเอ็ด www.pticec.ac.th นายมนตรี ธรรมขันธา
198
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด http:www.swtc.ac.th นายชินสิงห์ เวียงวะลัย
199
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ http://www.ktc.ac.th นายจักรพันธ์ สิงหเสนา
200
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ www.kpc.ac.th นายสุรศักดิ์ นันทวี
201
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
กาฬสินธุ์ http://www.kwtc.ac.th นางสาวภาสินี ศรีสงเปลือย
202
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
กาฬสินธุ์ www.km.ac.th วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
203
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
กาฬสินธุ์ www.nks.ac.th นางสาวรัชดาภรณ์ นวลแย้ม
204
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์ http://www.hpicec.net นายนฤนาท ประชุมสุข
205
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สกลนคร http://www.techsakon.ac.th/ อาทิตย์ วังใจ
206
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
สกลนคร http://www.spotec.ac.th/ กรนิกา วงโสภา
207
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
สกลนคร http://phannanikhom.ac.th นางสาวรัตนา ผลบุญ
208
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
สกลนคร http://swicec.ac.th นางสาวสรินญา พรมภารักษ์
209
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นครพนม http://www.nkptmc.ac.th นายณัฐพัฒน์ อธิกิจธนะทรัพย์
210
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
นครพนม WWW.bpt.ac.th นายมานัด ภูศรีฐาน
211
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
นครพนม www.nkcc.ac.th นายมนตรี เชื้อดวงผูย
212
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
มุกดาหาร www.mec.ac.th วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
213
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
มุกดาหาร http://www.nk-icc.ac.th พงษ์ศักดิ์ สว่างสุข
214
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
มุกดาหาร http://www.dttm.ac.th นายไพโรจน์ ปัญญาวิชัย
215
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เชียงใหม่ http://www.cmtc.ac.th นางกฤษณฤดี หลุยจำวัล
216
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่ http://www.cmvc.ac.th ภัทร์พิชชา ลือชัยพัชรกุล
217
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
เชียงใหม่ http://www.cmpoly.ac.th นายตะวัน ชัยรัต
218
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
เชียงใหม่ http://www.cicec.ac.th/ นางพิมพ์นิภา จันทรานาค
219
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
เชียงใหม่ http://www.cicec.ac.th/ ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม
220
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เชียงใหม่ http://www.fve.ac.th นายชาลัน คุณหลวง
221
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เชียงใหม่ http://www.fve.ac.th ฐิติมา สิงห์ใจ
222
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เชียงใหม่ http://www.cmcat.ac.th นายนิมิตรชัย ศรีพรหมมา
223
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เชียงใหม่ http://www.skptc.ac.th/index.php สิทธิชัย ศรีจันทร์
224
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เชียงใหม่ http://www.srptc.ac.th/index9.php นายอานันต์ เตจะติ
225
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ลำพูน www.ltc.ac.th จันทร์สุดา ติ๊บพิงค์
226
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ลำพูน http://www.lcat.ac.th หม่อมหลวง กช เกษมสันต์
227
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
ลำพูน http://www.banhong.ac.th/ นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
228
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ลำพูน http://pasangic.ac.th ณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
229
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ลำปาง http://www.lampangtc.ac.th/index.php นายวันชัย โอมจินดา
230
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ลำปาง www.lampangvc.ac.th นายชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ
231
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ลำปาง ้http://lampangpoly.ac.th เชาวนะ อินทโอภาส
232
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
ลำปาง www.egtechma.ac.ch นายอิทธิพงษ์ ขันคำ
233
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ลำปาง http://www.kiec.ac.th ธมนพรรณ ดวงเพย
234
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
ลำปาง http://www.chaehomic.ac.th อดิศักดิ์ ปลายนา
235
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ลำปาง http://www.thoen.ac.th นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
236
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ www.uttc.ac.th ทัตชญา เรืองมั่น
237
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ http://202.143.168.214/uttvc/newweb/index.php สุกัญญา ขำทับทิม
238
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ http://www.upc.ac.th/ ว่าที่ ร.ท.อุเทน คำเงิน
239
วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า
อุตรดิตถ์ - นายกิตติศักดิ์ มุ่งธัญญา
240
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
อุตรดิตถ์ http://www.picc.ac.th นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม
241
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
แพร่ URL:http://www.technicphrae.ac.th เจษฎา แสนใจยา
242
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
แพร่ http://www.pvc.ac.th/pvcnew/index.php เกสราพร แห่งพิษ
243
วิทยาลัยการอาชีพลอง
แพร่ http://lic.ac.th นางสาวปิยนุช แหยมแก้ว
244
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
แพร่ http://www.pptc.ac.th ภัทรพร แสนสมบัติ
245
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แพร่ https://th-th.facebook.com/pcat.pr.ac.th/ เขมจิรา ทองประไพ
246
วิทยาลัยการอาชีพสอง
แพร่ https://www.song.ac.th นายอาทิตย์ วิหก
247
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
น่าน http://www.Technicnan.go.th นางมณีวรรณ ทะนันไชย
248
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
น่าน http://www.npc.ac.th/npcnan/ พรชัย สีแดง
249
วิทยาลัยการอาชีพปัว
น่าน http://www.puaicec.ac.th นายไกรทอง ยะแสง
250
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
น่าน http://www.wiangsa.ac.th โสภณ วงศ์เมือง
251
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
พะเยา 0-5488-7198 นายสุวรรณ ใจเที่ยง
252
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
พะเยา www.pycat.ac.th วราสรณ์ คณิสราพรพงศ์
253
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
พะเยา http://www.cktc.ac.th นายจักรกริช กิ่งแก้ว
254
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
พะเยา http://www.dice.ac.th นายวีระชัย คำเชื้อ
255
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
พะเยา www.pongtechno.ac.th นางสาวเรณู วงค์หาญ
256
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เชียงราย www.ctc.ac.th นายคณาธิป ทะจันทร์
257
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
เชียงราย http://www.kctc.ac.th/kctc2013/ นายวชิรศักย์ กุลดี
258
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เชียงราย http://www.cvc.ac.th/ สุริยา ต๊ะศรีเรือน
259
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เชียงราย www.crcat.ac.th ทศพร ทองชัย
260
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เชียงราย http://www.cric.ac.th/cric ศุภลักษณ์ นุกาศ
261
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
เชียงราย http://www.wice.ac.th มุกดา มะณี
262
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เชียงราย htt://www.tice.ac.th นายอนุสรณ์ ท้าวแก่นจันทร์
263
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เชียงราย http://www.wpptech.ac.th/ นางสาวนิภาพร กันก๋อง
264
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน 0-5361-1847 ชนัญชิดา เจนแพทย์
265
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน http://www.msr.ac.th นายดวงจันทร์ วงค์ษา
266
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นครสวรรค์ www.nkstec.ac.th นายอาทิตย์ แก้วแดง
267
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
นครสวรรค์ http://www.nwvoc.ac.th นางสาวราตรี โยคี
268
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
นครสวรรค์ www.nscat.ac.th ศรัณภัสร์ พุฒิมโนสิทธิ์
269
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
นครสวรรค์ http://www.nice.ac.th นายณัฐทัตพล กุลกันยากานต์
270
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
นครสวรรค์ http://www.bice.ac.th นายบุญเรือง ศรีเเก้วพันธุ์
271
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
นครสวรรค์ http:www.tftmc.ac.th นายธิติพงษ์ ปลาคำ
272
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
นครสวรรค์ www.mwtech.ac.th สุดารัตน์ เทพทรัพย์
273
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
อุทัยธานี http://www.uthai.ac.th นายวสุศักดิ์ ชุรินทร
274
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
อุทัยธานี Utac.ac.th ศรายุธ สิทธิชัย
275
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
อุทัยธานี http://Uthaipoly.ac.th เกษมณี สืบสาย
276
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
กำแพงเพชร www.kpt.ac.th มัทนา จีบกล่ำ
277
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
กำแพงเพชร www.kpcat.ac.th นางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน
278
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
กำแพงเพชร www.kpp.ac.th นายมานู. มาเจริญ
279
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร http://www.khanu.ac.th นายอุเทน ปิ่นม่วง
280
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ตาก http://www.kasettak.ac.th/index-king.html นายโชติกร ทาหะพรหม
281
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ตาก http://www.taktc.ac.th/ นายสมโภชน์ จึงกระแพ
282
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ตาก www.Bantak.ac.th test
283
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ตาก htpp://www.maesod.ac.th นายจาตุรนต์ บริจินดา
284
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สุโขทัย http://www.Sukhothaitc.ac.th นายวิทย์ อ้นจร
285
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สุโขทัย http://www.stvc.ac.th/ นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์
286
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
สุโขทัย www.sukhothai-pc.ac.th suthira sonngaydee
287
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
สุโขทัย htpps://www.siec.ac.th วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
288
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
สุโขทัย http://www.sie.ac.th/ นางสาวพิมชนก เสถียรดี
289
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
สุโขทัย http://www.stcat.ac.th/ นายดิถีวงศ์สวาสดิ์
290
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พิษณุโลก www.pltc.ac.th นางสาวฆัทนียา กาวีพันธ์
291
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
พิษณุโลก http://sktc.pltc.ac.th นายวัชรพล ปานเพ็ชร์
292
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
พิษณุโลก www.plvc.ac.th นายกฤษดา สุขสว่าง
293
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
พิษณุโลก http://www.bpcc.ac.th นางรวีภัทร์ แคทอง
294
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
พิษณุโลก http://www.plkpoly.ac.th วารุณี. หุ่นทอง
295
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
พิษณุโลก http://www.ntic.ac.th/ นายทรงวุฒิ ชานุวัตร์
296
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
พิจิตร http://www.pjtc.ac.th นายธีระวัฒน์ จันตระ
297
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
พิจิตร http://www.ppc.ac.th นายอนุสรณ์ มีละกุล
298
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
พิจิตร http://www.pccat.ac.th/ วินัย พยัคศรี
299
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ http://www.pbntc.ac.th/ นายมานพ อยู่เย็น
300
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ http://www.pbcat.ac.th สรณัฐ พรมมา
301
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ http://www.polyphet.ac.th/ นายเอกชัย วอสูงเนิน
302
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
เพชรบูรณ์ http://www.chondaen.ac.th/ นายเอนก เมฆทา
303
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์ www.wicec.ac.th นายอภิรักษ์ บุญดัด
304
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ราชบุรี http://www.rtc.ac.th/ นายศรัณย์ ไวยานิกรณ์
305
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ราชบุรี http://www.rptc.ac.th วิลาศิณีย์ ทัดจำปา
306
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
ราชบุรี http://www.rtech2.ac.th นายนิพจน์ เสียงไพเราะ
307
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ราชบุรี http://www.bpg.ac.th นางชาลิกา พลับพลาทอง
308
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ราชบุรี http://www.technicphotharam.com นางพิจิตร จอกลอย
309
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ราชบุรี www.rbcat.ac.th นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ
310
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ราชบุรี http://www.ptcc.ac.th นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
311
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
กาญจนบุรี http://www.technickan.ac.th/index2.php นายพินิต แก้วพระ
312
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กาญจนบุรี http://www.kanvc.ac.th/ ทัศนีย์ อินแสน
313
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
กาญจนบุรี http://www.kasetkan.ac.th นายวรพงศ์ สังก์น้อย
314
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
กาญจนบุรี http://www.kanpoly.ac.th สืบสกุล จั่นนาค
315
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
กาญจนบุรี http://www.kicec.ac.th นายนพดล วิพานิช
316
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
กาญจนบุรี http://www.pnt.ac.th/ เปมิกา กลั่นบุศย์
317
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี www.stc.ac.th นายอัศวิน ขำอรุณ
318
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี www.spvc.ac.th นางสาวกัญจน์รัตน์ โสมะภีร์
319
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
สุพรรณบุรี www.bunharnpoly.ac.th นางสาวประภา ทำจะดี
320
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี http://www.spcat.ac.th อรวรรณ รุ่งเรืองด้วยบุญ
321
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี http://www.siace.ac.th/web2014/ นางสาวขวัญจิตต์ เพ็ชรศรีงาม
322
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
สุพรรณบุรี http://www.uic.ac.th/ นายสุวรรณ ศรีเที่ยงตรง
323
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นครปฐม http://www.nptc.ac.th คุณวัฒน์ ศรีอรุรเอี่ยม
324
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
นครปฐม https://www.nc.ac.th พิชญาภา สุขสงวน
325
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นครปฐม http://www.nptpolytech.ac.th นายชาญชัย พรมโสภา
326
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
นครปฐม www.bkf.ac.th นายประจวบ แสงอรุณ
327
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
นครปฐม http://www.npt.ac.th หอมจันทร ์ แก้วกาสี
328
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
นครปฐม http://www.biac.ac.th/ นายบัณฑิต มงคลสิริรัตนา
329
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
สมุทรสาคร http://www.skntc.ac.th ดารารัตน์ สวัสดิ์รักษา
330
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
สมุทรสาคร http://www.skfc.ac.th ฐิตาภา ล้ำวารีกุล
331
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
สมุทรสาคร http://www.bvc7.com นายปราโมทย์ ขอเหล็ก
332
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม htpp://www.sstc.ac.th น้อมจิตร อมศิริ
333
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม http://www.ssptc.ac.th งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
334
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
สมุทรสงคราม http://www.ampawa.ac.th/ นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์
335
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
เพชรบุรี www.pbtc.ac.th นางสาวสุมลฑา บัวหลวง
336
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
เพชรบุรี http://www.pbpvc.ac.th นางสุนิสา อินทนิน
337
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
เพชรบุรี www.phetpoly.ac.th นางสุพิศ เผือกเหลือง
338
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
เพชรบุรี http://www.kycec.ac.th/ นายวิกรม ดังก้อง
339
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
เพชรบุรี http://www.pkaset.ac.th/index.php ประภารัสมิ์ สังข์สุข
340
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
เพชรบุรี http://www.kkwtech.ac.th ธันยธร ฉุนอิ่ม
341
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
เพชรบุรี www.bicec.ac.th นายวีรภาพ สีแตง
342
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ http://www.pktc.ac.th/ นายฉัตรชัย ม่วงประเสริฐ
343
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์ www.bspc.ac.th นางสาวนิตยา รักดี
344
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ http://www.pranicec.ac.th พัฒนพล เผ่าสำราญ
345
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจวบคีรีขันธ์ www.kkwind.ac.th กูัเกียรต ดวงพลพรม
346
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช www.tnk.ac.th นางสาวจิราพร โพธิ์ทิพย์
347
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช http://www.nvc.ac.th นางพจนี นาสิทธิ์
348
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช http://www.artnst.ac.th/ นางวรรณา คุ้มภัย
349
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช http://www.nkpc.ac.th/ สุวิทย์ ใจเพียร
350
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
นครศรีธรรมราช http://www.promic.ac.th สุชญา ขุนทนะ
351
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นครศรีธรรมราช www.ts-tech.ac.th นางกันยานี บุญฤทธิ์
352
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช http://www.nasic.ac.th นางสาวจีรนันท์ เอียดแก้ว
353
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
นครศรีธรรมราช http://web.sichontc.ac.th/ นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์
354
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
นครศรีธรรมราช www.hicc.ac.th วราณัญ จันทรศร
355
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช www.nicc.ac.th นัยนา หอมดำรงค์ศักดิ์
356
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช http://www.nkatc.ac.th ยุวดี อุ้ยดำ
357
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
กระบี่ www.kbtc.ac.th พิชชากรณ์ เจอะแก้ว
358
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
กระบี่ www.krabipolytechniccollege.ac.th นางณัฐณิชา นิลพันธ์
359
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
กระบี่ http://www.vk-ktic.com/index.php นางสาววราภรณ์ เปลี่ยวบุตร
360
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
กระบี่ http://www.aicec.ac.th นางสาวศุภกมล แซ่เดี่ยว
361
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
กระบี่ http://www.kcat.ac.th ว่าที่ร้อยตรีสิทธิโชค แก้วสีสด
362
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
พังงา http://www.pntc.ac.th นางสาวลักษมี เขาทอง
363
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
พังงา www.kaset-phangnga.ac.th นางสาวอรวรรณ คำนึงการ
364
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
พังงา http://tapc.ac.th/mainpage ภูเบศ การขยัน
365
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
พังงา http://www.thaimuang.ac.th อนิศักดิ์ ชูเจริญเดช
366
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ภูเก็ต www.ptc.ac.th นายโสภณ ทองผุด
367
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ภูเก็ต www.phuket.ac.th ปริวัฒน์ ชะลารัตน์
368
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ภูเก็ต http://www.polyphuket.ac.th นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง
369
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ภูเก็ต www.tlc.ac.th นายโกสีย์ ดำเนินผล
370
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี http://www.srtc.ac.th/ นายวรรณชัย อุภัยพงศ์
371
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี http://www.kdtc.ac.th นายเดชา ใจรังษี
372
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี http://www.svc.ac.th onanong saelim
373
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี http://www.srpc.ac.th นางสาวพัสตราภรณ์ ศิริรัตน์
374
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย
สุราษฎร์ธานี http://scbt.ac.th/ นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ
375
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
สุราษฎร์ธานี www.cicc.ac.th ศิริพันธ์ พันเรือง
376
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี http://www.suratatc.ac.th นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
377
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
สุราษฎร์ธานี http://www.wcc.ac.th/ นายอมรินทร์ ริยาพันธ์
378
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ระนอง www.rntc.ac.th นายโอบกุลชา รัตน์นราทร
379
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ระนอง http://www.kasetranong.go.th PRAMOTH HANNARONG
380
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ระนอง www.kbc.ac.th นายเชษฐา ทองพรหม
381
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ชุมพร http://www.cptc.ac.th/cptech/ สุนิสา เทียนมนัส
382
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ชุมพร www.cpvc.ac.th สุลัดดา บุญมี
383
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
ชุมพร www.cptech.ac.th วีนัส ตัสโต
384
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ชุมพร http://www.thasae.ac.th นายศิริพันธ์ ไพรัตน์
385
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ชุมพร www.pcfc.ac.th นางสาวกรกนก กุลศักดิ์
386
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ชุมพร http://www.Langsuan.moe.go.th นางสาวนารีรัตน์ สระทอง
387
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
ชุมพร WWW.cpcat.moe.go.th นายพาวุฒิ นุ้ยเพชร
388
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
สงขลา http://www.songkhlavc.ac.th นางกฤษณา คุณเอนก
389
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
สงขลา http://www.tfc.ac.th สุจิตรา หูเขียว
390
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
สงขลา http://182.93.163.58/htpdoc/ พัชราวดี สำเภาสงฆ์
391
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
สงขลา www.pakho.ac.th วิลาวรรณ พร้อมมูล
392
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สงขลา http://www.chanatc.ac.th/main/index.php กอบศักดิ์ ดิษโสภา
393
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
สงขลา www.nathawee.ac.th หรอหมาน นกแอนหมาน
394
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
สงขลา www.scat.ac.th นายสวาท จันทร์ซิว
395
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สงขลา www.htc.ac.th มณฑาทิพย์ ช่วยอินทร์
396
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
สงขลา http://www.lpt.ac.th นิสา แก้วงาม
397
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตนประธานราษฏร์นิกร)
สงขลา https://www.stmc.ac.th ปกรณ์ มณีสิทธิ์
398
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
สตูล http://182.93.156.142/stntc/index.php นางอภิรดี ไชยสุรินทร์
399
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สตูล www.satunatc.ac.th นายนิรุทธ เกตุนุ้ย
400
วิทยาลัยการอาชีพละงู
สตูล https://www.lc.ac.th นายบัญญัติ หลังเศษ
401
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ตรัง www.technictrang.ac.th นายจิรวัฒน์ ย่องซื่อ
402
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ตรัง www.kasettrang.ac.th นางสาวศุภิสรา ศรีนวลปาน
403
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ตรัง http://www.tic.ac.th สิบโท บำรุง ขาวสง่า
404
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ตรัง http://www.ptt.ac.th นางศรีอาภรณ์ ด้วงนุ้ย
405
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ตรัง www.kantang.ac.th นายสรพงษ์ คำแหง
406
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ตรัง www.palian.ac.th จันทร์ฤดี ชายอีด
407
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ตรัง www.huaiyot.ac.th นายยุทธนัย มีมาก
408
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พัทลุง http://www.ptl.ac.th นางสาวอารักษ์ นุ่นแจ้ง
409
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
พัทลุง http://www.kasetpt.ac.th อุไรวรรณ ฉิมสุด
410
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
พัทลุง http:www.ptlpoly.ac.th นางสาวอรฤทัย คงอินพาน
411
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
พัทลุง www.knicec.ac.th sukon chooluen
412
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
พัทลุง www.bangkaew.ac.th อาภรณ์ คงแก้ว
413
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
พัทลุง http:www.pytc.ac.th สมศักดิ์ เรืองฤทธิ์
414
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ปัตตานี www.technictani.ac.th Natthapani Bua-in
415
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี http://www.arpt.moe.go.th ฐิติพร เต๊ะหมัดหมะ
416
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ปัตตานี http://www.ptnicec.ac.th นายยุทธนา โกสุธรรม
417
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
ปัตตานี http://www.kptc.ac.th นางสาวรัชฎาภรณ์ ไชยแพทย์
418
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
ปัตตานี www.Sbicec.ac.th นางสาวฮายาตี อารียา
419
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ยะลา http://www.ytc.ac.th นายกฤตภัทร วรรณเริก
420
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ยะลา www.yvc.ac.th แวเมาะห์ เจะหาด
421
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ยะลา http://www.yalapoly.ac.th นายสถาพร จันทรคีรี
422
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ยะลา www.bticec.ac.th นายพิรนันต์ สุวประพันธ์
423
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
ยะลา http://www.ramanvoc.moe.go.th นายมาหะมะ อะแซ
424
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
นราธิวาส http://www.narapoly.ac.th/ นางสาวกรกมล จารุกรโกศล
425
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
นราธิวาส https://www.skc.ac.th นายอีดเร๊ะ มาสอ
จำนวน 425 สถานศึกษา